Ważne:
Strona Główna / Miasto-Ogród / Miasto Ogród - Aktualności / Raport o stanie Miasta Podkowa Leśna w 2020 roku

Raport o stanie Miasta Podkowa Leśna w 2020 roku

Wzorem ubiegłego roku Burmistrz Miasta Podkowa Leśna przygotował i przekazał Radzie Miasta „Raport o stanie Miasta Podkowa Leśna w 2020 roku”. Debata nad dokumentem, w której będą mogli zabierać głos także mieszkańcy, odbędzie się na sesji absolutoryjnej planowanej na 29 czerwca 2021 r.

Informacje o stanie miasta

Raport o stanie miasta obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta w 2020 roku, w tym realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta i budżetu partycypacyjnego. W dokumencie są także informacje o sytuacji finansowej samorządu i dane związane z funkcjonowaniem gminy w takich obszarach, jak: oświata, kultura, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, infrastruktura, sprawy obywatelskie i administracyjne, przedsiębiorczość, odpady komunalne, zamówienia publiczne, planowanie przestrzenne, bezpieczeństwo publiczne, kontrole zewnętrzne, dotacje, współpraca z innymi samorządami, gmina w rankingach i konkursach.

Debata nad raportem

Ustawa o samorządzie gminnym wskazuje, że rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia burmistrzowi absolutorium. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której głos zabierają radni i mieszkańcy. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Po zakończeniu debaty rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Debata zostanie przeprowadzona na sesji Rady Miasta planowanej na 29 czerwca br.

Zgłoszenia do debaty

Zgodnie z przepisami mieszkaniec miasta, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie miasta, musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenia można składać w Biurze Rady Miasta (pok. nr 5 Urzędu Miasta Podkowa Leśna) do dnia 28 czerwca br.

Treść raportu

Raport zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta w zakładce „Sprawozdania i raporty”. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem oraz do udziału w sesji Rady Miasta i w debacie.

link do raportu: https://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2003/12/Raport-o-stanie-Miasta-Podkowa-Lesna-w-2020-r..pdf (link otwiera się w nowej zakładce)

link do załącznika do raportu:  https://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2003/12/Zalacznik-do-Raportu.pdf (link otwiera się w nowej zakładce)

Sprawdź również

herb

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna informuje, że został sporządzony i wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content