Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (24.05.2016) XXIV sesja Rady Miasta

(24.05.2016) XXIV sesja Rady Miasta

herb_podkowy

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję
XXIV sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.
Sesja odbędzie się
24 maja 2016 r. (wtorek) o godz. 18.30
w sali lustrzanej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18.

PORZĄDEK OBRAD:

I. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

IV. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

V. Przedstawienie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych miasta za rok 2015:

  1. sprawozdanie Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich;
  2. sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej;
  3. sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

VI. Podjęcie uchwał w sprawach:

   1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026;
   2. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok;
   3. przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna;
   4. powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna;
   5. wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego w sprawie współpracy miast i gmin na rzecz realizacji projektu pn. „Zintegrowany System Dróg Rowerowych w gminach Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Michałowice, Miasto Milanówek, Miasto Piastów, Miasto Podkowa Leśna, Miasto Pruszków i Miasto Żyrardów” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego;
   6. zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brwinów a Miastem Podkowa Leśna dotyczącego wykonywania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego;
   7. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna;
   8. zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna;
   9. zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej;
   10. ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej;
   11. przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2015-2020”.

VII. Rozpatrzenie skarg na działalność Burmistrza Miasta.

VIII. Przyjęcie protokołów z XX, XXI, XXII i XXIII sesji Rady Miasta.

IX. Interpelacje i zapytania radnych.

X. Sprawy różne.

XI. Wolne wnioski.

XII. Zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał

Przewodniczący Rady Miasta
/-/

Grzegorz Smoliński

 

Sprawdź również

Informacja o pracy Urzędu Miasta

Informujemy, że ze względu na dobro Mieszkańców, przeciwdziałając rozprzestrzenianiu się pandemii, do dnia 15 stycznia …

 
 

MENU

Podkowa Leśna