Logo Miasto-Ogród Podkowa Leśna
Powróć do: Miasto Ogród

Pomoc społeczna

Celem Ośrodka Pomocy Społecznej jest świadczenie pomocy społecznej osobom oraz rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, a nie są w stanie przezwyciężyć trudności we własnym zakresie wykorzystując własne zasoby, możliwości czy usprawnienia. Pracownicy socjalni zatrudnieni w ośrodku wykonują zadania mające na celu poprawienia sytuacji życiowej osób, które korzystają z pomocy ośrodka.

Misja Ośrodka Pomocy Społecznej to dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Misja ma również wpływ na działania podejmowane przez ośrodek w sferze życia społecznego oraz wprowadzanie rozwiązań mających na celu likwidowania problemów mieszkańców i tworzenia możliwości ich rozwoju.

Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym. Art. 15 ustawy określa następujący zakres przedmiotowy pomocy społecznej:

  • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
  • praca socjalna,
  • prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
  • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
  • realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
  • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. 

Formy pomocy społecznej

Pomoc udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej.

W pomocy społecznej wyróżnia się następujące formy:

  • świadczenia pieniężne: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy.
  • świadczenia niepieniężne: praca socjalna, bilet kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, kierowanie do domu pomocy społecznej.

Więcej informacji na temat poszczególnych form wsparcia, świadczeń rodzinnych oraz projektów i programów można znaleźć na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Błońska 46/48

05-807 Podkowa Leśna

(budynek przychodni)

tel. 22 729 10 82

https://ops-podkowalesna.pl/