Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 26 maja 2024
Imieniny: Filip, Paulina, Marianna
słonecznie
19°C

Pisaliśmy w Biuletynie

 BIULETYN 3[101] czerwiec 2022

Biuletyn_3_2022_www_Strona_01 Aleje lipowe w ul. Kościelnej i ul. Jana Pawła II bez indywidualnych wpisów do rejestru zabytków 

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał dwie decyzje orzekające o niewpisaniu alej lipowych w ulicach Kościelnej i Jana Pawła II do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego.

Od obydwu decyzji odwołało się Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego Dendropolis, jeden z inicjatorów postępowania. Sprawę złożenia wniosków, przez które przepadło dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa w ul. Jana Pawła II, zwłaszcza w obrębie skrzyżowania z ul. Akacjową, opisywaliśmy obszernie w Biuletynie nr 5-6 (98) grudzień 2021. W obu rozstrzygnięciach organ konserwatorski uznał, że aleje lipowe w ul. Kościelnej i ul. Jana Pawła II nie zostaną włączone do rejestru zabytków. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wyjaśnia, że przedmiotowe aleje współtworzą substancję zabytkową zarówno układu urbanistycznego, jak i zieleni miasta ogrodu Podkowa Leśna (są już chronione). W wyniku analizy zgromadzonych materiałów organ konserwatorski uznał, że obie aleje nie wyróżniają się szczególnym układem przestrzennym, długością, szerokością ani składem gatunkowym drzew. Obydwa uzasadnienia kończą się stwierdzeniami, że w związku z brakiem samoistnych wartości ww. alej lipowych, nie zachodzą przesłanki umożliwiające ich wpis do rejestru zabytków.

 


 

BIULETYN 2[100] Kwiecień 2022

Biuletyn_kwiecien_2022_www_Strona_01 Likwidacja zagrożenia bezpieczeństwa stwarzanego przez pomniki przyrody

W poprzednim numerze Biuletynu opisywaliśmy skutki wichur, które w lutym przeszły przez Podkowę Leśną, a na towarzyszących artykułowi zdjęciach prezentowaliśmy dwudniową akcję usunięcia jednej z lip wchodzących w skład pomnika przyrody – Alei Lipowej. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wydał zgodę na usunięcie kolejnych drzew pomnikowych. Prace przeprowadzono w pierwszych dniach kwietnia.

Podkowiańskie pomniki przyrody zostały poddane kompleksowej pielęgnacji pod koniec 2016 roku. W wyniku przeprowadzonych prac część drzew odżyło, inne wymagają powtórzenia zabiegów pielęgnacyjnych, a najsłabsze egzemplarze znajdują się w nieuchronnej fazie zamierania. Te ostatnie powinny zostać usunięte, a ich wycinka zrekompensowana poprzez zastąpienie ich młodymi drzewami tego samego gatunku. W drugiej połowie lutego, w wyniku oddziaływania silnego wiatru, jedno z drzew pomnikowych w Alei Lipowej wywróciło się. Byliśmy świadkami niebezpiecznej sytuacji – drzewo zawisło nad ulicą Lipową i całkiem by się wywróciło, gdyby nie oparło się o koronę sąsiedniej lipy i napowietrzną linię elektroenergetyczną. O sprawie niezwłocznie zawiadomiono służby, w tym Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a miejsce zostało wygrodzone. Następnego dnia przedstawiciele organu konserwatorskiego przeprowadzili oględziny i wydali zgodę na usunięcie lipy, co pozwoliło strażakom na likwidację zagrożenia i przywrócenie ruchu na rogu ulic Lipowej i Jana Pawła II. Decyzja o likwidacji zagrożenia w przypadku wywrócenia bądź złamania się drzewa wydaje się być decyzją oczywistą. Niestety proste z pozoru rozstrzygnięcie komplikuje się, gdy tak jak w przypadku alej lipowych w ulicy Lipowej, Jana Pawła II czy Kościelnej mamy do czynienia z trwającymi postępowaniami o wpis do rejestru zabytków wszczętymi na wniosek Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego Dendropolis. Do czasu zakończenia takich postępowań zabrania się podejmowania jakichkolwiek prac przy objętych nimi obiektach. O zmianę przepisów wnioskowali
m.in. Burmistrz Miasta Podkowa Leśna i Rzecznik Praw Obywatelskich. Obecnie trwa proces legislacyjny w zakresie zmian w ustawie. Silny i porywisty wiatr jest zjawiskiem występującym coraz częściej. Nie oszczędza okazałych i zdrowych drzew, a tym bardziej tych kruchych i w złej kondycji zdrowotnej. Z tego też względu w kilka dni po zażegnaniu zagrożenia na ul. Lipowej powiadomiliśmy Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o innych egzemplarzach pomnikowego starodrzewu, które również są niebezpieczne. W pierwszych dniach marca przedstawiciele organu konserwatorskiego przeprowadzili oględziny zgłoszonych przez miasto drzew. Indywidualna ocena ich stanu skutkowała wydaniem pięciu protokołów konieczności usunięcia drzew, w tym czterech z ul. Jana Pawła II i jednego z ul. Lipowej, z uwagi na stwarzane przez nie zagrożenie. Mając na względzie niezakończone dotychczas postępowania o wpis do rejestru zabytków, pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków zdecydowali o przeprowadzeniu wycinki w dwóch etapach. W pierwszym etapie, zrealizowanym 6 kwietnia br., usunięto część bądź niemal całość koron drzew. Drugi etap prac, czyli usunięcie pozostałości koron i pni, będzie mógł być przeprowadzony dopiero po zakończeniu postępowań o indywidualne objęcie alej ochroną. Do tego czasu musimy się przyzwyczaić do widoku kikutów drzew w krajobrazie głównej ulicy Podkowy Leśnej.

Aleja Lipowa – korzystny wyrok sądowy

WSA wydał wyrok dotyczący sprawy wpisania do rejestru zabytków Alei Lipowej – po myśli miasta Podkowa Leśna, niechlubny dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od wyroku nie służy skarga kasacyjna, jest wiążący dla Ministra. 

Dla przypomnienia: 

W sierpniu 2021 r., po trwającym ponad 1,5 roku postępowaniu, na formalny wniosek stowarzyszenia Genius Loci (i nieformalny Dendropolis) Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję orzekającą o wpisie Alei Lipowej do rejestru zabytków. Miasto Podkowa Leśna, nie widząc zasadności obejmowania Alei Lipowej indywidualną ochroną w sytuacji, gdy jest już nią objęta jako element układu urbanistycznego, zabudowy i zieleni miasta-ogrodu Podkowa Leśna, a także jako pomnik przyrody złożyło odwołanie od ww. decyzji do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, zaskarżając ją w całości. W połowie grudnia 2021 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał decyzję orzekającą o uchyleniu decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpisującej Aleję Lipową do rejestru zabytków oraz o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, argumentując, iż Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków nie dokonał prawidłowego rozpoznania przedmiotowego obiektu. Zgromadzony w aktach sprawy materiał dowodowy nie uzasadnia uznania indywidualnych wartości ww. alei jako formy zaprojektowanej zieleni, a także nie pozwala na określenie indywidualnych wartości zabytkowych Alei Lipowej. W celu przyspieszenia zakończenia sprawy, skorzystałem z możliwości wniesienia sprzeciwu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wnosząc o uchylenie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uznając, że Minister powinien uchylić decyzję w całości, a nie przekazywać do ponownego rozpatrzenia. I tej decyzji (Ministra) dotyczy powyższy wyrok. Sąd podzielił naszą argumentację, dodatkowo ją wzmacniając w swoim uzasadnieniu.

Fragment Uzasadnienia wyroku 

Sąd dokonał oceny, „czy organ odwoławczy /Minister/ w uzasadniony sposób skorzystał z możliwości wydania decyzji kasacyjnej, czy też bezpodstawnie uchylił się od załatwienia sprawy co do jej istoty. Jeżeli organ odwoławczy nie ma wątpliwości co do stanu faktycznego i prawnego sprawy, a stwierdził potrzebę przeprowadzenia dowodu, ma obowiązek przeprowadzić ten dowód w ramach swoich uprawnień z art. 136 k.p.a., zamiast uchylać sprawę do ponownego rozpoznania. Przede wszystkim podkreślić należy, że organ odwoławczy /Minister/ dokonując analizy zgromadzonego materiału dowodowego uznał, że wniosek o wpisanie do rejestru zabytków województwa mazowieckiego Alei Lipowej, położonej w Podkowie Leśnej nie zasługuje na uwzględnienie. Organ wskazał, że w świetle dostępnych w sprawie dowodów nie ma uzasadnia do uznania indywidualnych wartości ww. alei jako zamkniętej kompozycyjnie formy zaprojektowanej zieleni, co jest warunkiem koniecznym wpisania do rejestru zabytków danej nieruchomości jako zabytku indywidualnego. Wskazał przy tym organ, że argumentacja przedstawiona przez organ I instancji przemawia za ochroną alei jaka wynika z decyzji Konserwatora Zabytków m. st. Warszawy z 22.10.1981 r., którą do rejestru zabytków został wpisany układ urbanistyczny Podkowy Leśnej, elementem, którego jest m.in. ul. Lipowa ze sposobem jej zagospodarowania, w tym towarzyszącą jej Aleją Lipową. Aleja ta jest także częścią zasobu zieleni chronionej ww. decyzją. W pewnym uproszczeniu można przyjąć, że organ odwoławczy uznał, że zgromadzony materiał dowodowy nie uzasadnia wpisu indywidualnego przedmiotowej alei, ale jednocześnie nie wskazał na luki w materiale dowodowym, które po uzupełnieniu mogłyby wpłynąć na inną ocenę wartości zabytkowych alei. Oznacza to, że organ odwoławczy w zasadzie przesądził, że Aleja Lipowa w Podkowie Leśnej nie powinna być objęta indywidualną ochroną wynikającą z wpisania do wojewódzkiego rejestru zabytków. W tej sytuacji wskazane w uzasadnieniu decyzji rzeczywiście istniejące uchybienia i nieścisłości w decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie mają większego znaczenia, ponieważ nie mogą wpłynąć na zaprezentowaną przez organ odwoławczy ocenę braku uzasadnienia do objęcia ww. alei indywidualną ochroną wynikającą z wpisania do wojewódzkiego rejestru zabytków”.

Co oznacza wyrok? 

Czekamy na ponowną decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który zgodnie z uzasadnieniem wyroku WSA powinien uchylić decyzję orzekającą o wpisie Alei Lipowej do rejestru zabytków (a nie jak to zrobił dotychczas uchylił i skierował do ponownego rozpatrzenia).
 

BIULETYN 1[99] marzec 2022

Biuletyn_nr_1_marzec_2022_Strona_01 Minister uchyla decyzję Konserwatora Zabytków o wpisie Alei Lipowej do rejestru zabytków.

W połowie grudnia 2021 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał decyzję orzekającą o uchyleniu decyzji nr 80/2021 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpisującej Aleję Lipową do rejestru zabytków oraz o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. 

Minister uchyla decyzję Konserwatora Zabytków o wpisie Alei Lipowej do rejestru zabytków Wieści z urzędu O powyższym rozstrzygnięciu pokrótce informowaliśmy w grudniowym numerze Biuletynu. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego argumentuje swoje rozstrzygnięcie w następujący sposób: Analizując materiał dowodowy, jak i treść zaskarżonej decyzji nr 80/2021 z 20.08.2021 r. należy stwierdzić, że Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków nie dokonał prawidłowego rozpoznania przedmiotowego obiektu. Zgromadzony w aktach sprawy materiał dowodowy nie uzasadnia uznania indywidualnych wartości ww. alei jako formy zaprojektowanej zieleni, natomiast potwierdza dotychczasowe ustalenia dotyczące jej roli w historycznym układzie urbanistycznym Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna. Dalej w uzasadnieniu czytamy, że materiał dowodowy nie pozwala na określenie indywidualnych wartości zabytkowych Alei Lipowej, ponieważ odnosi się wyłącznie do waloryzacji ww. alei jako historycznego elementu w koncepcji Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego stwierdził ponadto, że konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w celu prawidłowego ustalenia stron postępowania, a także przedmiotu i zakresu ochrony konserwatorskiej. W efekcie przekazał sprawę Konserwatorowi Zabytków do ponownego rozpatrzenia. W celu przyspieszenia zakończenia sprawy, Burmistrz Miasta Podkowa Leśna skorzystał z możliwości wniesienia sprzeciwu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wnosząc o uchylenie zarówno decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak i poprzedzającej ją decyzji Konserwatora Zabytków. W sprzeciwie zwrócono uwagę na fakt, że materiał dowodowy zgromadzony przez Konserwatora Zabytków był wystarczający do wydania przez Ministra decyzji merytorycznej i nie było konieczności przedłużenia postępowania ponad niezbędna miarę. Mając na uwadze, że Konserwator Zabytków, prowadząc postępowanie przez 1,5 roku (!), nie był w stanie zgromadzić dowodów, które potwierdzałyby posiadanie przez Aleję Lipową samoistnych wartości zabytkowych, to nie ma podstaw sądzić, że przy kolejnym podejściu do sprawy, zabraniu i mieszkańcom i okazałym, pomnikowym lipom kolejnych 18 czy 20 miesięcy, znajdzie dodatkowy materiał dowodowy, a tym samym nie ma uzasadnienia dla przedłużania postępowania. Jedynym materiałem z zakresu naukowego jest Studium Historyczne dla Podkowy Leśnej opracowane na potrzeby wpisu naszego miasta do rejestru zabytków w 1981 r., a to znaczy, że konserwator przez 18 miesięcy prowadzenia postępowania nie znalazł żadnych nowych argumentów uzasadniających wpis alei do rejestru. Burmistrz Miasta podkreślił również, że Aleja Lipowa posiada już aktualną i skuteczną ochronę na mocy wpisu układu urbanistycznego, zabudowy i zieleni Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna do rejestru zabytków, a dalsze przedłużanie postępowania będzie miało skutek odwrotny od zamierzonego – zamiast chronić substancję zabytkową Alei Lipowej, w celu jej zachowania dla przyszłych pokoleń, doprowadzi do jej zniszczenia w stopniu niemożliwym do odtworzenia. Przypominamy, że do czasu zakończenia postępowania w Alei Lipowej nie mogą być prowadzone żadne prace, w tym prace pielęgnacyjne.

