Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / Nabór wniosków na 2022 rok w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Nabór wniosków na 2022 rok w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Biuro Programu „Niepodległa” otwiera nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2022 roku, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane
w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. Budżet Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa” w 2022 roku wynosi 3,5 mln zł.

W programie dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych można wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 100 tys. złotych brutto. Poziom dofinansowania ze środków Programu Wieloletniego „Niepodległa” nie może przekroczyć 85% całości budżetu zadania.

Beneficjenci mają czas na przygotowanie i złożenie wniosków – do 14 stycznia 2022 roku do godziny 15.59.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania: od 15 marca 2022 r. do 20 listopada 2022 r.

Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl

https://witkac.pl/Account/Login#/contest/view?id=19417

Uprawnieni wnioskodawcy

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:

1) samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);

2) organizacje pozarządowe – spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.).

Uprawnieni partnerzy

Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:

1) archiwa państwowe;

2) przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;

3) uczelnie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, ze zm.);

4)  instytucje kultury;

5)  organizacje pozarządowe;

6)  kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;

7)  podmioty prowadzące działalność gospodarczą;

8)  Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

Rodzaje kwalifikujących się działań

W ramach programu przewiduje się możliwość wsparcia finansowego działań o charakterze regionalnym, w tym upowszechniających wydarzenia historyczne w danym regionie w skali ogólnopolskiej. Zakłada się możliwość realizacji zarówno dużych przedsięwzięć, jak
i kameralnych wydarzeń związanych tematycznie ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

1) festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);

2) rekonstrukcje historyczne;

3) wystawy wraz z katalogami;

4) projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe, questy oraz wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy;

5) wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;

6) murale;

7) działania organizowane on-line: koncerty, wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzania i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych
i aplikacji.

[źródło: niepodlegla.gov.pl]

Instrukcja składania wniosku:

Instrukcja składania wniosku

Regulamin Programu Dotacyjnego „Niepodległa” na rok 2022

Regulamin Programu Dotacyjnego

Sprawdź również

Dotacja w ramach programu „Działaj lokalnie 2022”

Do 13 maja 2022 r. organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu powiatu grodziskiego i …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content