Ważne:
Strona Główna / Komunikaty / Zmiany w w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zmiany w w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
Człowiek – najlepsza inwestycja

Zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków
w ramach Programu Kapitał Ludzki

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w dniu 22 listopada 2010 r. Minister Rozwoju Regionalnego zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wytyczne wchodzą w życie 1 stycznia 2011 r. Zgodnie z zapisami zawartych umów o dofinansowanie projektu PO KL, przy wydatkowaniu środków przyznanych w ramach projektu beneficjent zobowiązany jest do stosowania aktualnej wersji Wytycznych. Tym samym wydatki ponoszone od 1 stycznia 2011 r. w projektach realizowanych w ramach PO KL muszą być zgodne z Wytycznymi (np. przeprowadzanie procedury rozeznania rynku przed dokonaniem zakupu towaru lub usługi, zawieranie nowych umów w ramach zatrudniania personelu, brak możliwości kwalifikowania nagród jubileuszowych).

Nie dotyczy to wyłącznie takich kwestii wynikających z Wytycznych, które mają wpływ na konstrukcję budżetu, tj.:
. katalogu kosztów pośrednich;
. wysokości ryczałtów w przypadku kosztów pośrednich;
. katalogu kosztów zarządzania oraz limitów kosztów zarządzania.
Tym samym, projekty rozliczane są zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu zatwierdzonym przez IW / IP, przy czym przy ponoszeniu wydatków uwzględnia się zasady kwalifikowania wydatków zawarte w nowej wersji Wytycznych.

Wytyczne w pełnym zakresie tj. bez jakichkolwiek wyłączeń będą obowiązywać od 1 stycznia 2011 r. w przypadku:
. projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony po dniu 1 stycznia 2011 r.;
. wniosków o dofinansowanie projektów systemowych w ramach Priorytetu VI i VII na 2011 r. bez względu na datę złożenia wniosku o dofinansowanie projektu przez beneficjenta;
. pozostałych projektów systemowych, dla których wnioski o dofinansowanie zostały złożone po 1 stycznia 2011 r.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w Wytycznych dotyczą następujących kwestii:
. Przejrzystość i konkurencyjność wydatków,
. Zasada efektywnego zarządzania finansami,
. Koszty związane z zatrudnianiem personelu,
. Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem,
. Koszty zarządzania,
. Pilotażowe wprowadzenie stawek jednostkowych,
. Reguła proporcjonalności*.
* Reguła proporcjonalności stanowi doprecyzowanie zapisów wynikających z umowy o dofinansowanie projektu, zgodnie z którą beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. W związku z powyższym, reguła proporcjonalności będzie mieć zastosowanie do wszystkich projektów (zarówno konkursowych, jak i systemowych) będących w trakcie realizacji (tj. w ramach których, w dniu wejścia w życie Wytycznych, nie zostały zatwierdzone wnioski o płatność końcową). Podlegają jej zatem wszyscy beneficjenci realizujący projekty w ramach Programu Kapitał Ludzki.

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL – wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011 r. do pobrania http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/Strony/Zmiana_Wytycznych_w_zakresiekwalifikowaniawydatkow_w_ramach_POKL_25112010.aspx

Wykaz zmian do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja z dnia 22 listopada 2010 r.)

W dniu 22 listopada br. Minister Rozwoju Regionalnego zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (dalej: Wytyczne).

Najważniejsze zmiany wprowadzone w Wytycznych dotyczą następujących kwestii:

1) Przejrzystość i konkurencyjność wydatków (sekcja 3.1.3)
Wprowadzono wyraźny obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Doprecyzowano zapisy dotyczące zasady
konkurencyjności, która obecnie ma (z pewnymi wyjątkami wyraźnie wskazanymi w Wytycznych) zastosowanie do personelu projektu oraz wprowadzono taryfikator korekt finansowych dla przypadków naruszenia zasady konkurencyjności.

2) Zasada efektywnego zarządzania finansami (sekcja 3.1.4)
Wprowadzono obowiązek dokonywania przez beneficjenta rozeznania rynku w przypadku zakupu usługi lub towaru o wartości powyżej 20 000 zł netto, chyba że zakup jest dokonywany w myśl zasady konkurencyjności lub ustawy Prawo zamówień
publicznych.

3) Koszty związane z zatrudnianiem personelu (podrozdział 4.5)
Wprowadzono szereg szczegółowych zapisów w zakresie zatrudniania personelu projektu, zarówno na podstawie stosunku pracy, jak i stosunku cywilnoprawnego.

Podkreślono konieczność zapewnienia zgodności angażowania personelu projektu na podstawie umów cywilnoprawnych do wykonywanych zadań, podczas gdy personel ten jest jednocześnie zatrudniony (w ramach stosunku pracy) przez beneficjenta z przepisami odrębnymi, w szczególności przepisami Kodeksu pracy. Wprowadzono również zasadę, iż umowa o pracę z osobą stanowiącą personel projektu powinna obejmować wszystkie zadania wykonywane przez tę osobę w ramach projektu/projektów realizowanych przez beneficjenta.

Wprowadzono ograniczenie, zgodnie z którym niekwalifikowalne będzie wynagrodzenie personelu projektu zatrudnionego jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL (w rozumieniu Wytycznych), chyba, że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie.

4) Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (podrozdział 4.4)
Wprowadzono stałe wskaźniki kosztów ryczałtowych i zrezygnowano z konieczności sporządzania przez beneficjenta dla danego projektu metodologii kosztów pośrednich. Wprowadzono założenie, iż koszty bezpośrednie, będące podstawą wyliczenia
tych kosztów, nie są pomniejszane o wydatki odnoszące się do cross-financingu. Natomiast w sytuacji zlecania przez beneficjenta realizacji zadań merytorycznych na zewnątrz, podstawa wyliczenia limitu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem
będzie podlegać pomniejszeniu (poprzez pomniejszenie wartości kosztów bezpośrednich) o wartość ww. zadań zleconych.

5) Koszty zarządzania projektem (podrozdział 4.3)
Wprowadzono nieprzekraczalne limity na koszty zarządzania projektem oraz doprecyzowano katalog kosztów, które mogą być ujmowane w tym zadaniu.

6) Stawki jednostkowe – rozliczanie kosztów bezpośrednich ryczałtem (sekcja 4.2.2)
Wprowadzono nową formę rozliczania kosztów bezpośrednich w projekcie, tj. stawki jednostkowe, jako jeden ze sposobów ryczałtowego rozliczania kosztów bezpośrednich projektu.
Z uwagi na pilotażowy charakter regulacji, Wytyczne dopuszczają możliwość rozliczania kosztów bezpośrednich projektu w oparciu o stawki jednostkowe jedynie dla szkoleń językowych prowadzonych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

7) Reguła proporcjonalności (sekcja 3.1.5)
Wprowadzona reguła proporcjonalności dotyczy rozliczenia projektu pod względem finansowym w zależności od stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu. Oznacza ona, że kwota rozliczona
w ramach zawartej umowy o dofinansowanie projektu powinna być proporcjonalna do stopnia osiągnięcia założeń, określonych we wniosku.

Inne zmiany:
. W Słowniczku (podrozdział 2.3) doprecyzowano definicję personelu projektu, wprowadzono definicję personelu zarządzającego projektu, definicję zamówienia oraz wykonawcy;
. Wprowadzono możliwość negocjowania ewentualnych zmian w budżecie projektu w przypadku zmian w prawie krajowym lub wspólnotowym wpływających na wysokość wydatków kwalifikowalnych w projekcie (podrozdział 3.1 pkt 2);
. Doprecyzowano, że kompensata (potrącenie należności) stanowi wyjątek od reguły „wydatku faktycznie poniesionego” (sekcja 3.1.1 pkt 1g);
. Doprecyzowano obowiązek wynikający z konieczności zachowania trwałości projektu (sekcja 3.1.6 pkt 3);
. Wprowadzono obowiązek wykazywania wymiaru czasu pracy personelu projektu we wniosku o dofinansowanie projektu oraz uzasadniania konieczności poniesienia kosztów związanych z zakupem sprzętu i amortyzacją sprzętu (podrozdział 3.4 pkt 5 i 6);
. Doprecyzowano, że warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (podrozdział 3.6 pkt 5);
. Wprowadzono niekwalifikowalność nagród jubileuszowych (podrozdział 4.4 pkt 4) oraz podatku od towarów i usług VAT w zakresie, w którym beneficjentowi przysługuje prawo częściowego odliczenia podatku towarów i usług VAT wg proporcji ustalonej
zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (podrozdział 4.9 pkt 3);
. Ograniczono możliwość kwalifikowania wydatków na wyposażenie stanowiska pracy personelu projektu (podrozdział 4.5 pkt 7);
. Wprowadzono szczegółowe zapisy na temat zasad angażowania osób samozatrudnionych do projektu (sekcja 4.5.3);
. Uporządkowano zapisy dotyczące opłat finansowych (podrozdział 4.8);
. W ramach cross-financingu powinien być uwzględniany sprzęt zakupiony w celu przekazania uczestnikom projektu (podrozdział 4.13 pkt 7c).

Oprócz powyższego wprowadzono także inne zmiany redakcyjne, nie wpływające na zmianę zasad kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.

OGŁOSZENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Sprawdź również

Ogłoszenie Burmistrza z 16 września 2020 r. o konsultacjach projektów uchwał (zmiana Regulaminu utrzymania czystości i szcz. sposobu odbioru odpadów)

Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content