Ważne:
Strona Główna / Miasto-Ogród / Pozyskane dotacje

Pozyskane dotacje

 

Tytuł projektu:  Przebudowa ulicy Mickiewicza
Program: Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych
Dofinansowanie: 362 850,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 362 850, 00 zł

Ogólny opis projektu:

Zakończyły się prace budowlane związane z przebudową ulicy Mickiewicza na odcinku od ulicy Reymonta do ulicy Sienkiewicza, wykonana została nowa jezdnia o szerokości 4,50 m o nawierzchni bitumicznej, zjazdy i dojścia do furtek z kostki betonowej oraz odwodnienie pasa drogowego za pomocą drenażu „francuskiego” i podziemnych skrzynek retencyjno- rozsączających. Cały system odwodnienia tego odcinka Mickiewicza pozwoli na zatrzymanie na terenie miasta ponad 400 m³ wód opadowych rocznie. Wprowadzona została nowa organizacja ruchu, w ramach wymuszenia spowolnienia ruchu wykonane zostanie skrzyżowanie wyniesione z ulicą Sienkiewicza oraz specjalne azyle.

Cel projektu:
Sfinansowanie zadania inwestycyjnego przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 (DZ.U. z 24 lipca 2020, poz. 662).

Tytuł projektu: Przebudowa ulicy Sasanek
Program: Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych
Dofinansowanie: 510 760,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 525 936,88 zł

Ogólny opis projektu:

Zakończyła się przebudowa ponad 300 metrowego odcinka ulicy Sasanek. W ramach zadania został przebudowany odcinek od ulicy Bluszczowej do wysokości przepustu na rowie melioracyjnym Rs 11 oraz skrzyżowanie z ulicą Głogów i prawie 40 metrowym odcinkiem ulicy. Ulica Sasanek posiada system odwodnienia umożliwiający zatrzymanie całego spływu wód opadowych z nawierzchni do systemu drenażu i studzienek chłonnych. Organizacja ruchu zakłada wprowadzenie strefy zamieszkania z limitem prędkości pojazdów mechanicznych 20 km/h. Zaprojektowano szykany zawężające pas ruchu, które mają wymusić spowolnienie. Geometria drogi z odchyloną osią także ma wpłynąć na bezpieczeństwo, jednak głównym jej zadaniem jest wygospodarowanie większego pobocza w bardzo wąskim pasie drogowym i spływ w miejsce pożądane wody opadowej. Niecka zbierająca wodę, wypełniona kruszywem wokół drenażu, wyłożona jest geowłókninami, które muszą spełniać warunki rozdziału, separacji i filtracji oraz rozpraszać naprężenia jak również posiadać właściwości pozwalające na skuteczny transport poziomy wody w tych warunkach. Woda w geowłókninie powinna być transportowana jak najwolniej przez jak największą ilość porów. Na końcu trafia do systemu studzienek chłonnych o perforowanej powłoce, co wspomaga infiltrację wody w głębsze warstwy gleby.

Cel projektu:
Sfinansowanie zadania inwestycyjnego przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 (DZ.U. z 24 lipca 2020, poz. 662).

Tytuł projektu: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Priorytet: Priorytet IV  – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
Działanie: Działanie 4.3 – Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
Nr i data umowy: RPMA.04.03.02-14-9444/17-00 z dn. 21.08.2018
Termin realizacji projektu: 02.11.2017 – 30.06.2020
   
