Ważne:
Strona Główna / Środowisko / Ile zapłacimy za śmieci

Ile zapłacimy za śmieci

Na podstawie uchwały nr 108/XVIII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Podkowa Leśna
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna zawiadamia, że:
od 1 kwietnia 2016 roku zmianie ulegają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i będą wynosić:
• 15 zł miesięcznie za osobę – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
• 30,00 zł miesięcznie za osobę – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny
W związku z powyższym miesięczna wysokość opłaty począwszy od miesiąca kwietnia 2016 r. stanowi iloczyn nowej stawki i danych podanych w złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku, gdy na nieruchomości zmienił się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania w następujących terminach:
– do 15 marca danego roku, (za miesiące: styczeń, luty, marzec)
– do 15 maja danego roku, (za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec)
– do 15 września danego roku, (za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień)
– do 15 listopada danego roku, (za miesiące: październik, listopad, grudzień).
na rachunek bankowy Urzędu Miasta Podkowa Leśna: 43 1240 5918 1111 0000 4909 0851
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 22 759 21 21 w godzinach urzędowania Urzędu Miasta Podkowa Leśna, pok. nr 11.

Agnieszka Radziak
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Sprawdź również

ARiMR przypomina – wypalanie traw jest karalne

Mimo corocznych napomnień Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy innych urzędów, …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content