Ważne:

Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Zarząd Województwa Mazowieckiego pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ogłosił XII edycję Konkursu „Mazowieckich Barw Wolontariatu”. Celem konkursu jest uhonorowanie wolontariuszy za ich działalność na rzecz województwa mazowieckiego, popularyzacja ich dokonań oraz idei wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresie prac wolontariuszy oraz zachęcenie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej i włączania się w inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej.

Laureaci będą wybierani w następujących kategoriach:

 • Indywidualny wolontariusz
 • Wolontariat grupowy
 • Szkolne/przedszkolne koło wolontariatu
 • Wolontariat seniorów
 • Kategoria specjalna – pomoc Ukrainie.

W tej edycji konkursu została stworzona kategoria specjalna, w której uhonorowane zostaną organizacje pozarządowe biorące czynny udział w działaniach pomocowych na rzecz obywateli Ukrainy na terenie Polski lub Ukrainy w zakresie np. pomocy humanitarnej, edukacyjnej, psychologicznej, medycznej, socjalno-bytowej.

Kandydatów mogą zgłaszać:

 • organizacje pozarządowe
 • grupy samopomocowe
 • instytucje państwowe
 • instytucje samorządowe
 • podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego
 • osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy
 • wolontariusze

Zgłoszenia w konkursie przyjmowane są od 22 sierpnia do 30 września 2022 r. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W XII edycji konkursu dla laureatów czterech kategorii stałych przewidziane są nagrody finansowe w wysokości po 2.000 zł. W kategorii specjalnej – pomoc Ukrainie – nagroda finansowa wynosi 5.000 zł.  Dla wszystkich wyróżnionych w tej kategorii przewidziane są nagrody rzeczowe w postaci biletów/voucherów do mazowieckich instytucji.

Wypełniony i podpisany Formularz_zgłoszeniowy wraz z opisem należy przekazać:

 1. elektronicznie – na adres e-mail organizacyjny@mazovia.pl z dopiskiem w temacie „XII edycja Konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu” (formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie działalności wolontariusza, podpisane przez Kandydata, osoby dokonujące zgłoszenia lub reprezentujące podmiot zgłaszający lub potwierdzające działalność wolontariusza);
 2. pocztą na adres:

Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych,

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

 1. Okrzei 35, 03-715 Warszawa

– z dopiskiem „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

Więcej informacji na stronie www.dialog.mazovia.pl

Regulamin Konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Formularz zgłoszeniowy

Sprawdź również

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zaprasza do udziału w pracach nad przygotowaniem …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content