Logo Miasto-Ogród Podkowa Leśna

Stypendia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Od 1 września trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Podkowa Leśna. Stypendium jest indywidualnym wyróżnieniem dla uczniów legitymujących się wybitnymi osiągnięciami edukacyjnymi, sportowymi lub artystycznymi.

Kryteria przyznawania stypendiów

Stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne może otrzymać uczeń:

  • Szkoły podstawowej, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty wojewódzkiego lub ogólnopolskiego konkursu wiedzy organizowanego zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, w roku poprzedzającym okres stypendialny;
  • Szkoły ponadpodstawowej, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiego konkursu wiedzy organizowanego zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, w roku poprzedzającym okres stypendialny.

Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń, który zajął co najmniej 3 miejsce w międzynarodowym lub ogólnopolskim konkursie sportowym/zawodach sportowych o randze mistrzowskiej, w dyscyplinach indywidualnych, organizowanych przez Polskie Związki Sportowe lub Szkolny Związek Sportowy, w roku szkolnym poprzedzającym okres stypendialny.

Stypendium za wybitne osiągniecia artystyczne może otrzymać uczeń, który uzyskał indywidualnie tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu artystycznego organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego bądź organizowanych pod patronatem Ministra ww. instytucji, w roku szkolnym poprzedzającym okres stypendialny.

Kto może zgłosić kandydata do stypendium? Dyrektorzy placówek oświatowych, kluby sportowe, Burmistrz Miasta Podkowa Leśna, rodzice bądź opiekunowie prawni.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć oryginalne lub uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcie kandydata. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna.

Na zgłoszenia czekamy do 31 października 2023 r.

Stypendium przyznawane jest na czas trwania nauki w danym roku szkolnym, nie dłużej niż na 10 miesięcy. Stypendium przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej kandydata. Uzyskanie stypendium w jednym roku nie wyklucza możliwości jego otrzymania w latach następnych.

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności