Ważne:
Strona Główna / Komunikaty / Konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe

Typy projektów do realizacji w ramach konkursu:

– ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych;

– doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi).

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą
od 16 lutego 2011 r. do zamknięcia konkursu (tj. do wyczerpania określonego limitu środków)
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00
w
Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74, lub Lokalnych Punktach Informacyjnych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.
O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie
lub w jednym z Lokalnych Punktów Informacyjnych zlokalizowanych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach lub data stempla pocztowego.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów wymienionych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu przeznaczona jest kwota 11 114 371,00 PLN.

Dokumentacja Konkursowa jest dostępna do wglądu w MJPWU w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie oraz w Lokalnych Punktach Informacyjnych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu i www.mazovia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać  w Wydziale Informacji i Szkoleń Beneficjentów oraz pod numerem infolinii:

0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

 

 

Sprawdź również

Nieodpłatna pomoc prawna

Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content