Ważne:
Strona Główna / Aktualności / Podkowa Leśna liderem Województwa Mazowieckiego

Podkowa Leśna liderem Województwa Mazowieckiego

Miasto Podkowa Leśna zdobyło tytuł Lidera Województwa Mazowieckiego, tytuł Lidera Powiatu Grodziskiego oraz zdobyło I miejsce w kategorii Gmina Miejska w przedsięwzięciu zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Urząd Statystyczny w Warszawie.  

Dnia 7 grudnia w Warszawie odbyła się Gala wręczenia nagród Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia było wyłonienie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno – gospodarczego, wskazując te o najwyższym potencjale w sferze gospodarczej, społecznej, środowiskowej i przestrzennej. W ramach Rankingu ocenie poddane zostały wszystkie gminy województwa mazowieckiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu.

Miasto Podkowa Leśna zostało liderem Rankingu w aż w dwóch kategoriach: Lider Województwa Mazowieckiego, Lider Powiatu Grodziskiego oraz zdobyło I miejsce wśród Gmin Miejskich.

Ranking Gmin jest inicjatywą realizowaną od wielu lat przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. W tym roku przedsięwzięcie zostało zorganizowane we współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie. Na wyniki Rankingu miały wpływ liczne wskaźniki opisujące poziom rozwoju gmin w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju oraz dostępne dane z Urzędu Statystycznego.

Poniżej przedstawiamy listę wskaźników, mających wpływ na miejsce w rankingu:

 1. Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020
 1. Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020
 2. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2018–2020
 3. Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2020 r.
 4. Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020
 5. Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2020 r.
 6. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 – średni wynik w %
 7. Saldo migracji na 1000 ludności w 2020 r.
 8.  Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2020 r.
 9. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2020 r.
 10. Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2020 r.
 11. Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2020 r.
 12. Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2020 r.
 13. Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2020 r.
 14. Wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2020 r.
 15. Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2020 r.

Sprawdź również

Informacja w sprawie zmiany organizacji ruchu na linii WKD w dniach 05-07.08.2022 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. informuje o zmianie organizacji ruchu pociągów na linii WKD …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content