Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Organizacje pozarządowe / Zarządzenie Nr 18/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 18/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2011 roku oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536) i  uchwałą nr 210/XLIV/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia
8 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011″

zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Konkursową do rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2011 roku w następującym składzie:

  • Przewodnicząca Komisji – Maria Górska – Sekretarz Miasta,
  • Członek Komisji – Adriana Skajewska – specjalista ds. planowania strategicznego
    i pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych,
  • Członek Komisji – Joanna Snarska-Pasternak – inspektor ds. komunikacji społecznej, promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  • Członek Komisji – Maciej Foks – radny, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
  • Członek Komisji – Alina Witkowska – dyrektor Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej
  • Członek Komisji – Dorota Skotnicka – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej
§ 2

Regulamin prac Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Małgorzata Stępień-Przygoda

—————————

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 18/2011

Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej

z dnia 29 kwietnia 2011 roku.

 

Regulamin Komisji Konkursowej

§ 1

Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją, działa na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.

§ 2

1.      Komisja składa się z 6 członków, w tym Przewodniczącego Komisji.

2.      W skład Komisji wchodzą:

a)     trzech przedstawicieli Urzędu Miasta

b)     przedstawiciel Rady Miasta

c)     przedstawiciele jednostek kultury.

3.      Komisja jest organem opiniodawczym w zakresie oceny oraz określania wysokości dofinansowania ofert zgłoszonych przez podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

4.      Komisja działa na posiedzeniach.

5.      Komisja może realizować swoje zadania jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jej składu.

6.      Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności osoba pisemnie przez niego upoważniona.

7.      Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków, w głosowaniu jawnym.

8.      Decyzja Komisji nie jest wiążąca dla organu ogłaszającego konkurs. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego dokonuje Burmistrz Podkowy Leśnej.

9.      Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej wyników konkursu.

§ 3

1.      Przewodniczący Komisji oraz jej członkowie podpisują deklarację bezstronności, której wzór stanowi załącznik nr 1.

§ 4

1.      Komisja Konkursowa zobowiązana jest do sprawdzenia kompletności złożonych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym.

2.      Ocena pod względem formalnym i merytorycznym dokonywana jest poprzez wypełnienie Karty Oceny Oferty, której wzór stanowi załącznik nr 2.

3.      Oferty, które nie uzyskały pozytywnej oceny formalnej są odrzucane.

§ 5

1.   Od momentu otwarcia oferty każdy członek Komisji ma prawo wglądu do jej pełnego brzmienia.

2.   Komisja rozpatruje każdą ofertę indywidualnie w oparciu o niżej wymienione kryteria oceny merytorycznej:

a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego,

b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne,

d) planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

e) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

f) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

g) wartość merytoryczną projektu dla miasta i mieszkańców,

h) walory promocyjne projektu z punktu widzenia promocji miasta,

i) cykliczność projektu w stosunku do lat poprzednich.

3.      W trakcie oceny merytorycznej Komisja proponuje wysokość dofinansowania oferty, biorąc pod uwagę zasadność kosztów oraz ich wysokość dla realizacji zadania.

§ 6

1. Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i wszyscy członkowie Komisji.

2. Protokół przekazywany jest Burmistrzowi Miasta celem podjęcia decyzji o przyznaniu wysokości dotacji.

§ 7

Wyniki konkursu ofert, zawierające:

a) nazwę podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie,

b) tytuł oferty,

c) przyznana decyzją Burmistrza wysokość wsparcia,

d) w przypadku ofert odrzuconych – przyczynę odrzucenia,

umieszcza się na stronach portalu internetowego miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu

Miejskiego w Podkowie Leśnej

§ 8

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej i zatwierdzenia.

 

Załącznik Nr 1 i 2 do Regulaminu Komisji Konkursowej

Sprawdź również

Nowy wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Rozporządzeniu Ministra …

 
 

MENU

Podkowa Leśna