Ważne:
Strona Główna / Komunikaty / Szkolenie z zakresu wypełniania wniosków na konkurs z działania 4.1/413 „MAŁE PROJEKTY”

Szkolenie z zakresu wypełniania wniosków na konkurs z działania 4.1/413 „MAŁE PROJEKTY”

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” powstało w 2008r w celu realizacji  podejścia LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13. LEADER to program UE łączący działania zmierzające do rozwoju wsi oraz małych miast. Stowarzyszenie działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów objętych działaniami opisanymi w Lokalnej Strategii Rozwoju w oparciu o fundusze z PROW oraz realizując dodatkowe projekty na które pozyskuje zewnętrzne środki (w tym z funduszy unijnych).

 

Udziału w LEADERZE Brwinowa i Podkowy Leśnej, możliwość wyboru projektów do dofinansowania, wreszcie decydowanie o podziale środków z PROW (na 3 mln zł), stwarza realne możliwości rozwoju obszaru obu gmin, które dysponują ogromnym potencjałem w zakresie oferty kulturalnej i turystycznej oraz umożliwia wsparcie dla podmiotów działających we wszystkich trzech sektorach; samorządów, instytucji, stowarzyszeń, przedsiębiorców wreszcie osób fizycznych. Stwierdzono, że wsparcie mogłoby być skierowane na inicjatywy które już mają miejsce, by podnieść ich jakość i rangę ale i sfinansować nowatorskie pomysły mieszkańców, które będą promowały nasz region i w rezultacie doprowadzą do podniesienia jakości życia.

Do 2014 r. dwa razy w roku będzie możliwość składania wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”.

 

Od 30 listopada do 22 grudnia ogłaszamy pierwszy nabór na tzw Małe Projekty poprzedzony szkoleniami. Za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo potencjalni beneficjenci z obszaru objętego LSR (Brwinów i Podkowa Leśna) mogą składać wnioski w ramach działania 4.1. PROW na sumę 105 000zł. Preferowane będą projekty kulturalne i integrująco aktywizujące społeczności lokalne oraz edukacyjne do 15 000zł. Refundacji podlega nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych Małego Projektu poniesionych przez beneficjenta.

 

SZKOLENIE Z ZAKRESU WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW NA KONKURS Z DZIAŁANIA 4.1/413 „MAŁE PROJEKTY”

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” organizuje

 

bezpłatne szkolenie dla beneficjentów

z zakresu wypełniania wniosków na konkurs z działania 4.1/413 „małe projekty”.

 

Szkolenie odbędzie się w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

 

w dniu 24 listopada (wtorek)  w godzinach 10:00-15:00.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla liderów lokalnych społeczności (w tym pracowników gmin zajmujących się pozyskiwaniem funduszy unijnych, sołtysów, członków Rad Sołeckich, członków organizacji pozarządowych, fundacji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji kościelnych).

 

Zapraszamy potencjalnych beneficjentów z terenu Brwinowa i Podkowy Leśnej

 

Zgłoszenia do dnia 20 listopada(piątek) do godziny 16:00.

przyjmuje Biuro LGD „Zielone Sąsiedztwo” przy ul. Świerkowej 1 w Podkowie

tel. 022-724-58-90 , mail: biuro@zielonesasiedztwo.org.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”
ul. Lilpopa 18,  05-807 Podkowa Leśna

KRS  0000320277        NIP 5291761774        REGON 141680899        ARiMR 063015453

 

Sprawdź również

Konsultacje projektu uchwały ws. ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym

Informacja z dnia 08.07.2022 r. – konsultacje zakończone. Uwagi nie wpłynęły. Ogłoszenie z dnia 23 …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content