 


 

BIULETYN 5-6 [98] grudzień 2021

Biuletyn_grudzien_2021 Czy kolejne aleje lipowe znajdą się w rejestrze zabytków?

W październiku br. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków postanowił o wszczęciu postępowań w sprawie dokonania wpisu do rejestru zabytków alej lipowych w ul. Jana Pawła II i Kościelnej zgodnie z treścią wniosków Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego Dendropolis, Stowarzyszenia Zielone Mazowsze i Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości Oddział w Warszawie. 

Ponad rok temu, 3 lipca 2020 r., wymienione powyżej organizacje społeczne złożyły dwa wspólne wnioski o dokonanie wpisu do rejestru zabytków alej lipowych w ul. Jana Pawła II i Kościelnej. W swoich wystąpieniach stwierdziły, że obydwie aleje są ważnym elementem materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego i krajobrazowego Podkowy Leśnej, a posiadane przez nie wartości powinny zostać objęte ochroną konserwatorską w postaci wpisu do rejestru zabytków. Analogicznie jak w przypadku Alei Lipowej od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku, którego dotyczy postępowanie, zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby doprowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku. Zakaz dotyczy także robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem, a także działań określonych w innej decyzji pozwalającej na ich prowadzenie. Poprawa widoczności na przejściach dla pieszych – nie dojdzie do skutku Mieszkańcy, przy wsparciu władz miasta, przez wiele lat zwracali uwagę na to, jak niebezpieczne są przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II. Zarządca drogi przystąpił do realizacji projektu, pozyskano zewnętrzne dofinansowanie i uruchomiono proces wyboru wykonawcy przebudowy czterech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Akacjowej. Projekt zakładał m.in. wymianę nawierzchni chodnika na płytki z wypustkami przy połączeniach chodnika z przejściami dla pieszych, doświetlenie przejść oraz wymianę istniejących znaków pionowych na znaki aktywne z własnym zasilaniem solarnym. Na wiosnę przyszłego roku poprawa bezpieczeństwa i widoczności na jednym z najbardziej ruchliwych skrzyżowań w mieście miała się stać faktem. Informujemy, że ze względu na uruchomioną procedurę, przedsięwzięcie nie dojdzie do skutku. Mieszkańcy tracą wyczekiwaną inwestycję, a Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim – pozyskaną na ten cel dotację. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, tak jak dotychczas, wydaje pozwolenia na prowadzenie jakichkolwiek działań w obrębie obydwu alej, gdyż są już chronione od 1981 r. jako formy zaprojektowanej zieleni oraz komponenty tworzące układ urbanistyczny miasta ogrodu Podkowa Leśna. Do tego dochodzi również status pomników przyrody i wynikające z niego obowiązki, jak i ograniczenia.

Co dalej z Aleją Lipową?

W dniu 20 sierpnia br. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję orzekającą o wpisie Alei Lipowej do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego.

Miasto zaskarżyło decyzję organu konserwatorskiego w całości zarzucając jej naruszenie przepisów postępowania administracyjnego poprzez m.in.: 1) wydanie rozstrzygnięcia bez dokładnego i dogłębnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy oraz zbadania całości materiału dowodowego, w oparciu, w przeważającej mierze, jedynie o opinie prywatne złożone przez organizacje społeczne, 2) rozpatrzenie dowodów w sposób stricte subiektywny i dowolny, 3) niepodjęcie wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli, a także poprzez brak prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania, 4) nieuwzględnienie wszystkich stron postępowania, tj. właścicieli nieruchomości, których granice pokrywają się z granicami wytyczonego zabytku, a wjazdy do działek wchodzą w zabytek, oraz starostwa powiatowego, które jest współwłaścicielem zabytku, 5) brak odpowiedniego uzasadnienia prawnego i faktycznego decyzji, skutkującego tym, że strona postępowania nie może zapoznać się z argumentacją MWKZ w sprawie uznania Alei Lipowej za zabytek objęty wpisem indywidualnym, 6) dokonanie rozstrzygnięcia sprawy w oparciu o ustalenia nie wynikające z materiału dowodowego, 7) dopuszczenie do postępowania podmiotów na prawach strony bez szczegółowego i dogłębnego przeanalizowania celów statutowych tych organizacji, interesu społecznego w ich dopuszczeniu do postępowania oraz środków jakimi będą wykonywać zgłoszone przez siebie cele, a także przepisów prawa materialnego, w tym ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, poprzez ich błędną wykładnię, a w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie skutkujące powieleniem wpisu, gdyż układ urbanistyczny Miasta Podkowa Leśna wraz z zabudową i zielenią, w granicach administracyjnych, wpisany jest już do rejestru zabytków nieruchomych. Z pełną treścią odwołania, zawierającą wyczerpującą argumentację zajętego przez Miasto stanowiska, można zapoznać się na stronie internetowej www.podkowalesna.pl w zakładce „Aleja Lipowa”. Wpisanie Lipowej to druga forma ochrony konserwatorskiej i trzecia drzew, bo przecież cała aleja jest pomnikiem przyrody – będzie wpisem bez precedensu. Wg wykazu zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków – stan na 30 czerwca 2021 r. z danych NID na terenie województwa mazowieckiego mamy 42 wzmianki o alejach/drogach, tylko 4 indywidualne, żaden wpis nie dotyczy części chronionego układu urbanistycznego, których jest 23 oraz żaden wpis układu urbanistycznego nie dubluje się z jeszcze ponownym wpisem pojedynczej ulicy. W dniu oddania niniejszego Biuletynu do druku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podzielając argumentację przedstawioną przez Miasto, uchylił decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i przekazał mu sprawę do ponownego rozpatrzenia. Do momentu zakończenia sprawy, w Alei Lipowej nie mogą być prowadzone żadne prace, także pielęgnacyjne.


 

BIULETYN 3 [96] czerwiec 2021

Biuletyn_czerwiec_2021 Aleje lipowe do rejestru zabytków.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków (MWKZ) poinformował urząd, że do końca czerwca br. zostaną wszczęte postępowania o wpisanie do rejestru zabytków nieruchomych alei lipowych, czyli ulic J. Pawła II i Kościelnej, w związku z wnioskiem m.in stowarzyszenia Dendropolis z lipca zeszłego roku. Informujemy, że obie aleje mają status pomnika przyrody i są już objęte ochroną. Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru zabrania się prowadzenia prac (podobnie jak w przypadku Alei Lipowej).

