Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 23 kwietnia 2024
Imieniny: Jerzy, Wojciech
słonecznie
2°C

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich działa w celu zapewnienia obsługi funkcjonowania Burmistrza i Urzędu oraz sprawnej obsługi interesantów


Kierownik Refertatu - Małgorzata Smysło
 
 
Zakres zadań:
 1. w zakresie obsługi sekretariatu i kancelarii Urzędu:
    • wykonywanie czynności kancelaryjno-technicznych dla Urzędu i Rady,
  • obsługa techniczna spotkań i narad organizowanych przez Burmistrza,
  • prawidłowe zabezpieczanie pieczęci urzędowych,
  • udzielanie pełnej informacji na temat pracy Urzędu oraz udostępnianie kart usług,
  • prowadzenie rejestru ogłoszeń oraz terminowe wywieszanie i przesyłanie ogłoszeń sądowych, biur notarialnych, komorników i pism urzędowych,
  • prowadzenie rejestru skarg i wniosków; nadzór nad terminowym ich załatwianiem,
 2. w zakresie spraw organizacyjnych:
  • dokonywanie zakupów inwentarza ruchomego, materiałów i pomocy biurowych oraz druków oraz prowadzenie ewidencji inwentarzowej,
  • zamawianie i ewidencjonowanie kluczy oraz pieczęci urzędowych,
  • zapewnienie czystości i estetyki w budynku Urzędu,
  • wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu RP, wyborami prezydenckimi oraz do samorządu gminnego i referendum,
  • prowadzenie archiwum Urzędu,
  • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP),
  • prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza,
  • prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw wydanych przez Burmistrza,
  • prowadzenie rejestru delegacji służbowych,
 3. w zakresie obsługi biura Rady:
  • prowadzenie biura Rady, w tym zapewnienie obsługi administracyjnej, załatwianie wszelkich spraw kancelaryjno-technicznych związanych z obsługą Rady,
  • obsługa organizacyjno-techniczna komisji i sesji Rady,
  • współpraca z Wydziałem Prawnym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalną Izbą Obrachunkową oraz Redakcją Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego,
  • prowadzenie rejestru interpelacji oraz wniosków radnych i komisji oraz kontrola terminowej ich realizacji,
  • prowadzenie rejestru uchwał Rady,
  • zawiadamianie radnych i zapraszanych gości o sesjach i zebraniach Komisji,
  • rozsyłanie dokumentów i projektów uchwał na sesje i komisje Rady oraz rozsyłanie dokumentów z sesji do adresatów,
  • ogłaszanie uchwał sesji zgodnie z sentencją uchwały,
  • przygotowywanie projektów uchwał dotyczących organizacji i funkcjonowania Rady oraz w innych sprawach w zakresie uzgodnionym z przełożonym,\
  • apewnianie możliwości organizacyjnych dla zebrań komisji Rady i odbywania dyżurów przez radnych,
  • prowadzenie rejestru przyznanych przez Radę tytułów honorowych obywateli,
  • wykonywanie zadań związanych z wyborami na ławników,
  • publikowanie uchwał i protokołów z sesji,
  • przekazywanie – za pośrednictwem Sekretariatu Urzędu – korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych, prtowadzenie jej ewidencji i archiwizacji,
  • umieszczanie zawiadomień o sesjach i komisjach Rady na tablicach informacyjnych, na stronie internetowej miasta oraz w BIP,
  • planowanie i rozliczanie wydatków związanych z obsługą Rady, w tym przygotowywanie informacji do wypłat diet radnych,
  • wykonywanie poleceń służbowych Przewodniczącego Rady,
  • organizowanie szkoleń dla radnych,
 4. w zakresie informatyzacji Urzędu:
  • administrowanie i nadzór nad poprawnym działaniem sprzętu komputerowego w Urzędzie,
  • instalacja programów użytkowych i zapewnienie sprawnego ich działania,
  • organizowanie sieci komputerowej zgodnie z potrzebami Urzędu, rozwoju techniki oraz nadzór nad jej działaniem,
  • szkolenie pracowników wykorzystujących sprzęt komputerowy w pracach Urzędu, w zakresie jego poprawnego stosowania,
  • analiza potrzeb Urzędu w zakresie sprzętu i programów komputerowych, opiniowanie propozycji zakupów, prowadzenie negocjacji cenowych,
  • organizowanie napraw i konserwacja sprzętu komputerowego,
  • zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi sprzętu komputerowego,
  • zarządzanie zabezpieczeniem systemów informatycznych w związku z ochroną danych osobowych i ochroną informacji niejawnych,
  • wdrażanie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie (w tym szkolenia pracowników),
  • wdrażanie i koordynowanie w Urzędzie pracy elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
  • koordynacja techniczna związana z obsługą strony internetowej Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej,
  • wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych,
  • koordynacja techniczna w Urzędzie realizacji dwóch projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego:
   - „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (BW)”,
   - „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA)”.
 5. w zakresie Ewidencji Działalności Gospodarczej:
  • obsługa Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zezwoleń przewidzianych przy prowadzeniu tej działalności,
  • prowadzenie ewidencji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i kontrola terminowości wpływu opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych oraz współdziałanie z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym zakresie,
  • udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze Miasta,
  • prowadzenie ewidencji bazy noclegowej,
 6. w zakresie spraw obywatelskich:
  • realizowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności z ustawy o dowodach osobistych,
  • udostępnianie danych osobowych ze rejestru mieszkańców, rejestru PESEL, rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
  • wykonanie zadań związanych z wyborami do Rad Gmin, Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego, wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum,
  • prowadzenie stałego rejestru wyborców,
  • wydawanie zezwoleń na organizowanie imprez masowych,
  • organizacja kwalifikacji wojskowej,
 7. w zakresie ochrony zdrowia:
  • prowadzenie zagadnień dotyczących ochrony zdrowia i programów zdrowotnych,
 8. w zakresie kultury:
  • prowadzenie rejestru instytucji kultury,
 9. w zakresie prowadzenia spraw kadrowych pracowników Urzędu:
  • prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • przygotowywanie umów o pracę, porozumień zmieniających, wypowiedzeń, świadectw pracy i innych,
  • rozliczanie urlopów wypoczynkowych,
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
  • prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska pracy w Urzędzie,
  • prowadzenie spraw związanych z służbą przygotowawczą,
  • koordynacja spraw związanych z ocenami pracowniczymi,
  • przygotowywanie projektów regulaminów i zarządzeń z zakresu spraw pracowniczych,
  • prowadzenie rejestru szkoleń i spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników.
DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.