Ważne:
Strona Główna / Komunikaty / Ogłoszenie o konkursie ofert na najem pomieszczen w Pałacyku

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem pomieszczen w Pałacyku

OGŁOSZENIE

o konkursie ofert na najem pomieszczeń przeznaczonych na działalność gastronomiczną

w Pałacyku-Kasyno w Podkowie Leśnej

Wynajmujący – Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18, ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego przeznaczonego na działalność gastronomiczną w budynku w Podkowie Leśnej, przy ul. Lilpopa 18 (Pałacyk-Kasyno).

 

Przedmiot i główne warunki najmu

 

1. Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy przeznaczony na działalność gastronomiczną, położony na parterze w zabytkowym, wolnostojącym budynku w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18 (Pałacyk-Kasyno).

 

W skład lokalu przeznaczonego do wynajęcia wchodzą:

1) sala restauracyjna o powierzchni 44,11 m2 wraz z tarasem o pow. 83,45 m2,

2) wyposażone zaplecze kuchenne z pomieszczeniem socjalnym – o pow. 66,92 m2,

3) pomieszczenia piwnicy (bez kotłowni i części korytarza).

 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do korzystania w okresie umowy na własne potrzeby z tarasu zewnętrznego o pow. 83,45 m2 – nie częściej niż 2 razy w miesiącu.

 

Dodatkowo najemca będzie uprawniony w ramach umowy do korzystania – wspólnie z Wynajmującym – z lokalu użytkowego o powierzchni 55,27 m2 (tzw. sala historyczna), z zastrzeżeniem, że Wynajmujący zastrzega sobie możliwość korzystania z sali historycznej na własne potrzeby – nie częściej niż 6 razy w miesiącu (oprócz sobót i niedziel).

 

Wynajmujący zastrzega sobie również prawo do utrzymania drożności przejścia ewakuacyjnego wyznaczonego przez straż pożarną, prowadzącego przez zaplecze kuchenne oddane do korzystania najemcy.

 

2. Najemca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego następujących opłat:

– wskazanej w ofercie stawki miesięcznego czynszu (powiększonej o podatek od towarów i usług w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury) – tytułem wynagrodzenia za korzystanie z przedmiotu najmu oraz z 3 miejsc parkingowych,

– dodatkowo kwoty 1800 zł netto miesięcznie (powiększonej o podatek od towarów i usług w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury) – stanowiącej zryczałtowany koszt dostawy i zużycia mediów: energii elektrycznej, ciepła, wody oraz za zrzut ścieków.

 

Wynajmujący zastrzega, że oferowana stawka miesięcznego czynszu nie może być niższa niż 4.500 zł netto.

 

3. Najemca zobowiązany będzie do wykorzystywania wynajętego lokalu wyłącznie na prowadzenie działalności gastronomicznej (restauracji). Działalność najemcy i sposób aranżacji pomieszczeń restauracji powinna uwzględniać zabytkowy charakter Pałacyku-Kasyno. Najemca zobowiązany będzie do rozpoczęcia działalności nie później niż w ciągu 30 dni od zawarcia umowy. Najemca zobowiązany będzie do korzystania z pomieszczeń przez okres co najmniej 1 roku od dnia zawarcia umowy.

 

Wynajmujący zastrzega, że za okres przygotowania pomieszczeń do rozpoczęcia działalności gastronomicznej (nie dłuższy jednak niż 30 dni od daty zawarcia umowy) Wynajmujący nie będzie pobierał czynszu, natomiast Najemca zobowiązany będzie za ten okres zapłacić Wynajmującemu kwotę 1.800 zł netto (plus VAT) tytułem ryczałtu za korzystanie z nośników energetycznych, wody i parkingu.

 

4. Najemca zobowiązany będzie ponadto do:

1) utrzymania we własnym zakresie porządku i czystości w wynajmowanych pomieszczeniach i na parkingu oraz do usuwania we własnym zakresie odpadów stałych,

2) pokrywania we własnym zakresie kosztów bieżących napraw i remontów użytkowanych pomieszczeń i ich wyposażenia oraz miejsc parkingowych,

3) wykonania we własnym zakresie i na własny koszt aranżacji lokalu,

4) wpłacenia w dniu zawarcia umowy na rachunek Wynajmującego kaucji pieniężnej w wysokości dwukrotnej wartości czynszu miesięcznego brutto; kaucja stanowić będzie zabezpieczenie Wynajmującego na wypadek niezaspokojenia przez Najemcę roszczeń wynikających z umowy, w szczególności roszczeń o zapłatę czynszu lub innych opłat, a także roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych w lokalu.