 

 

 

 


 

BIULETYN 3-4 [91] sierpień 2020

Biuletyn_sierpien_2020 Nie będzie rewitalizacji Alei Lipowej

W poprzednim biuletynie nr 1/2(90) w artykule pod tytułem „Rewitalizacja Alei Lipowej – zablokowana!” informowaliśmy Państwa o proteście „miłośników Alei”, skutkach tych działań, w tym konsekwencjach możliwej utraty dofinansowania oraz utraty ważności wszystkich decyzji i zgód budowlanych obejmujących przebudowę całej ulicy Lipowej: części drogowej, części pieszo-rowerowej, oświetlenia, przebudowy infrastruktury teletechnicznej, linii energetycznych czy budowy podziemnych zbiorników retencyjnych, które miały zatrzymać wody opadowe dla rosnących lip.

 

 

 

Straty finansowe dla miasta 

Na dzień oddawania Biuletynu do druku wiemy, że:

 • dofinansowanie przepadło. Kwotę 640.000 zł podzieliły między siebie gminy Żyrardów i Grodzisk Mazowiecki,
 • dokumentacje na przebudowę części drogowej i części infrastruktury zdezaktualizowały się – przekroczyliśmy możliwe terminy rozpoczęcia prac,
 • pozostałe dokumentacje i zgody zostały wstrzymane do momentu zakończenia (bez rozstrzygania o wyniku końcowym) procedury wpisu ulicy do rejestru zabytków. Tym samym miasto musiało rozwiązać i rozliczyć się za wykonane do tej pory prace z projektantami. Tracą ważność wszystkie projekty, uzgodnienia, opinie.

Cała opracowana dokumentacja staje się bezużyteczna. Tracimy wydane 72.330 zł na gotowe do realizacji projekty z prawomocnymi zgodami na budowy, wszystkimi opiniami i uzgodnieniami w tym MWKZ:

 • projekt drogowy ulicy Lipowej, który przewidywał podziemne zbiorniki retencyjne zatrzymujące wodę opadową. Projekt wykonany w ramach współpracy PTO, współfinansowany z funduszy norweskich,
 • projekt ciągu pieszego i ścieżki rowerowej,
 • projekt oświetlenia ulicy,
 • projekty dotyczące ukrycia infrastruktury energetycznej i teletechnicznej pod ziemią,
 • projekt organizacji ruchu,
 • wytyczne projektowe, opinie, zgody.

Trwają negocjacje z wprowadzonym na plac budowy wykonawcą, który wysunął żądania finansowe w stosunku do miasta za przestoje i niemożność realizacji inwestycji z przyczyn niezależnych od wykonawcy. Mówimy tu o roszczeniach przekraczających na dzień dzisiejszy 100 tys. zł. 15 maja br. miasto otrzymało informację o dopuszczeniu jako stron postępowania niżej wymienionych organizacji:

 • Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna z Podkowy Leśnej,
 • Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego „Dendropolis” z Podkowy Leśnej,
 • Federacja Arborystów Polskich z Końskowoli,
 • Stowarzyszenie Zielone Mazowsze z Warszawy,
 • Stowarzyszenie INTBAU Polska z Krakowa,
 • Stowarzyszenie Genius Loci z Warszawy (jest także formalnym wnioskodawcą o wpisanie Alei Lipowej do rejestru zabytków)

Odmówiono dopuszczenia do postępowania w charakterze strony Stowarzyszeniu Liga Ochrony Przyrody oddz. Podkowa Leśna z Podkowy Leśnej. LOP odwołał się od decyzji konserwatora do Ministra Kultury. 21 maja br. miasto odstąpiło od realizacji umowy z wykonawcą, który miał przeprowadzać prace budowlane w wyniku wygranego postępowania przetargowego z powodu toczącego się postępowania przed Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (MWKZ), a co za tym idzie braku możliwości oszacowania zakończenia terminu postępowania.

Wizja lokalna MWKZ 

16 czerwca br. odbyła się wizja MWKZ z udziałem dopuszczonych stowarzyszeń oraz „miłośników Alei”, w której nie wzięło udziału Stowarzyszenie Genius Loci z Warszawy – inicjator wniosku o wpis Alei Lipowej do rejestru zabytków. Wymienione organizacje pozarządowe z całej Polski będą, mówiąc kolokwialnie, miały wpływ na jakość życia wszystkich mieszkańców Podkowy Leśnej, w tym szczególnie tych mieszkających po jednej i po drugiej stronie Alei Lipowej. Doprowadzenie przez Stowarzyszenie Dendropolis do sytuacji, kiedy organizacje pozarządowe z Polski, nieprowadzące dotychczas żadnej swojej działalności statutowej w Podkowie Leśnej, będą próbowały wpływać na jakość przestrzeni miejskiej i kierunki rozwoju Podkowy Leśnej jest precedensem w naszej lokalnej społeczności. W takiej sytuacji należy założyć, że postępowanie administracyjne będzie miało swój finał w sądzie i trwać będzie latami. Wymiernym efektem działania „miłośników Alei” skupionych wokół stowarzyszenia Dendropolis będzie dalsza powolna degradacja drzewostanu i infrastruktury technicznej ulicy.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, począwszy od czerwca 2018 roku, w związku z trwającym postępowaniem w sprawie wpisu Alei Lipowej do rejestru zabytków, prowadzonym przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z art. 10a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich (w tym w obrębie korony drzew), prac restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań mających prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku.

Stan lip ze względu na ich wiek, a także lata zaniedbań jest słaby. W 2017 roku wszystkie zabytkowe lipy na terenie miasta (3 aleje) zostały poddane pełnej, profesjonalnej pielęgnacji. Teraz można tylko zabezpieczyć taśmami lub wygrodzić – jak to ma miejsce obecnie, obszary zagrożone zawaleniem się drzewa. Żadne czynności związane z jej remontem czy poprawieniem stanu bieżącego nie będą możliwe, jak sądzę, przez najbliższe lata. Miasto miało szansę uchronić Aleję Lipową przed dalszą degradacją, działanie kilku osób tę szansę odebrało i w konsekwencji doprowadziło do potencjalnych wieloletnich spraw sądowych. Zmagamy się z postępowaniami na skutek wystąpień Dendropolis i ich stronników. Konsekwencje ponoszą wszyscy mieszkańcy, starsi, młodsi i nie w pełni sprawni ruchowo, a także pomnikowe drzewa.

