Ważne:
Strona Główna / Aktualności / Informacja Burmistrza Miasta Podkowa Leśna w/s przesyłu wody

Informacja Burmistrza Miasta Podkowa Leśna w/s przesyłu wody

Uprzejmie informuję, że w miesiącu czerwcu z podkowiańskiej sieć wodociągowej do miejscowości gminy Brwinów wypłynęło tranzytem 8 418 m3 wody. Oprócz wody dostarczonej przez Gminę Brwinów, dodatkowo w celu zaspokojenia minimalnych potrzeb mieszkańców Żółwina, Owczarni i Tereni, Miasto Podkowa Leśna wtłoczyło z własnego ujęcia 4 002 m3 wody.

Spadki ciśnienia w sieci wodociągowej, jakie miały miejsce pomiędzy 19 a 25 czerwca bieżącego roku w Podkowie Leśnej, wynikały z konieczności dostosowania ciśnienia wody w podkowiańskiej sieci do ciśnienia utrzymywanego w brwinowskiej w taki sposób, aby doprowadzić do zbilansowania się rozliczeń wzajemnych wody. Niestety ciągły, niewystarczający poziom ciśnienia oraz zbyt mała ilość wody dostarczanej przez  BPWIK Sp. z o.o. powoduje, że w czerwcu powtórzyła się sytuacja z maja i kolejny raz wspomogliśmy gminę Brwinów w zapewnieniu wody swoim mieszkańcom. W sumie w maju i czerwcu tranzyt wody wyniósł 18 075 m3 i  dodatkowo zasililiśmy Żółwin i Owczarnię 8 877 m3 wody z własnego ujęcia, z czego do samej Owczarni trafiło 884 m3. Potwierdza to tylko nasze przypuszczenia, że pomimo zamknięcia przez BPWIK Sp. z o.o. zasuw pomiędzy Żółwinem i Owczarnią, ilość wody tłoczonej do Owczarni nowym rurociągiem również jest także zbyt mała, aby zaspokoić potrzeby mieszkańców tej miejscowości. Sytuacja związana z ciągłym, niewystarczającym poziomem ciśnienia w sieci brwinowskiej powoduje wiele niedogodności zarówno dla mieszkańców Podkowy Leśnej, jak i odbiorców miejscowości sąsiednich.

Niestety, Miasto Podkowa Leśna nie ma na to wpływu, natomiast dołoży wszelkich starań aby potrzeby mieszkańców Podkowy Leśnej były zabezpieczone.

Ponadto należy wyjaśnić, że umowa podpisana 30 kwietnia 2021 r. ( ta, z której Burmistrz Brwinowa Arkadiusz Kosiński się wycofał, a później wycofał „wycofanie”) dotyczy tylko i wyłącznie przesyłu wody  z Brwinowa do sołectw południowych przez sieć podkowiańską, a nie usługi polegającej na jej produkcji.

§ 1 pkt.1 umowy stanowi „Strony zgodnie oświadczają, że przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi polegającej na przesyle wody dostarczonej przez Gminę Brwinów do miejscowości ościennych, należących do gminy Brwinów tj. Żółwina, Owczarni i Tereni, poprzez sieć wodociągową, której właścicielem jest Miasto Podkowa Leśna”.

Również ta sama umowa mówi „Gmina Brwinów zobowiązuje się dostarczyć do wodociągu Podkowy Leśnej wodę w ilościach umożliwiających pełne zaspokojenie potrzeb mieszkańców południowej części Gminy Brwinów” (§1 pkt.7), a także „Gmina Brwinów zobowiązana jest do zbilansowania powstałej różnicy do końca następnego miesiąca po miesiącu dokonania odczytu” (§3 pkt.3).

Jak z powyższego wynika, burmistrz Gminy Brwinów nie wywiązuje się z postanowień umowy.

Zapis w umowie brzmiący „W przypadku niewykonania przez Gminę Brwinów zobowiązania opisanego w ust. 3 niniejszego paragrafu, zobowiązana ona jest do uiszczenia wynagrodzenia za ilość m3 nadwyżki wody” dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji wahań miesięcznych niemożliwych do wyregulowania w dniu odczytu.

Nie ma możliwości na podstawie umowy z 30 kwietnia br., by Miasto Podkowa Leśna świadczyło usługę stałej hurtowej dostawy wody (produkcji) na rzecz mieszkańców Brwinowa. Do tego jest potrzebne porozumienie międzygminne przyjęte uchwałą Rad Gmin, a jak już wcześniej informowałem – takiego nie ma.

Wielokrotnie pod adresem Podkowy Leśnej, także na sesji Rady Miejskiej Brwinowa padały zarzuty jakoby „Podkowa zobaczyła wodne dolary”. Wyjaśniam, że cena przyjęta w umowie za nadwyżkę wody (czyli tę wyprodukowaną w Podkowie dla mieszkańców Żółwina, Owczarni i Tereni), jaką Brwinów powinien zapłacić Podkowie wynosi 2,73 zł/m³. Natomiast mieszkańcy Brwinowa płacą przedsiębiorstwu BPWIK Sp. z o.o. za wodę 3,40 zł/ m³. Rodzi się pytanie, kto tak naprawdę widzi te przysłowiowe dolary i czemu służy przyjęcie takiej retoryki przez władze Brwinowa?

Zarzut Burmistrza Arkadiusza Kosińskiego, jakobym uchylał się od spotkań (wyborcza.pl), wyjeżdżając na dawno zaplanowany krótki urlop, pozostawiam bez komentarza. Zarówno Rada Miasta Podkowa Leśna, jak i Burmistrz Miasta Podkowa Leśna są zawsze otwarci na konstruktywne rozmowy zarówno z władzami Brwinowa jak i mieszkańcami sąsiednich miejscowości od wielu lat, także teraz w sytuacji kryzysowej dla mieszkańców sołectw. To władze Brwinowa wybrały drogę sądową, która w żadnym stopniu nie przybliża do rozwiązania bieżących i palących problemów z wodą mieszkańców Żółwina, Owczarni i Tereni.

Z przykrością stwierdzam, że taki sposób prowadzenia rozmów oraz ciągłe wprowadzanie mieszkańców i opinii publicznej w błąd przez władze Gminy Brwinów daleki jest od działania partnerskiego.

Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Sprawdź również

„Ekonomia społeczna – sposób na życie!” – konkurs fotograficzny

Wydział Ekonomii Społecznej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej ogłasza konkurs fotograficzny pod hasłem „Ekonomia społeczna – …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content