Wartość całkowita: 15.648.786 PLN
Wartość dofinansowania: 12.519.028,80 PLN

Ogólny opis projektu:
Przedmiotem projektu jest budowa Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza na tym terenie. Inwestycja ma charakter partnerski. Liderem projektu jest miasto Żyrardów, a Partnerami Gmina Michałowice, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Gmina Milanówek oraz Miasto Podkowa Leśna i Gmina Miasto Pruszków. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, rozbudowę istniejącej ścieżki rowerowej na ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem oraz budowę i montaż towarzyszącej infrastruktury rowerowej – wiat i parkingów dla rowerów, punktów samoobsługi serwisowej, separatorów, podpórek, progów spowalniających oraz zastosowanie różnicy poziomów. Projekt wpisuje się w założenia Planów Gospodarki Niskoemisyjnej poszczególnych gmin, a realizowany będzie na terenach poddanych rewitalizacji Miasta Żyrardowa i gmin: Michałowice, Milnówek oraz Grodzisk Mazowiecki. Planowany układ tras rowerowych zapewni bezpieczne, wygodne, spójne i bezpośredie połączenia komunikacyjne w sklai poszczególnych gmin oraz w całym obszarze Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, a także zaspokoi zapotrzebowanie społeczne na infrastrukturę rowerową.

Cel projektu:
Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Droga nr 719 na odcinku pomiędzy Galerią Podkowa a ulicą Grodziską

Droga nr 719 na odcinku pomiędzy Galerią Podkowa a ulicą Grodziską

Tytuł projektu: Podkowa Leśna dociepla budynki użyteczności publicznej 
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Priorytet: Priorytet IV  – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
Działanie: Działanie 4.2 – Efektywność energetyczna
Nr i data umowy: RPMA.04.02.00-14-5420/16-00 z dnia 01.02.2017 r.
Termin realizacji projektu: 01.07.2016 – 31.01.2018
   
Wartość całkowita: 1.366.230,49 PLN
Wartość dofinansowania: 460.600,63 PLN

Ogólny opis projektu:

Projekt dotyczy termomodernizacji oraz modernizacji oświetlenia następujących budynków, zlokalizowanych w Podkowie Leśnej: ul. Akacjowa 39/41 – budynek Urzędu Miasta, ul. Jana Pawła II 29 – budynek komunalny, ul. Jaworowa 13 – budynek komunalny, ul. Błońska 50 – budynek biblioteki. Grupą docelową projektu są mieszkańcy Podkowy Leśnej, którzy korzystają z ww. budynków.

Cel projektu:

Realizacja projektu ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.  Zakres prac objętych inwestycją obejmie m.in.: ocieplenie obiektu: przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów wymiana okien, drzwi zewnętrznych; przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne);  montaż paneli fotowoltaicznych; wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej.

Tytuł projektu: P&R w Podkowie Leśnej – ekologia, mobilność, styl życia
Program:   

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Priorytet:    

 

Priorytet IV  – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
   
Nr i data umowy: RPMA.04.03.02-14-6155/16-00 z dnia 13.02.2017 r.
Termin realizacji projektu: 01.06.2016 – 31.05.2018
   
Wartość całkowita: 760.295,24 PLN
Wartość dofinansowania: 601.348,19 PLN

Ogólny opis projektu:

Inwestycja obejmuje budowę miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz dla rowerów, usprawnienie dojścia na peron od strony parkingu, oświetlenie, system monitoringu, a także małą architekturę (ławki, kosze na śmieci). Dodatkowo teren inwestycji zostanie zagospodarowany zielenią (trawniki oraz nasadzenia krzewów), uporządkowany zostanie również skwer na tyłach przystanku stacji Warszawskiej Kolei Dojazdowej pod nazwą Podkowa Leśna Główna.

Cel projektu:

Utworzenie systemu parkowania w Podkowie Leśnej w bliskości stacji WKD. Realizacja projektu przyczyni się do uporządkowania chaosu związanego z parkowaniem w centrum Miasta, a jego  głównym celem jest nie tylko umożliwienie parkowania, ale również redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza spowodowanych przez zwiększony ruch drogowy.

