Logo Miasto-Ogród Podkowa Leśna
Powróć do: Referaty urzędu

Referat Finansowy

Referat Finansowy działa w celu prowadzenia gospodarki finansowej Miasta


Kierownik Referatu  -  Agnieszka Czarnecka


Zakres zadań:

 1. opracowanie prognoz finansowych Miasta,
 2. sporządzanie projektu budżetu Miasta oraz przedkładania go w obowiązującym trybie zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta,
 3. realizacja budżetu Miasta oraz okresowego informowania organów Miasta o przebiegu tej realizacji,
 4. analizowanie wykonania budżetu i przygotowania projektów zmian w budżecie Miasta,
 5. opracowywanie projektów planów wykonawczych do budżetu Miasta i innych planów finansowych,
 6. sporządzanie sprawozdań jednostkowych i zbiorczych z działalności finansowej i budżetowej Miasta,
 7. nadzorowanie i kontrolowanie działalności finansowej jednostek organizacyjnych Miasta,
 8. prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
 9. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach podatkowych realizowanych przez Urząd,
 10. księgowanie opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, dzierżawę gruntów i budynków, dzierżawę pomieszczeń w budynkach komunalnych oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
 11. księgowanie wpłat z tytułu opłat za czynsz najmu w budynkach komunalnych:
  • księgowanie wpłat z tytułu czynszu w budynkach komunalnych,
  • prowadzenie przypisów i odpisów do czynszów,
  • sporządzanie zestawień zaległości w opłacie czynszu oraz odsetek od tych zaległości i przekazywanie komórkom merytorycznym Urzędu,
 12. sporządzanie zestawień zaległości w opłacie opłat z tyt. wieczystego użytkowania, opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz odsetek od tych zaległości i przekazywanie komórkom merytorycznym urzędu,
 13. księgowanie wpłat dotyczących opłat adiacenckich,
 14. księgowanie wpłat z tytułu opłat za pobór wody z wodociągu miejskiego oraz opłat za zrzut ścieków do sieci kanalizacyjnej oraz windykacja tych należności,
 15. księgowanie wpłat dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 16. terminowe wszczynanie postępowania zmierzającego do przymusowego ściągania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez wystawianie upomnień i sporządzanie tytułów wykonawczych,
 17. prowadzenie egzekucji należności podatkowych i innych dochodów,
 18. windykacja należności podatkowych i cywilnoprawnych na etapie egzekucyjnym i sądowym,
 19. prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej mienia miejskiego, organizacja i nadzór nad inwentaryzacją składników majątkowych oraz jej rozliczanie,
 20. prowadzenie obsługi kasowej i księgowej,
 21. prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania,
 22. organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 23. obsługa finansowo-księgowa urzędu, w tym prowadzenie spraw płacowych pracowników, rozliczanie należności z Urzędami Skarbowymi i ZUS oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
 24. prowadzenie spraw z zakresu podatku VAT, ewidencji i rozliczania z Urzędami Skarbowymi,
 25. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędami Skarbowymi, organami finansowymi i bankowymi.