Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (30.11.2017) XLII Sesja Rady Miasta

(30.11.2017) XLII Sesja Rady Miasta

herb_podkowy

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)
zwołuję
XLII Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.

Sesja odbędzie się
30 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 18.30
w sali lustrzanej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18.

PORZĄDEK OBRAD:

I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

IV. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

V. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027;
 2. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok;
 3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.;
 4. wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnej z tytułu odsetek naliczonych od
  nieterminowego uiszczania należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości, przysługujących
  Miastu Podkowa Leśna od Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „PODKOWA”;
 5. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna;
 6. przyjęcia programu współpracy Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz
  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
  pożytku publicznego na rok 2018;
 7. zmiany uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
  granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
 8. zmiany uchwały w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowa Leśna;
 9. zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna;
 10. zmiany uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna.

VI. Informacja Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej na temat wyników przeprowadzonej kontroli:
Analiza gospodarki wodnej w mieście w latach 2015-2016.

VII. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miasta.

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

IX. Sprawy różne.

X. Wolne wnioski.

XI. Zamknięcie Sesji.


Projekty uchwał

 

    Przewodnicząca Rady Miasta
/-/

Emilia Drzewicka

 

Sprawdź również

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie inwestycji

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie inwestycji: Rozbiórka, budowa, przebudowa i rozbudowa dotycząca budowy, przebudowy …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content