Ważne:
Strona Główna / Miasto-Ogród / Miasto Ogród - Aktualności / Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza

Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza

Podczas XXVIII sesji Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 29 czerwca br. radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Miasta Arturowi Tusińskiemu wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2020 rok.

Absolutorium samorządowe służy sprawowaniu przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego – Radę Miasta – kontroli nad wykonywaniem budżetu gminy. Jest instrumentem egzekwowania od organu wykonawczego – Burmistrza Miasta – odpowiedzialności za prawidłową gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego. Udzielając absolutorium organ stanowiący stwierdza, że budżet był wykonywany zgodnie z jego wolą, a więc zgodnie z uchwałą budżetową.

Absolutorium udzielono Burmistrzowi po wysłuchaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2020 rok, wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji i po zatwierdzeniu przez Radę Miasta sprawozdań finansowych.

Zgodnie z wprowadzoną w 2019 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, mającą na celu zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych, Burmistrz zobowiązany był przedstawić Radzie Miasta do końca maja Raport o stanie Miasta w 2020 roku. Przedmiotem Raportu jest m.in. realizacja polityk, programów i strategii, a także informacje nt. wykonania uchwał Rady Miasta. Prawo wskazuje, że Rada Miasta rozpatruje Raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Zgodnie z tym, nad przedstawionym przez Burmistrza Raportem na sesji przeprowadzona została debata, w której głos zabrali radni i mieszkańcy, omawiając z Burmistrzem nurtujące ich kwestie. Uchwała ws. wotum zaufania głosowana była po zakończeniu debaty.

Wszystkie trzy uchwały, tj. ws. udzielenia wotum zaufania, ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok i ws. absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok, zostały podjęte przez Radę Miasta jednogłośnie.

Dziękując za udzielenie wotum zaufania i absolutorium, Burmistrz Miasta podkreślił, że w tym procesie oceniana była także praca jednostek organizacyjnych miasta. Podziękował dyrektorom jednostek za ich zaangażowanie, w szczególności chwaląc szkołę samorządową oraz Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich za sprawne działania w trudnej sytuacji wywołanej epidemią COVID-19. Burmistrz podziękował także radnym, mieszkańcom oraz zespołowi Urzędu Miasta.

Raport o stanie miasta, sprawozdania z wykonania budżetu miasta oraz uchwały Rady Miasta dostępne są w BIP miasta.

Beata Krupa, Biuro Rady Miasta Podkowa Leśna

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 03.10.2022

Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 03.10.2022 r. –  program

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content