Nowe tabliczki 

Tablice Alei Lipowej im.Tadeusza Baniewicza miały zostać zamontowane wraz z otwarciem alei po rewitalizacji. Ponieważ wiadomo już, że rewitalizacji ze względu na protesty nie będzie, to szkoda by leżały w piwnicy. Tablice z obu stron alei zostały postawione poza działką, w sprawie której toczy się postępowanie o wpis do rejestru zabytków. Przy okazji wykonaliśmy i zamontowaliśmy tablicę na placu zabaw, by przypominała, jak brzmi pełna nazwa.

Przebudowa ulicy Kościelnej

Zakończono przebudowę ulicy Kościelnej na odcinku od ulicy Akacjowej do ulicy Modrzewiowej.

W ramach prac została wykonana nowa jezdnia o szerokości 3,5 m, o nawierzchni bitumicznej. Powstały nowe zjazdy z kostki betonowej do przyległych posesji, zatoka parkingowa wzdłuż ogrodzenia szkoły, dzięki której zwiększy się bezpieczeństwo dzieci przywożonych przez rodziców na zajęcia.  We wrześniu dzieci, ich rodzice i pozostali uczestnicy ruchu już w sposób bezpieczny będą mogli korzystać z oddanej drogi. Od strony zachodniej na poboczu zachowana została na całej długości istniejąca nawierzchnia z „brukowca”. Bezpośrednio przy drzewach od strony ulicy Modrzewiowejpozostawiono ziemne pobocze. Aby poprawić warunki wzrostu pomnikowych lip, wybrano przez lata nawożone warstwy kruszyw, żużli i innych materiałów, ubytki uzupełniono ziemią, a „otoczenie” zabezpieczono przed „nieuważnymi” kierowcami drewnianymi barierkami. Na wyremontowanym odcinku pojawiły się drewniane donice z kwiatami. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, a w szczególności dzieci, na całej długości ulicy została wprowadzona strefa zamieszkania.   Wskutek docierających do urzędu miasta informacji o planowanej próbie zablokowania i tej inwestycji przez Dendropolis i ich sympatyków, wykonawca pracował w trybie ciągłym dwuzmianowym i prace zostały wykonane w ciągu niecałych 2 tygodni, a nie zgodnie z planowanym terminem zakończenia prac, czyli 15 września. Wymieniono też istniejące oświetlenie, pojawiły się 3 lampy typu pastorał i zlikwidowano szpecącą przestrzeń linię napowietrzną niskiego napięcia. Wniosek Stowarzyszenia Dendropolis o wpisanie kolejnych ulic do rejestru zabytków Z informacji zamieszczonych w mediach społecznościowych przez stowarzyszenie, Dendropolis – 3 lipca złożyło do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wnioski o wpisanie ulicy Kościelnej i Jana Pawła II na odcinku z zabytkowymi lipami do rejestru zabytków. Podobny wniosek doprowadził do zablokowania wykonywania jakichkolwiek prac na ulicy Lipowej wraz z utratą dofinansowania. Urząd konserwatora do dnia dzisiejszego nie powiadomił miasta o dalszym procedowaniu wniosku.

 


 

BIULETYN 1-2 [90] kwiecień 2020

Biuletyn_kwiecien_2020 Rewitalizacja Alei Lipowej – zablokowana!

W ostatnim Biuletynie nr 5/6(89) grudzień 2019 poinformowaliśmy mieszkańców, że został rozstrzygnięty przetarg na przeprowadzenie I etapu prac w Alei Lipowej i na początku roku 2020 przystępujemy do jej rewitalizacji. Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót w terminie do dnia 29 maja 2020 r. za kwotę 823.823,10 zł brutto. Zgodnie z planem wykonawca wszedł na budowę, rozpoczynając ją od zabezpieczenia drzew. Na przeprowadzenie tej inwestycji Urząd Miasta pozyskał dotację ze środków unijnych.

Protest „miłośników alei” 

Na początku lutego do naszych skrzynek pocztowych została wrzucona ulotka podpisana „Miłośnicy Alei Lipowej” zachęcająca do zbierania podpisów pod wnioskiem o wstrzymanie prac i przeprowadzenie konsultacji. 10 lutego 2020 r. do Urzędu Miasta wpłynął wniosek o „zawieszenie realizacji przebudowy zabytkowej Alei Lipowej w Podkowie Leśnej i przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie sposobu zagospodarowania części nieutwardzonej Alei” podpisany przez pana Cezarego Wrzoska wraz z listą poparcia podpisaną (po weryfikacji) przez 108 podkowian. Urząd na rozpatrzenie miał 14 dni. Także wskutek działań grupy inicjującej protest przeciwko rewitalizacji Alei, 20 lutego br. Stowarzyszenie Genius Loci z siedzibą w Warszawie złożyło do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wniosek o wpisanie Alei Lipowej do rejestru zabytków (trzecia, równoległa do dwóch już obowiązujących, forma ochrony). Warszawskie stowarzyszenie argumentację oparło na „Opracowaniu dotyczącym wartości zabytkowych Alei Lipowej w Podkowie Leśnej” przygotowanym przez panią Małgorzatę Stępkę, prezesa W ostatnim Biuletynie nr 5/6(89) grudzień 2019 poinformowaliśmy mieszkańców, że został rozstrzygnięty przetarg na przeprowadzenie I etapu prac w Alei Lipowej i na początku roku 2020 przystępujemy do jej rewitalizacji. Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót w terminie do dnia 29 maja 2020 r. za kwotę 823.823,10 zł brutto. Zgodnie z planem wykonawca wszedł na budowę, rozpoczynając ją od zabezpieczenia drzew. Na przeprowadzenie tej inwestycji Urząd Miasta pozyskał dotację ze środków unijnych. Wieści z urzędu 7 Stowarzyszenia „Dendropolis” (sic!). Już 24 lutego (w ciągu jednego dnia roboczego) MWKZ wydał postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków – zgodnie z treścią wniosku ww. organizacji społecznej – co jest równoznaczne ze wstrzymaniem prac.

Na mocy zmian wprowadzonych w czerwcu 2017 r. w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru zabrania się prowadzenia jakichkolwiek prac, w tym ratujących zabytek.