 

Warunki udziału w konkursie ofert

 

1. Oferenci zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są do złożenia pisemnej oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2010 r. do godz. 1200– w siedzibie Wynajmującego w Pałacyku-Kasyno, 05-807 Podkowa Leśna, ul. Lilpopa 18, pok. nr 26. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Pałacyk-Kasyno”.

 

2. Oferta powinna zawierać:

1) wskazanie oferowanej kwoty miesięcznego czynszu netto (bez podatku od towarów i usług),

2) oświadczenie oferenta, że:

a) zapoznał się z warunkami konkursu ofert oraz że je akceptuje,

b) posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gastronomicznej lub że takie uprawnienia będzie posiadał w dniu podpisania umowy,

c) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które posiadają kwalifikacje do pracy w branży gastronomicznej (w szczególności posiadać będą wymagane badania lekarskie),

d) nie rozwiąże umowy najmu przez okres co najmniej 1 roku od dnia zawarcia umowy,

e) dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową na zagospodarowanie pomieszczeń i uruchomienie działalności w wartości nie mniejszej niż 100.000 zł,

f) zapoznał się z warunkami lokalowym i wyposażeniem pomieszczeń będących przedmiotem najmu oraz jego otoczeniem i nie wnosi do nich zastrzeżeń,

g) rozpocznie prowadzenie działalności gastronomicznej w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy,

h) będzie uiszczał zaoferowany czynsz, a ponadto także opłatę ryczałtową za media w kwocie 1800 zł netto (powiększoną o podatek od towarów i usług),

i) spełnia warunki udziału w konkursie ofert.

 

Do oferty należy dołączyć:

1) dowód wpłacenia wadium w pieniądzu w wysokości 5000 zł na rachunek bankowy Zamawiającego nr 47 1240 6348 1111 0010 2184 7049 – Pekao S.A. o/Grodzisk Maz. najpóźniej do dnia 20 stycznia 2010 r.,

2) koncepcję aranżacji wynajmowanych pomieszczeń restauracji (w formie rysunków, wizualizacji lub w formie opisowej).

 

Wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Przebieg konkursu ofert

 

1. Konkurs będzie miał charakter dwuetapowy:

– w ramach etapu I – wyłonione zostaną dwie najkorzystniejsze oferty,

– w ramach etapu II – zostaną przeprowadzone negocjacje z dwoma oferentami, wyłonionymi w wyniku etapu I, w celu dokonania wyboru najemcy lokalu i zawarcia umowy.

 

2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty spośród dwóch ofert, które zostaną wyłonione do udziału w ramach II etapu konkursu. Wynajmujący zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

4. Wpłacone wadium przepada na rzecz Wynajmującego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie uznana w ramach etapu II za najkorzystniejszą, odmówi podpisania umowy w wersji uzgodnionej w toku negocjacji.

 

5. Wynajmujący nie przewiduje komisyjnego otwarcia ofert z udziałem oferentów, lecz zapewnia, że otwarcie i ocena będzie miała charakter komisyjny, z których to czynności sporządzony będzie protokół.

 

Dodatkowe informacje

1. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie mogą odebrać wzór oferty w siedzibie Wynajmującego – w Pałacyku Kasyno, 05-807 Podkowa Leśna, ul. Lilpopa 18.

 

2. Dodatkowych informacji o warunkach lokalowych oraz warunkach najmu udzielają:

– pan Marek Olenderek, tel./fax 022-7589441, e-mail: marek.olenderek@ckiopodkowa.pl,

– dyrektor pani Alina Witkowska, tel. 022-7291384, e-mail: alina.witkowska@ckiopodkowa.pl.

 

3. Wynajmujący umożliwi zainteresowanym oferentom zapoznanie się z warunkami lokalowymi w ramach wizji lokalnej – po uprzednim uzgodnieniu terminu wizji lokalnej.

 

Wzór oferty:

Sprawdź również

Komunikat

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do pytań informujemy, że mieszkańcy domów zlokalizowanych na terenie posesji przy …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content