Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / Komunikat Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 17 listopada 2022 roku

Komunikat Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 17 listopada 2022 roku

Komunikat Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 17 listopada 2022 roku
dotyczący zgłaszania osób do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację
zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
w 2022 roku

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna informuje, iż w dniu 14 listopada 2022 roku został ogłoszony konkurs ofert na realizację wybranych zadań publicznych w 2022 roku:

Zadanie 1. Realizacja projektów dokumentujących i popularyzujących historię Miasta Podkowa Leśna, w tym wzmacniających lokalną tożsamość.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 3 350 zł.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r.,poz. 1327 z późn.zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr 267/XXXIV/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” w skład komisji konkursowej wejdą:

a)  przedstawiciele Urzędu Miasta Podkowa Leśna,
b)  osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub owe podmioty biorące udział w konkursie,
c)  osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres działań, których dotyczy konkurs (głos doradczy).

Zgłoszeń do komisji konkursowej będzie można dokonywać pisemnie w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu, tj. do dnia 2 grudnia 2022 r. do godz. 12.00. Zgłoszenia prosimy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41.

 

Wzór zgłoszenia: Załącznik nr 1

W przypadku większej liczby chętnych osób do składu komisji, wskazanych przez organizacje

pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyboru dokona Burmistrz Miasta Podkowa Leśna, biorąc pod uwagę przede wszystkim cele statutowe organizacji, która zgłosiła kandydata do pracy w komisji konkursowej.

 

W przypadku braku osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie, komisja konkursowa zostanie powołana z przedstawicieli Burmistrza Miasta Podkowa Leśna oraz ekspertów.

Niniejszy komunikat zamieszcza się na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna.

                                                                                            Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

                                                                                                                           /-/

                                                                                                          Artur Tusiński

Komunikat Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 17 listopada 2022 r.

Sprawdź również

Obywatelski monitoring funduszy europejskich

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content