Konsekwencje dla miasta  

 • Tracą ważność wszystkie projekty, uzgodnienia, opinie. Cała opracowana dokumentacja w przypadku późniejszego wpisu do rejestru staje się bezużyteczna. Trafia do „kosza”.
 • Tracimy wydane 72.330 zł na gotowe do realizacji projekty z prawomocnymi zgodami na budowy, wszystkimi opiniami i uzgodnieniami w tym MWKZ:
 1. projekt drogowy ulicy Lipowej, który przewidywał podziemne zbiorniki retencyjne zatrzymujące wodę opadową. Projekt wykonany w ramach współpracy PTO, współfinansowany z Funduszy Norweskich;
 2. projekt ciągu pieszego i ścieżki rowerowej;
 3. projekt oświetlenia ulicy;
 4. projekty dotyczące ukrycia infrastruktury energetycznej i teletechnicznej pod ziemią; l projekt organizacji ruchu;
 5. wytyczne projektowe, opinie, zgody.
 • Tracimy dofinansowanie na budowę ścieżki w Alei Lipowej w wysokości ponad 640.000 zł. Zagrożona jest cała dotacja dla Podkowy Leśnej w wysokości 1.133.166 zł (dotacja obejmuje Aleję Lipową i ścieżkę przy trasie 719).
 • Jeżeli miasto odstąpi od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada (w tym przypadku mamy taką sytuację), miasto będzie zobowiązane do zapłaty odszkodowania na rzecz wykonawcy z tytułu zerwania umowy. 16 marca br. otrzymaliśmy od wykonawcy pierwsze pismo z wyceną dotychczasowych kosztów na kwotę 103.000 zł +VAT oraz informację, że nie obejmuje to roszczeń z tytułu utraty korzyści.
 • Za niewywiązanie się ze zobowiązań Porozumienia Partnerskiego (umowa o dofinansowanie została podpisana 21.08.2018 r.), dotyczącego budowy ścieżek rowerowych na terenie Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka, Podkowy Leśnej, Pruszkowa i Żyrardowa, grozi zwrot partnerom utraconych dotacji w kwocie 11.043.232 zł. Te zobowiązania będą musiały zostać pokryte z budżetu miasta Podkowa Leśna kosztem wszystkich mieszkańców, co może się wiązać z np. utratą dofinansowania do biletów WKD, dodatkowych środków na edukację, kulturę czy inwestycje.

Manipulacje „miłośników alei”

W związku z docierającymi głosami mieszkańców i wypowiadających się ekspertów o wprowadzeniu ich w błąd przez inicjatorów zbierania podpisów pod wnioskiem, informuję, że wizualizacja, którą się posługiwano nie jest wykonana na podstawie projektu będącego w posiadaniu urzędu miasta i nie ma z projektem nic wspólnego, jest przekłamana. Nigdy nie była planowana wycinka drzew, wręcz przeciwnie – cały projekt został podporządkowany potrzebom drzew, zatrzymaniu wody, poprawie warunków bytowania. Nikt z inicjatorów zbierania podpisów ani ekspertów i osób wypowiadających się nigdy nie wystąpił z wnioskiem o udostępnienie całej dokumentacji dotyczącej projektu, ani nie skierował do dnia wydania przez MKZW postanowienia żadnego pytania do urzędu miasta w tej sprawie. Ubolewam, że nierzetelne i nieprawdziwe informacje rozprzestrzeniane w przestrzeni publicznej przez inicjatorów zbierania podpisów wprowadziły w błąd, wręcz zmanipulowały tak dużo osób dobrej woli, a teraz mogą mieć tak daleko idące konsekwencje finansowe dla miasta, podważają wiarygodność miasta Podkowa Leśna jako partnera, godzą w jego dobre imię. Konsekwencje wpisu Alei Lipowej do rejestru dotkną w przyszłości wszystkich właścicieli posesji do niej przylegających (po obu stronach). Od 9 września 2017 r. przepisy prawa pozwalają ministrowi kultury, generalnemu konserwatorowi zabytków z urzędu uchylić lub zmienić dowolne prawomocne wcześniej wydane pozwolenie, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.; dalej: u.o.z.o.z.). Roboty budowlane prowadzone przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków wymagają zawsze pozwolenia na budowę. Generalny konserwator zabytków ma prawo cofnąć pozwolenie na roboty przy zabytku nawet po dwóch latach. Właściciel nie ma możliwości odwołania ani nawet uzyskania odszkodowania.

Projektowanie – długoletni proces 

Proces projektowania Alei Lipowej był procesem długotrwałym, zapoczątkowanym ok. 2000 r. Miasto Podkowa Leśna wielokrotnie aplikowało o pozyskanie środków zewnętrznych na przebudowę zarówno asfaltowej części jezdnej, jak i części północnej – poprzez urządzenie ciągu pieszo-jezdnego. W 2008 r. na zlecenie Urzędu Miasta Podkowa Leśna opracowano „Projekt przebudowy ul. Lipowej na odcinku ul. Jana Pawła – rondo w Podkowie Leśnej”. Przedmiotem inwestycji miała być modernizacja istniejącej nawierzchni jezdni oraz utwardzenie części gruntowej poprzez budowę pasa o szerokości 4,5 m, konstrukcji zbliżonej do parametrów normalnej drogi z kostki kamiennej, z zastosowaniem obrzeży kamiennych i pełną podbudową drogi. Pozostawiono ruch samochodów dojeżdżających do posesji na całej długości Alei. Ponieważ od wykonania starego projektu minęło wiele lat, w 2016 roku przystąpiliśmy do nowego opracowania rewitalizacji Alei Lipowej. Zostały zorganizowane dwa spotkania z mieszkańcami, w biuletynie i prasie lokalnej na ten temat ukazało się szereg informacji. Pod koniec 2017 r., tj. wraz z końcem prac projektanta i eksperta ds. drzew, miasto uzyskało gotowy projekt techniczny, który otrzymał pozytywną pisemną opinię architekta zieleni dr M. Suchockiej w kontekście zastosowania rozwiązań zmniejszających konflikt pomiędzy infrastrukturą a drzewami. Projekt uzyskał wszystkie niezbędne pozwolenia na budowę, włącznie z pozytywną opinią Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Rozwiązania w obowiązującym projekcie mają charakter szerokiego, estetycznego, podnoszącego wartość jakości przestrzeni publicznej deptaka, w którym dzięki różnicowaniu faktury nawierzchni zaspokoi się nie tylko potrzeby pieszych i rowerzystów, ale zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa ruchu. Dodatkowym atutem tego kompromisowego rozwiązania są artykułowane w czasie prowadzonego dialogu społecznego potrzeby osób starszych i z ograniczoną motoryką oraz możliwie pełne zabezpieczenie stanu rosnących wzdłuż ulicy Lipowej drzew. Tak zaprojektowany deptak nie zmieni charakteru społecznego ulicy Lipowej, a osiągając inną jakość przestrzeni publicznej otworzy przed jej użytkownikami nowe możliwości i perspektywy rozwoju funkcji miastotwórczej i kulturowej tej części Miasta.

