Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 23 kwietnia 2024
Imieniny: Jerzy, Wojciech
słonecznie
2°C

Referat Planowania i Rozwoju Miasta

Referat Planowania i Rozwoju Miasta działa w celu zapewnienia planowania przestrzennego miasta i prowadzenia polityki rozwoju miasta

 

Kierownik Referatu - Iwona Zalewska

 

Zakres zadań:

 1. ochrona, utrzymanie i kształtowanie terenów zieleni miejskiej,
 2. typowanie elementów przyrody o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych do objęcia ochroną,
 3. zgłaszanie drzew z terenów miejskich do wycinki i pielęgnacji,
 4. wymierzenie kar pieniężnych za nielegalne usunięcie, zniszczenie bądź uszkodzenie drzew i krzewów z terenów nieruchomości,
 5. wykonywanie postanowień uproszczonego planu urządzania lasu dla gruntów leśnych stanowiących własność miasta,
 6. opiniowanie projektów budowlanych w zakresie ochrony drzewostanu (pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo krajobrazowych),
 7. opiniowanie lokalizacji obiektów budowlanych pod względem ochrony drzewostanu,
 8. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości w Mieście, w tym nadzorowanie firmy sprzątającej Miasto,
 9. nadzór nad pracą pracowników gospodarczych, pracowników robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych,
 10. zakupy i konserwacja urządzeń małej architektury tj. tablic ogłoszeniowych, ławek, koszy, stojaków rowerowych, wiat itp.,
 11. dokonywanie zakupów dla pracowników gospodarczych oraz prowadzenie ewidencji inwentarzowej tych zakupów,
 12. przygotowywanie wszelkich dokumentów niezbędnych do opracowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 13. koordynowanie, obsługa działań oraz nadzór nad sporządzaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 14. opiniowanie i uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ze wskazanymi organami administracji państwowej oraz innymi instytucjami,
 15. prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o ich sporządzenie bądź zmianę, gromadzenie materiałów z nimi związanych oraz przechowywanie ich oryginałów, w tym również uchylonych i nieobowiązujących,
 16. udostępnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu i popularyzacja ich treści,
 17. wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 18. prowadzenie spraw związanych ze składaniem wniosków oraz opiniowaniem planów zagospodarowania przestrzennego województwa i innych jednostek samorządowych,
 19. dokonywanie okresowej analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, oceny postępów w opracowywaniu planów miejscowych i opracowywanie wieloletnich programów ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego,
 20. dokonywanie oceny aktualności planów miejscowych oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 21. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 22. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz prowadzenie rejestru wydanych decyzji,
 23. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
 24. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw ulic i obiektów fizjograficznych,
 25. ustalanie numerów porządkowych oraz prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
 26. umieszczanie i utrzymywanie w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów na terenie Miasta,
 27. prowadzenie postępowań w związku z obniżeniem lub podwyższeniem wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 28. gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta w zakresie uregulowanym ustawą o gospodarce nieruchomościami,
 29. prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości na rzecz Miasta,
 30. regulowanie stanu prawnego nieruchomości gminnych oraz prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań za zajęte nieruchomości,
 31. prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym oraz przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 32. przygotowywanie wykazów nieruchomości Miasta będących w zasobie gminnym, oddanych w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem, użytkowanie, mienia opuszczonego, oraz aktualizacja tych wykazów,
 33. sporządzanie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości,
 34. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem postanowień i decyzji w sprawach zatwierdzania projektów podziału nieruchomości,
 35. przygotowywanie opinii dotyczących zgodności projektowanego podziału działek z ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 36. prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczania nieruchomości,
 37. powadzenie spraw z zakresu prawa geologicznego i górniczego,
 38. prowadzenie zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym zlecanie realizacji zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego, monitorowanie realizacji zadań publicznych i ich kontrola na etapie realizacji, kontrola rozliczeń zleconych, inne zadania wynikające z przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 39. nadzorowanie zadań ujętych w Strategii Miasta i innych programach rozwojowych, w tym tworzenie planów realizacyjnych oraz monitorowanie ich realizacji,
 40. przygotowywanie raportów o stanie Miasta,
 41. kreowanie działań związanych z szeroko pojętą promocją miasta, w tym udział m.in. w konferencjach, targach, konkursach,
 42. promocja projektów unijnych,
 43. współpraca z jednostkami organizacyjnymi miasta, instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie organizowania imprez kulturalnych, turystycznych, sportowych i innych,
 44. realizowanie programu Podkowiańska Karta Mieszkańca,
 45. opracowywanie merytoryczne i graficzne materiałów promocyjnych oraz wykonywanie dokumentacji fotograficznej z wydarzeń miejskich,
 46. przygotowywanie projektów graficznych dla Miasta,
 47. współpraca z zewnętrznymi firmami, wydawnictwami, drukarniami etc., w zakresie przygotowywania materiałów promocyjnych i Biuletynu Miasta,
 48. redagowanie, opracowanie graficzne i składanie Biuletynu Miasta przy współpracy z referatami i samodzielnymi stanowiskami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi miasta,
 49. przygotowywanie propozycji i realizacja (koordynowanie) promocji wizualnej (m.in. filmowej) przedsięwzięć realizowanych przez Miasto,
 50. prowadzenie kalendarza imprez lokalnych,
 51. organizacja wydarzeń okolicznościowych przy udziale Urzędu,
 52. prowadzenie spraw z zakresu konsultacji społecznych, inicjatyw lokalnych i budżetu obywatelskiego,
 53. prowadzenie komisji stypendialnej, przygotowywanie dokumentów konkursowych i nadzorowanie zadań wynikających z regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza,
 54. realizacja zadań wynikających z regulaminu przyznawania patronatu przez Burmistrza,
 55. współudział w prowadzeniu projektów związanych z edukacją mieszkańców,
 56. przygotowywanie materiałów informacyjnych oraz ogłoszeń dla mediów, bieżący monitoring mediów zewnętrznych,
 57. organizacja systemu powiadamiania SMS oraz prowadzenie platformy komunikacji z mieszkańcami,
 58. organizacja obsługi strony internetowej www.podkowalesna.pl, platformy konsultacyjnej oraz mediów społecznościowych w tym praca nad ich rozwojem i wprowadzaniem nowych elementów,
 59. przygotowywanie i rozsyłanie newslettera,
 60. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu
DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.