Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (23.05.2016) Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

(23.05.2016) Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

herb_podkowy

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI STAŁYCH
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
odbędzie się
23 maja 2016 r. (poniedziałek) o godz. 18.30
w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20
(sala konferencyjna).

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji w dniach 03.03.2016 r. i 17.03.2016 r.
 3. Opiniowanie projektów uchwał:
  a. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026;
  b. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na rok 2016;
  c. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
  d. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego;
  e. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego wykonywania zadań z zakresu publicznego transportu drogowego;
  f. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta do opracowania Statutu Miasta;
  g. w sprawie zmiany uchwały dot. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku;
  h. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę dot. uchwalenia Statutu;
  i. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015 – 2020.
 4. Informacja Urzędu Miasta o sytuacji aktualnej oraz planowanych rozwiązań dotyczących rozliczeń za korzystanie z wody i odbiór ścieków oraz odpadów komunalnych.
 5. Nowe propozycje Urzędu Miasta dotyczące zmian w systemie oświetlenia ulic miasta.
 6. Sprawy różne.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
/-/

Zbigniew Habierski

 

Sprawdź również

Informacja o pracy Urzędu Miasta

Informujemy, że ze względu na dobro Mieszkańców, przeciwdziałając rozprzestrzenianiu się pandemii, do dnia 15 stycznia …

 
 

MENU

Podkowa Leśna