Ważne:
Strona Główna / Komunikaty / Ogłoszenie Burmistrza z dnia 28 lutego 2018 r. o konsultacjach projektu uchwały

Ogłoszenie Burmistrza z dnia 28 lutego 2018 r. o konsultacjach projektu uchwały

 

 

Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłaszam konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Miasta Podkowa Leśna (przedmiot konsultacji).

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Podkowa Leśna, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinie dotyczącej ich działalności.

Uwagi do konsultowanego projektu uchwały można składać w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym do dnia 14 marca 2018 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna (ul. Akacjowa 39/41), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres urzadmiasta@podkowalesna.pl lub wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta.

Przedmiotowy projekt uchwały oraz formularz konsultacyjny znajdują się na stronie internetowej miasta (www.podkowalesna.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Podkowa Leśna (www.bip.podkowalesna.pl) w zakładce KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ i dostępne są w Urzędzie Miasta (pok. nr 5).

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
/-/
Artur Tusiński
 

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 12.04.2021

Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 12.04.2021 r. – program

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content