Tytuł projektu:    

 

 

 

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1
Program:   

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Priorytet: Priorytet IV  – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
Działanie: Działanie 4.3 – Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
Nr i data umowy: RPMA.04.03.02-14-6161/16-00 z dnia 29.12.2016
Termin realizacji projektu: 17.06.2015 – 30.09.2019
   
Wartość całkowita: 37 791 109,09 PLN
Wartość dofinansowania: 29 781 817,35 PLN

Ogólny opis projektu:

Projekt obejmuje budowę ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo – rowerowych w Podkowie Leśnej.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza powodowanych przez motoryzację indywidualną. Budowa ścieżek rowerowych umożliwi mieszkańcom dojazdy do pracy oraz rekreacyjne korzystanie z budowanej infrastruktury.


Tytuł projektu: Przebudowa ulicy Bukowej i jej przedłużenia w Alei Lipowej w Podkowie Leśnej
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
Priorytet: Priorytet III – Regionalny system transportowy
Działanie: Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa
Nr i data umowy: UDA-RPMA.03.01.00-14-040/08/00 z dnia 31.12.2015 r.
Termin realizacji projektu: 01.12.2008 – 30.09.2015
Wartość całkowita: 1 252 747,66 PLN
Wartość dofinansowania: 712 536,34 PLN

Ogólny opis projektu:

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu ulicy Bukowej w Podkowie Leśnej. W układzie komunikacyjnym miasta przedmiotowy odcinek drogi stanowi najważniejsze połączenie drogowe w układzie wchód – zachód. Ulice łączą centrum miasta z drogą wojewódzką nr 720 (połączenie Podkowy Leśnej z Otrębusami) oraz dają możliwość dojazdu do drogi wojewódzkiej 719 (do Pruszkowa, Warszawy) oraz do drogi krajowej nr 8 (do Nadarzyna).

Przedmiotowa droga jest głównym połączeniem do centrum miasta dla mieszkańców Podkowy Leśnej Wschodniej. W szerszym ujęciu poprzez kolejkę WKD (z przystankiem głównym w centrum miasta) mieszkańcy Podkowy Leśnej uzyskują połączenie z Warszawą i Grodziskiem Mazowieckim. Układ urbanistyczny miasta – ogrodu Podkowy Leśnej, którego sieć połączeń drogowych stanowi istotny element, jest unikalny w skali kraju (na ten fakt zwrócono już uwagę w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 roku) i z tego powodu decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków z dnia 22.10.1981 r. podlega on ochronie konserwatorskiej.

Początek przebudowy dróg przyjęto na skrzyżowaniu al. Lipowej z Bukową. Koniec odcinka objętego inwestycją zlokalizowany jest na granicy Podkowy Leśnej. Łączna długość przedmiotowego odcinka drogi wynosi 1.006,00mb. Przebudowa polega na modernizacji nawierzchni jezdni, wymianie krawężników, wykonaniu nawierzchni odcinków ulic poprzecznych, wykonaniu nawierzchni wjazdów, wykonaniu drenu z tłucznia kamiennego umożliwiającego prawidłowe odwodnienie ulicy Bukowej. Ponadto wzdłuż ulicy Bukowej zostanie wymieniona nawierzchnia chodnika, a na odcinku od ul. 11 Listopada do końca przedmiotowego odcinka drogi zostanie wykonany nowy chodnik.

Cel projektu:

Ogólnym celem projektu jest poprawa warunków komunikacyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na terenie którego realizowana będzie inwestycja, rozwój społeczno – gospodarczy Podkowy Leśnej, podniesienie jakości życia mieszkańców miasta i osób przyjeżdżających oraz tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju. Przebudowa drogi w ciągu ulic: Bukowej oraz jej połączenie z drogą powiatową nr 1502W realizuje kilka celów szczegółowych, które dla miasta i powiatu należą do priorytetowych:

  • stymulacja rozwoju gospodarczego miasta i regionu,
  • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, komfortu jazdy
  • oszczędność czasu podróży w przewozach pasażerskich
  • ograniczenie liczby wypadków drogowych
  • zmniejszenie negatywnego oddziaływania ruchu drogowego na środowisko,
  • zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów,
  • zmniejszenie natężenia hałasu.

bukowa

bukowa

bukowa

Projekt pn. „Przebudowa ulicy Bukowej i jej przedłużenia w Alei Lipowej w Podkowie Leśnej” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet III – Regionalny system transportowy, Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa.

