Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / Ogłoszenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 października 2022 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 października 2022 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 października 2022 r.
o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) ogłaszam konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

  • Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  • Sposób zgłaszania uwag i propozycji:

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Podkowa Leśna, w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinie dotyczącej ich działalności.

Uwagi do konsultowanego projektu uchwały można składać na formularzu konsultacyjnym do dnia 4 listopada 2022 r. do godz. 14.00 w następujących formach:

  1. drogą elektroniczną na adres: ngo@podkowalesna.pl,
  2. pisemnie na adres: Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna (liczy się data wpływu do Urzędu),
  3. osobiście do sekretariatu Urzędu Miasta Podkowa Leśna lub do skrzynki przed budynkiem Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna.

Projekt przedmiotowej uchwały oraz formularz konsultacyjny znajdują się na stronie internetowej Miasta Podkowa Leśna (www.podkowalesna.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkowalesna.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Podkowa Leśna.

  • Termin zgłaszania uwag i propozycji:

Konsultacje będą prowadzone w terminie od dnia 20 października 2022 r. do dnia 4 listopada 2022 r. do godz. 14.00

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

/-/

Artur Tusiński

Ogłoszenie Burmistrza Miasta w sprawie konsultacji projektu uchwały

Projekt Uchwały – Program współpracy Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi

Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Formularz konsultacyjny

Wyniki konsultacji z dnia 9.11.2022 r.

Sprawdź również

Otwarty konkurs ofert na na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2022 roku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content