Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (22.06.2017) XXXVIII Sesja Rady Miasta

(22.06.2017) XXXVIII Sesja Rady Miasta

herb_podkowy

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję
XXXVIII Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.
Sesja odbędzie się
22 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 18.30
w sali lustrzanej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18.

PORZĄDEK OBRAD:

I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Informacje Burmistrza Miasta:

1.informacja o wynikach referendum gminnego przeprowadzonego z inicjatywy mieszkańców w dniu 4 czerwca 2017 r., w tym przedstawienie sprawozdania finansowego z wydatków budżetowych poniesionych w związku z organizacją referendum;

2. informacja o działaniach pomiędzy sesjami.

IV. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

V. Podjęcie uchwał w sprawach:

1.aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  Miasta Podkowa Leśna;

2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027;

3. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok;

4. Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Podkowa Leśna na lata 2017-2021;

5. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna za 2016 rok:

a. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok;

b. dyskusja;

6. absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok:

a. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna za 2016 rok;

b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Podkowa Leśna wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu miasta za 2016 rok;

c. dyskusja;

7. wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego projektu budowy dróg rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym przeznaczonego do dofinansowania z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020;

8. wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Podkowa Leśna, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT);

9. wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Podkowa Leśna, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT);

10. wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej dotyczącej wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Milanówek”;

11. wyrażenia zgody na dzierżawę lub najem, na okres 15 lat, nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna;

12. rozpatrzenia skargi na Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej;

13. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna (ul. Bażantów 13);

14.  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna (ul. Helenowska 23);

15. Regulaminu korzystania z toalety publicznej zlokalizowanej na terenie PARK & RIDE w Mieście Podkowa Leśna.

VI. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji.

VII. Interpelacje i zapytania radnych.

VIII. Sprawy różne.

IX. Wolne wnioski.

X. Zamknięcie Sesji.


Projekty uchwał

 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta
/-/

Grzegorz Smoliński

 

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Informacja o posiedzeniu KSWiP w dniu 27.09.2021 r. – program

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content