Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (29.03.2017) Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

(29.03.2017) Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

herb_podkowy

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji
odbędzie się
  29 marca 2017 r. (środa) o godz. 19.00
w Centrum Kultury i inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18 (Galeria Kasyno).

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1.Otwarcie posiedzenia.

2. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027;

b)  zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok;

c) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

d) wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miastem Milanówek porozumienia międzygminnego w zakresie wspólnego przygotowania koncepcji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, programu funkcjonalno-użytkowego i dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o środki zewnętrzne;

e) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu prowadzonym przez Miasto Podkowa Leśna;

f) zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

3. Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowego Policji w sprawie dofinansowania zakupu radiowozu.

4. Sprawy różne.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie posiedzenia.

 
   

Przewodnicząca Komisji
/-/

Emilia Drzewicka

 

Sprawdź również

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie inwestycji

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie inwestycji: Rozbiórka, budowa, przebudowa i rozbudowa dotycząca budowy, przebudowy …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content