Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (30.03.2017) XXXV Sesja Rady Miasta

(30.03.2017) XXXV Sesja Rady Miasta

herb_podkowy

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję
XXXV Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.
Sesja odbędzie się
30 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 18.30
w sali lustrzanej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18.

PORZĄDEK OBRAD:

I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

IV. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

V. Dyskusja i podjęcie decyzji w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 marca 2017 r. stwierdzającego nieważność uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego.

VI. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027;
 2. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok;
 3. uchwalenia Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna;
 4. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2017 roku”;
 5. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 6. wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miastem Milanówek porozumienia międzygminnego w zakresie wspólnego przygotowania koncepcji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, programu funkcjonalno-użytkowego
  i dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o środki zewnętrzne;
 7. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu prowadzonym przez Miasto Podkowa Leśna;
 8. zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania;
 9. określenia kryteriów wraz z liczbą punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna;
 10. ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna;
 11. zmiany uchwały w sprawie utworzenia Stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013 oś 4 LEADER;
 12. zmiany uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna;
 13. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej;
 14. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna.

VII. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji.

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

IX. Sprawy różne.

X. Wolne wnioski.

XI. Zamknięcie Sesji.

 Projekty uchwał

   

Przewodniczący Rady Miasta
/-/

Grzegorz Smoliński

 

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 02.12.2021

Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 02.12.2021 r. – program

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content