Ważne:
Strona Główna / Komunikaty / „Pomysł się liczy” – konkurs na minigrant dla młodzieży

„Pomysł się liczy” – konkurs na minigrant dla młodzieży

http://podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2012/01/rysunki_komunikaty_POMYSLSIELICZY_konkurs_mini.jpg

„Pomysł się liczy” – ogłaszamy konkurs na minigrant dla młodzieży! Macie 14-24 lat? Współtworzycie jakąś grupę nieformalną? Chcecie zorganizować koncert, wystawę, performance, spotkanie z ciekawym człowiekiem, grę miejską lub jakikolwiek inne wydarzenie? Macie pomysły, ale brak wam środków finansowych i możliwości ich realizacji? Mamy coś dla Was! Ogłaszamy konkurs, w którym nagrodzimy trzy najlepsze projekty stworzone przez młodzież! Zgłoszenia przyjmujemy do 10 lutego!”

REGULAMIN KONKURSU MINIGRANTOWEGO DLA MŁODZIEŻY „Pomysł się liczy”
CENTRUM  KULTURY I INICJATYW OBYWATELSKICH W 2012 roku

Założenia i cel konkursu
Program wspiera projekty, które inicjują rozwój zainteresowań kulturalnych młodzieży i prowadzą do współpracy z mieszkańcami. Jest on prowadzony z myślą o grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się ciekawiej i lepiej.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3 projekty, które:
    zakładają współdziałanie młodzieży z mieszkańcami, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego
    wynikają z konkretnych potrzeb młodzieży
    mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji
    przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności
    będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego
    będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Uczestnicy konkursu
Program adresowany jest do:
grup nieformalnych, min. 3 osoby w wieku 14-24 lat
W konkursie mogą wziąć udział grupy, których ponad  50%  członków mieszka  na terenie  miasta Podkowa Leśna. Jedna grupa może starać się o środki na jeden projekt.

Warunki konkursu
Centrum  Kultury i Inicjatyw Obywatelskich dokona oceny formalnej w oparciu o następujące kryteria:
1.    projekt został złożony w terminie, tj. do 10 lutego 2012.
2.    projekt jest napisany według formularza wniosku, jest czytelny i kompletny.
3.    projekt jest złożony przez grupę nieformalną, której członkowie podpiszą wniosek.
4.    w projekcie zaplanowano działania z udziałem  społeczności lokalnej.
5.    projekt będzie realizowany na obszarze  miasta Podkowa Leśna.
6.    harmonogram projektu jest przewidziany na okres między 1 marca 2012 r. a 30 września 2012 roku.
7.    przedstawiony w formularzu wniosku budżet jest prawidłowo wypełniony (nie zawiera błędów rachunkowych).
8.    kwota wnioskowanej dotacji nie przekracza  700 złotych – w przypadku organizacji działań kulturalno-artystycznych z wyłączeniem koncertów; 550 zł – w przypadku organizacji koncertów – dodatkowo CKiIO ze swoich środków pokryje koszty ochrony, udostępni salę i sprzęt nagłaśniający, którym dysponuje.
9.    organizacja ma zaplanowany wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, w postaci finansowej, usługowej, rzeczowej lub pracy wolontariuszy (np. wartość projektu 800 zł, z tego 25 % wkład własny to 200 zł)
Projekt wyklucza prowadzenie działalności komercyjnej, nastawionej na zysk.

 

Wnioski w 1 egzemplarzu powinny być złożone osobiście do Centrum  Kultury i Inicjatyw Obywatelskich ul. Lilpopa 18  lub  Świerkowa 1 do dnia 10 lutego 2012 roku  
Formularz wniosku dostępny na stronie www.ckiopodkowa.pl od 2 stycznia 2012 r.
Tel. kontaktowy 22 729 13 84 w. 30

Wnioski, które spełnią wszystkie powyższe wymagania formalne, zostaną przekazane do oceny merytorycznej do Komisji  Konkursowej powołanej przez Dyrektora  Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

Komisja wybierze te projekty, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria:
1.    odpowiadają na jasno zdefiniowaną ideę projektu.
2.    angażują mieszkańców.
3.    zakładają działania adekwatne do opisanej idei oraz są atrakcyjne dla uczestników projektu.
4.    mają adekwatny do założeń projektu harmonogram działań.
5.    opierają się na współpracy.
6.    gwarantują wymagany wkład własny.
7.    mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej  www.ckiopodkowa.pl w dniu 15 lutego 2012 roku. Decyzje o przyznaniu środków finansowych są nieodwołalne i ostateczne.

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich zapewnia pomoc przy wypełnianiu wniosku.
CKiIO ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej kwocie wnioskowanej przez grupę nieformalną.  CKiIO będzie przedstawiać grupom nieformalnym do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów. Działania finansowe (zakupy, umowy zlecenia, umowy o dzieło) będą realizowane lub pilotowane przez wyznaczonego pracownika  CKiIO.

 

FORMULARZ WNIOSKU do pobrania tutaj

Sprawdź również

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały (zniesienie formy ochrony przyrody)

Ogłoszenie z dnia 11 lutego 2021 r. Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content