****

Tytuł projektu: Budowa zintegrowanego miejskiego systemu informacji kulturalnej w zabytkowym mieście ogrodzie Podkowa Leśna
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
Priorytet: Priorytet VI – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji
Działanie: Działanie 6.1 – Kultura
Nr i data umowy: RPMA.06.01.00-14-051/14/00 z dnia 25.05.2015 r.
Termin realizacji projektu: 01.01.2015 – 30.06.2015
Wartość całkowita: 881 741,51 PLN
Wartość dofinansowania: 749 480,28 PLN

Ogólny opis projektu:

Założeniem projektu jest utworzenie i rozwój systemu oznakowania (zarówno w przestrzeni wirtualnej jak i rzeczywistej) obszaru atrakcyjnego kulturowo – Miasta Ogrodu Podkowa Leśna. Jego podstawą będzie dziedzictwo kulturowe Podkowy Leśnej, na które składają się m.in. wyjątkowy w skali europejskiej układ urbanistyczny odpowiadający architekturze miast ogrodów, których idea zrodziła się w Anglii pod koniec XIX wieku. System ten oparty będzie z jednej strony na tradycyjnych elementach systemu oznakowania całego obszaru atrakcyjnego kulturowo (całego Miasta Podkowa Leśna), takich jak: oznakowanie lokalizacji instytucji kultury (plan miasta, pylony kierujące, nośniki z nazwami ulic i piktogramami), oznakowanie lokalizacji zabytków, oznakowanie lokalizacji obiektów użyteczności publicznej, oznakowanie lokalizacji terenów zielonych (panel z mapą lasu i ścieżkami turystycznymi i rekreacyjnymi, w tym piesze rowerowe i konne), oznakowanie lokalizacji ulic (plan miasta, nośniki z nazwami ulic).

W ramach systemu powstaną także panele z miejscem na plakaty i ogłoszenia oraz słupy ogłoszeniowe, a na wjeździe do miasta z czterech stron powstaną pylony wjazdowe z informacją o mieście oraz herbem.

System ma pomagać w orientacji przestrzennej zwłaszcza przyjezdnym, uwypuklać specyfikę miasta, jego charakterystyczny układ ulic i przestrzeni publicznych. Wprowadzenie systemu w Podkowie Leśnej dostarczy turystom, kierującymi się na obszary atrakcyjne turystycznie (ze względu na atrakcje kulturowe) i przyrodniczo (zieleń miejska oraz sąsiedni Las Młochowski) dodatkowej wiedzy na temat zabytków, przyrody, historii, architektury oraz znanych mieszkańców miasta, i skłoni ich do pozostania w nim przez jakiś czas, zwiedzenia jego zabytków (np. wille). System pozwoli z łatwością odnaleźć się turyście w terenie oraz zlokalizować interesujące go atrakcje kulturalne.

Poza tradycyjnym systemem oznakowania, zrealizowana zostanie aplikacja informatyczna oraz strona www kompatybilna funkcjonalnie z mobilnym przewodnikiem.

Cel projektu:

Poprawa dostępności informacji o atrakcyjnym obszarze dziedzictwa kulturowego jakim jest Miasto Ogród Podkowa Leśna, celem wykorzystania niewątpliwych atutów jego oferty kulturowej.

sim

sim

Projekt pn. “Budowa zintegrowanego miejskiego systemu informacji kulturalnej w zabytkowym mieście ogrodzie Podkowa Leśna” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet VI – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.1 – Kultura.

***

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

 

Sprawdź również

Jadwiga Staniszkis

Jadwiga Staniszkis (ur. 1942 r.) – socjolog, profesor nauk humanistycznych, od 1992 r. profesor Uniwersytetu …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content