Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Organizacje pozarządowe / Burmistrz Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009 r. z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Burmistrz Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009 r. z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2009

Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej

z dnia 26 lutego 2009 r.

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2008 r. w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 ze zm.) oraz Uchwałę nr 103/ XXIV/ 2008 Rady Miejskiej w Podkowie Leśnej z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Konkurs obejmuje realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Zadanie 1. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi:

47 000 zł.

Zadanie 2. Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię
i dziedzictwo kulturowe w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w 2009 r.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi:

15 000 zł.

Zadanie 3. Realizacja zadania publicznego 3.3.2 ujętego w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna (2005 – 2014): „Oferta edukacji ustawicznej dla osób starszych – „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Podkowie Leśnej”.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 28 000 zł.

Wspieranie realizacji zadań ze strony Miasta będzie polegać na udzieleniu organizacjom wsparcia finansowego (dotacji) w celu realizacji zgłoszonych projektów.

I. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia 14 kwietnia 2009 r. do 20 grudnia 2009 r.

2. W konkursie mogą brać udział podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące swoją działalność na terenie miasta na rzecz jego mieszkańców, bez względu na ich siedzibę.

3. Warunkiem dofinansowania realizacji zadania jest adresowanie go do mieszkańców miasta, co nie wyklucza udziału osób spoza miasta.

4. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wspierania wykonania zadania. Dofinansowanie ze strony Miasta będzie wynosić nie więcej niż 80% całkowitych kosztów związanych z realizacją poszczególnych projektów, włączając w nie koszty pracy własnej.

5. Dopuszcza się możliwość złożenia przez ten sam podmiot oferty na realizację więcej niż jednego projektu, przy czym każda z takich ofert musi być złożona w odrębnej, zamkniętej kopercie z jednym, wspólnym kompletem załączników.

6. Do konkursu należy zgłaszać oferty dotyczące:

– projektów o wysokiej wartości artystycznej lub społecznej oraz edukacyjnej,

– projektów, które mogą stać się narzędziem promocji miasta,

– projektów, których celem jest integracja mieszkańców.

7. Wszystkie zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy pozycjami wydatków na zadanie, ujętych w kosztorysie wymagają pisemnej zgody Zleceniodawcy przed ich dokonaniem.

8. Wysokość kosztów pośrednich: finansowych, administracyjno – biurowych (w tym telefony i materiały biurowe) związanych z realizacją zadania nie może przekraczać 10% wnioskowanej kwoty dotacji.

II. Termin i warunki składania ofert:

1. Pisemne oferty konkursowe, wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Konkurs ofert – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2009 i odpowiednim numerem zadania” w sekretariacie Burmistrza Miasta, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna w terminie do 30 marca 2009 r. do godz. 18.00. W przypadku przesyłek pocztowych liczy się data wpływu do sekretariatu.

2. Oferta powinna zawierać w szczególności:

 

– szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji projektu,

termin i miejsce realizacji projektu,

– kalkulację przewidywanych kosztów realizacji projektu uwzględniając udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych,

– informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

– informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących na możliwość wykonania zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania od innych podmiotów i instytucji,

– deklaracje o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonywania zadania,

– aktualny (tj. wydany nie dalej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku) wypis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji albo inne aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy – podmiotu uprawnionego do złożenia oferty, wraz z upoważnieniem do reprezentowania podmiotu przez osoby, które podpisały ofertę.

III. Tryb, termin i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1. Wnioski będą rozpatrywane przez pięcioosobową Komisję Konkursową, w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Urzędu Miasta oraz dwóch przedstawiciel Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta. Po zakończeniu oceny komisja przedstawia swoje stanowisko Burmistrzowi Miasta do akceptacji, w celu podjęcia ostatecznej decyzji.

2. Komisja rozpatrzy wnioski w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.

3. Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania uwzględnia się w szczególności:

– spełnienie wymogów formalnoprawnych oferty,

– wartość merytoryczną projektu dla miasta i mieszkańców;

– walory promocyjne projektu z punktu widzenia promocji miasta,

– możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę – zgodnie
z przedstawionym harmonogramem i zakresem rzeczowym oraz wcześniejszymi doświadczeniami oferenta w zakresie tego typu działań, w tym na terenie miasta,
– przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (realistyczna ocena kosztów, rzetelność w oszacowaniu kosztów własnych, w tym kosztów wolontariatu, oszczędność, pozyskanie środków zewnętrznych),
– wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

– pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych na realizację projektu,

– terminowość i poprawność merytoryczna i finansowa złożenia sprawozdań z realizacji zadań publicznych.

4. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.

5. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.

6. Jeżeli oferenci wyrażą chęć realizacji zadania pomimo niższej kwoty dotacji niż wnioskowana, zobowiązani są przedłożyć w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu zmodyfikowanych harmonogramów rzeczowych i finansowych do realizacji zadania.

7. Formularze ofert oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta
w Podkowie Leśnej oraz na stronie internetowej www.podkowalesna.pl – zakładka „Organizacje pozarządowe” oraz w „aktualnościach” na stronie głównej.

IV. Realizacja zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2008 roku.

Suma dotacji przyznanych na realizację zadań przez podmioty uprawnione w roku 2008 wyniosła łącznie 80 000 zł, w tym na:

 

Zadanie 1. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosiła: 40 000 zł.

Zadanie 2. Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię
i dziedzictwo kulturowe w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w 2008 r.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosiła: 13 000 zł.

Zadanie 3. Realizacja zadania publicznego 3.3.2 ujętego w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna (2005 – 2014): „Oferta edukacji ustawicznej dla osób starszych – „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Podkowie Leśnej”.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosiła: 27 000 zł.

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej

Andrzej Kościelny

 

Wzór oferty:

Załącznik 1 (plik *.doc)

Wzór umowy:

Załącznik 2 (plik *.doc)

Wzór sprawozdania:

Załącznik 3 (plik *.doc)

 

Rozstrzygnięcie konkursu (1)

Rozstrzygnięcie konkursu (2)

Sprawdź również

Nowy wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Rozporządzeniu Ministra …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content