Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (22.11.2016) XXX Sesja Rady Miasta

(22.11.2016) XXX Sesja Rady Miasta

herb_podkowy

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zwołuję
XXX Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.
Sesja odbędzie się
22 listopada 2016 r. (wtorek) o godz. 18.30
w sali lustrzanej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18.

PORZĄDEK OBRAD:

I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

IV. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

V. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.;
  2. utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna” oraz nadania jej statutu;
  3. przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
    24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”;
  4. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2017-2027;
  5. przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
    i przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2017 rok;
  6. zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna.

VI. Informacja Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej na temat wyników przeprowadzonej kontroli wydatków Urzędu Miasta w latach 2014 i 2015 – analiza pod kątem możliwości optymalizacji zakupów przez wszystkie podległe Urzędowi jednostki organizacyjne.

VII. Informacja o przedłożonych Radzie Miasta Podkowa Leśna wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2015 rok.

VIII. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miasta.

IX. Interpelacje i zapytania radnych.

X. Sprawy różne.

XI. Wolne wnioski.

XII. Zamknięcie Sesji.

 

Projekty uchwał

   

Przewodniczący Rady Miasta
/-/

Grzegorz Smoliński

 

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 18.01.2021

Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 18.01.2021 r. – program i …

 
 

MENU

Podkowa Leśna