Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / Ogłoszenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 października 2021 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 października 2021 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) ogłaszam konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

  1. Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2022
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  1. Sposób zgłaszania uwag i propozycji:

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Podkowa Leśna, w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinie dotyczącej ich działalności.

Uwagi do konsultowanego projektu uchwały można składać na formularzu konsultacyjnym do dnia 4 listopada 2021 r. do godz. 16.00 w następujących formach:

a) drogą elektroniczną na adres: ngo@podkowalesna.pl,

b) pisemnie na adres: Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna (liczy się data wpływu do Urzędu),

c) osobiście do skrzynki przed budynkiem Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna.

Projekt przedmiotowej uchwały oraz formularz konsultacyjny znajdują się na stronie internetowej Miasta Podkowa Leśna (www.podkowalesna.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkowalesna.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Podkowa Leśna.

  1. Termin zgłaszania uwag i propozycji:

Konsultacje będą prowadzone w terminie od dnia 20 października 2021 r. do dnia 4 listopada 2021 r.

Wyniki konsultacji

Projekt uchwały oraz projekt programu

Formularz zgłaszania uwag

Sprawdź również

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie „Rocznego programu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi”.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content