Obecny projekt wyeliminował wadliwe rozwiązania projektowe z 2008 r. i zakłada:

 • realizację ciągu pieszo-rowerowego o szer. 5,5 m (wizualne odseparowanie ruchu pieszego i rowerowego) poprzez jego całkowite posadowienie na gruncie rodzimym, aby wykonanie konstrukcji projektowanych obiektów nie powodowało zagrożenia dla znajdujących się w sąsiedztwie drzew i korzeni – przewidziane roboty ziemne mają być wykonane ze szczególną ostrożnością, aby Wieści z urzędu 9 nie uszkodzić znajdujących się w rejonie inwestycji korzeni zabytkowych drzew. Odspajanie gruntu (korytowanie) w bezpośrednim sąsiedztwie korzeni drzew należy wykonać przy wykorzystaniu Air Spade i ręcznie,
 • zastosowanie nawierzchni mineralno-żywicznej TerraWay, wodnoprzepuszczalnej, dla ścieżki rowerowej oraz nawierzchni z płyt granitowych oraz nawierzchni mineralnej HanseGrand dla części pieszej, tworząc harmonijną całość deptaka w ujednoliconej, stonowanej kolorystyce szarości,
 • całkowite odejście od dopuszczenia dojazdu samochodów do posesji na całej długości ciągu pieszo-rowerowego na rzecz zaprojektowania zjazdów na wysokości poszczególnych bram wjazdowych,
 • rezygnację z wkopanych w grunt rodzimy obrzeży kamiennych na rzecz lekkich i trwałych obrzeży aluminiowych,
 • odwodnienie nawierzchni ścieżki rowerowej i chodnika przez przesiąkanie wody przez ich warstwy i odprowadzanie jej do chłonnego podłoża gruntowego, czyli zapobieżenie efektowi szybkiego spływu wody który ma miejsce także obecnie,
 • całkowicie wyeliminowano z podbudowy udziału cementu pod nawierzchniami przepuszczalnymi.

Aleja Lipowa pozostaje bez zmian 

W związku z zaistniałą sytuacją i rozpoczętą procedurą wpisania Alei Lipowej do rejestru zabytków, miasto nie ma możliwości prowadzenia żadnych robót na tym terenie, nawet niezbędnych prac pielęgnacyjnych. Procedura administracyjna i sądowa może trwać latami. To kolejna inwestycja, której wykonanie zostało uniemożliwione przez to samo środowisko osób. W zażegnanie negatywnych skutków działania „Miłośników Alei” zaangażowały się lokalne środowiska, organizacje pozarządowe i mieszkańcy, za co bardzo dziękuję. Niemniej bez względu na formalny finał sprawy, utrata dofinansowania pogrzebała rewitalizację Lipowej na długie lata. Dla mnie najbliższe tygodnie, a może nawet miesiące upłyną na działaniach mających na celu wyłącznie minimalizowanie negatywnych skutków finansowych dla miasta. Zachęcam do obejrzenia sesji zwołanej w sprawie Al. Lipowej, a także informacji na stronie internetowej Miasta Podkowa Leśna w dedykowanej zakładce „Aleja Lipowa – kalendarium” (https://podkowalesna.pl/kalendarium.html).

Aleja Lipowa – pytania i odpowiedzi

 • Część mieszkańców Podkowy uważa, że Aleja Lipowa jest piękna taka jaka jest. Dlaczego należy to zmieniać? 

Przez wiele lat następowała powolna degradacja nawierzchni z powodu ruchu samochodów, ubijania gruntu, dokładania tam różnych materiałów w celu jej wyrównania. To wszystko stanowi zagrożenie dla drzew – my możemy kałuże lubić albo nie, dla drzew oznacza to, że ziemia nie przepuszcza wody i powietrza, korzenie nie są dostatecznie nawadniane.  

 • Czy podczas rewitalizacji Alei Lipowej mogą zostać wycięte jakieś drzewa? 

Nie, absolutnie nie. Cały projekt został podporządkowany poprawie warunków bytowania lip.

 • Pojawiły się głosy, że Aleja Lipowa zostanie wybetonowana, czy to prawda? 

Nie, w projekcie nie ma elementów betonowych. Ani kostki, ani krawężników. Nie ma też cementu w podbudowach pod nawierzchniami wodoprzepuszczalnymi.

 • Co to jest korytowanie? Czy projekt przewiduje korytowanie? Czy korytowanie spowoduje uszkodzenia korzeni?

Korytowanie to w skrócie wybranie gruntu np. pod konstrukcję chodnika i ścieżki. W obrębie 15 m od drzewa chronionego (tak jak w Alei Lipowej) nie można prowadzić prac mogących uszkodzić jego system korzeniowy. Niezbędne prace np. usunięcie warstwy ubitego, nieprzepuszczającego powietrza ani wody gruntu z resztkami gruzu, wykonawca przeprowadzi ze szczególną ostrożnością. Oddzielenie gruntu od korzeni drzew będzie wykonane przy wykorzystaniu bezinwazyjnej metody Air Spade (wydmuchiwanie) i ręcznie pod nadzorem dendrologa.

 • Czy przewidziana w projekcie nawierzchnia jest bezpieczna dla drzew? 

Tak, zastosowano mineralno-żywiczne nawierzchnie TerraWay i mineralne HanseGrand, pozwalające powietrzu i wodzie przenikać do korzeni. Takie rozwiązania już mamy w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

 • Co grozi lipom, jeśli w Alei nie zostaną podjęte żadne prace? 

Wg opinii ekspertów, wypowiadających się w opracowaniach już od 2009 r., grunt w Alei jest tak ubity, że nie przepuszcza ani wody, ani powietrza. Ta sytuacja nie jest dobra dla drzew i zagraża ich egzystencji. Szczególnie groźny jest tutaj efekt całkowitego odpływu wody opadowej na asfalt, zwłaszcza w okresach długotrwałej suszy.

 • Dlaczego w Alei Lipowej zaprojektowano ścieżkę rowerową? 

Pomysł przeprowadzenia ścieżki rowerowej w Alei Lipowej ma ponad 15 lat i łączy się z wprowadzaniem ścieżek rowerowych na terenie gmin Mazowsza. Od wielu lat taka potrzeba jest też artykułowana przez znaczną część mieszkańców Podkowy. Dzisiejsze wymagania dotyczące bezpieczeństwa nakazują tam, gdzie to możliwe oddzielić ruch pieszych i rowerzystów. Poza tym dzięki dofinansowaniu w wysokości prawie 640.000 zł mogliśmy w ogóle ruszyć z rewitalizacją.  

 • Czy chodnik sąsiadujący ze ścieżką rowerową będzie bezpieczny dla pieszych? Czemu nie można przenieść ścieżki na jezdnię?

Zgodnie z naszymi krajowymi regulacjami pieszy może przebywać na ścieżce, ale musi ustąpić pierwszeństwa rowerzyście. Rowerzysta natomiast musi jechać wyłącznie wyznaczoną ścieżką. Nie można przenieść ścieżki na istniejącą jezdnię, ponieważ w świetle obowiązujących przepisów jest ona za wąska.

 • Czy planowana nawierzchnia nie utrudni poruszania się osobom starszym, niepełnosprawnym, z wózkami dziecięcymi?

Obecnie przewidziana jest wyłącznie budowa ścieżki rowerowej, gdyż na nią zostały pozyskane fundusze unijne. W drugim etapie, po konsultacjach społecznych można będzie przystąpić do projektowania ścieżki dla pieszych, z uwzględnieniem potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych czy z wózkami dziecięcymi.  

