Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / Komunikat Burmistrza Miasta Podkowa Leśna dotyczący zgłaszania osób do komisji konkursowej

Komunikat Burmistrza Miasta Podkowa Leśna dotyczący zgłaszania osób do komisji konkursowej

Komunikat Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 31 maja 2021 roku dotyczący zgłaszania osób do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna informuje, iż w dniu 21 maja 2021 roku został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań publicznych na realizację zadań publicznych kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku:

Zadanie 1. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, edukacyjnych
oraz społecznych mieszkańców Miasta Podkowa Leśna, w tym edukacja kulturalna, proekologiczna i społeczna, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz prezentacja i udostępnianie zasobów upowszechniających dorobek kulturalny, edukacyjny i społeczny oraz ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
online. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 54 000 zł.

Zadanie 2. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych, z uwzględnieniem specjalnych programów dla osób niepełnosprawnych, w tym prezentacja wydarzeń sportowych i udostępnianie zasobów upowszechniających kulturę fizyczną online. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 30 000 zł.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 15 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn.zm.) oraz w związku z Uchwałą nr 184/XXII/2020 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, w skład komisji konkursowej wejdą:

  1. przedstawiciele Urzędu Miasta Podkowa Leśna,
  2. osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub owe podmioty biorące udział w konkursie,
  3. osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres działań, których dotyczy konkurs (głos doradczy).

Zgłoszeń do komisji konkursowej będzie można dokonywać pisemnie w terminie 14 dni
od dnia ukazania się niniejszego komunikatu, tj. do dnia 15 czerwca 2021 r.
Zgłoszenia prosimy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41. Załącznik nr 1 – wzór zgłoszenia

W przypadku większej liczby chętnych osób do składu komisji, wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyboru dokona Burmistrz Miasta Podkowa Leśna, biorąc pod uwagę przede wszystkim cele statutowe organizacji, która zgłosiła kandydata do pracy w komisji konkursowej.

W przypadku braku osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym
i o wolontariacie, komisja konkursowa zostanie powołana z przedstawicieli Burmistrza Miasta Podkowa Leśna oraz ekspertów.

Niniejszy komunikat zamieszcza się na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna.

Komunikat Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 31 maja 2021 roku dotyczący zgłaszania osób do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

Sprawdź również

Powołanie Komisji Konkursowej

Informujemy, że Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Zarządzeniem nr 61/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content