 • Jak obecny projekt rozwiązuje dojazd do posesji przy Alei Lipowej i zapobiega parkowaniu samochodów w strefie rekreacyjnej?

Obecny projekt całkowicie eliminuje ruch wzdłuż Alei. Wszystkie dojazdy do posesji zostały zaprojektowane na wprost bram wjazdowych. Samochody nie mogą parkować na podjazdach. Służby miejskie będą musiały parkować wyłącznie na asfalcie i z niego obsługiwać mieszkańców Lipowej.

 • Jak jest teraz prawnie chroniona Aleja Lipowa? Co oznacza wszczęcie postępowania o kolejny wpis Alei Lipowej do rejestru zabytków?

Aleja Lipowa jest chroniona poprzez wpis całego układu urbanistycznego, ruralistycznego i zabytkowej zieleni do rejestru zabytków w roku 1981 oraz cała Aleja chroniona jest poprzez wpis jej jako pomnika przyrody w roku 1963. Wszczęcie postępowania zatrzymuje z mocy prawa wszystkie prace. Ewentualny wpis do rejestru i objęcie Alei Lipowej trzecią formą ochrony, spowoduje, że wszystkie dotychczasowe projekty i zgody stracą swoją ważność.

 • Skąd Miasto ma fundusze na remont Alei Lipowej? 

Miasto pozyskało dotację w wysokości 80% kosztów budowy ścieżki tj ponad 640.000 zł w ramach wspólnego wniosku i projektu 6 gmin: Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka, Podkowy Leśnej, Pruszkowa i Żyrardowa.

 • Jakie są konsekwencje zerwania przez Miasto podpisanych już umów? Czy Miastu grozi utrata przyznanej dotacji?

Tak, z całą pewnością przepadnie dotacja ponad 640.000 zł, przepadną wszystkie projekty które kosztowały miasto 72.000 zł. Zagrożona jest wypłata dotacji na wybudowany już odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż trasy 719 (trasa Warszawa-Grodzisk Maz.), za który miasto zapłaciło z własnych środków. W sumie cała dotacja przyznana Podkowie Leśnej na ścieżki rowerowe wynosi 1.133.166 zł. Za niewywiązanie się ze zobowiązań Porozumienia Partnerskiego przewidziano sankcje mogące sięgnąć kwoty 11.043.232 zł. 823.823,10 zł to kolejna kwota o jaką może z roszczeniem wystąpić wykonawca, gdy Miasto odstąpi od umowy. Grozi nam również kara w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za zerwanie umowy z firmą pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją przebudowy Alei Lipowej.

 • Czy jest szansa na dalsze konsultacje, uwzględniające uwagi mieszkańców? 

Tak, możemy rozmawiać o wszystkim co nie jest objęte dofinansowaniem, zamówieniem publicznym i zawartymi umowami, czyli o całym II etapie inwestycji. Konsultacje byłyby możliwe tylko w przypadku utrzymania realizacji I etapu.

 


 

BIULETYN 5-6 [89] grudzień 2019

 

Biuletyn_12_2019 Aleja Lipowa 

Na początku grudnia został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę Alei Lipowej polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej na całej długości, przebudowę sieci teletechnicznej i chodnika na wysokości ronda. Przewidziane do realizacji zadania są częścią projektu i dostały dofinansowanie zewnętrzne. Aleja Lipowa wyróżnia się wysokimi walorami urbanistycznymi, architektonicznymi i rekreacyjnymi. Należy do najbardziej malowniczych i wartościowych krajobrazowo duktów Podkowy Leśnej, dlatego do projektowania jej Urząd Miasta podchodził z najwyższą starannością. Do współpracy w tym zakresie zaprosiliśmy Panią dr Marzenę Suchocką, eksperta naukowego, wykładowcę w Katedrze Architektury Krajobrazu SGGW, pracownika Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, gdzie jest kierownikiem Zespołu Badań i Analiz Stanu Zdrowotnego Zadrzewień na Terenach Zurbanizowanych. Jest również Przewodniczącą sekcji Drzew Miejskich Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Rozwiązania w projekcie zostały konsultowane, uzgodnione i zaopiniowane przez wyżej wymienioną specjalistkę. Pani dr Marzena Suchocka uczestniczyła także w spotkaniu z mieszkańcami. Na konsultacjach rozpoczętych 8 września 2016 roku odbyła się dyskusja dotycząca funkcji jaką powinna pełnić AL. Lipowa w centrum miasta, wtedy też omówiono zaproponowane koncepcje rozwiązań drogowych. Na kolejnym, które miało miejsce 21 grudnia 2016 przedstawione zostały możliwości prawne i przede wszystkim przyrodnicze w kontekście planowanego rozwiązania drogowego. Proces projektowania, a szczególnie uzgadniania dokumentacji projektowej w Podkowie Leśnej nie jest prosty, dlatego prace te trwały ponad dwa lata. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (MWKZ) (24.11.2017r.). Przewidziane jest wykonanie nawierzchni mineralnej ścieżki rowerowej, a chodnika częściowo o nawierzchni mineralnej, częściowo z płyt granitowych. MWKZ Decyzją (25.03.2018) wyraził zgodę na prowadzenie prac budowlanych polegających na budowie ścieżki rowerowej i chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Al.  Lipowej. Konserwator podkreślił, że „Realizacja zamierzenia zgodnie z projektem jest dopuszczalna z punktu widzenia konserwatorskiego i nie wpłynie negatywnie na wartości chronione układu urbanistycznego Podkowy Leśnej. W projekcie nie przewidziano wycinki drzew. Projektowana inwestycja dostosowana jest do istniejącej zabudowy historycznej i nie będzie negatywnie oddziaływała na zastany krajobraz architektoniczny”. Projekt posiada także uzgodnienia Regionalnego Konserwatora Przyrody działającego z upoważnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Starostwo Powiatowe i posiada wszystkie niezbędne pozwolenia na budowę. Przebudowa rozpocznie się w przyszłym roku, jej przewidziany koszt wynosi 596 550 zł. Pieniądze na ten cel zostały pozyskane ze środków zewnętrznych. Realizacja inwestycji została podzielona na etapy, w miarę możliwości budżetowych miasta – w przyszłym roku zostanie wybudowana ścieżka rowerowa na całej długości, przebudowana sieć teletechniczna, wjazdy na posesje i chodnik na wysokości ronda. Pozostała część deptaka zostanie zrealizowana w dalszej perspektywie (jak będą środki finansowe).

 


 

BIULETYN 4 [78] październik 2017

Biuletyn_10_2017 Lipowa trakt rowerowy i ciąg pieszy 

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na trakt rowerowy i wydzielony ciąg pieszy po północnej stronie ulicy. W ramach dokumentacji wykonane zostaną również projekty przebudowy linii energetycznej N.N, linii telekomunikacyjnej oraz wykonane zostaną projekty oświetlenia ulicy jak i trasy rowerowej oraz ciągu pieszego.

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.