Komunikaty – Podkowa Leśna https://podkowalesna.pl Miasto-Ogród Wed, 16 Sep 2020 12:15:47 +0000 pl-PL hourly 1 Ogłoszenie Burmistrza z 16 września 2020 r. o konsultacjach projektów uchwał (zmiana Regulaminu utrzymania czystości i szcz. sposobu odbioru odpadów) https://podkowalesna.pl/komunikaty/ogloszenie-burmistrza-z-16-wrzesnia-2020-r-o-konsultacjach-projektow-uchwal-zmiana-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-szcz-sposobu-odbioru-odpadow/ Wed, 16 Sep 2020 12:15:40 +0000 http://podkowalesna.pl/?p=44692 Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w …

Artykuł Ogłoszenie Burmistrza z 16 września 2020 r. o konsultacjach projektów uchwał (zmiana Regulaminu utrzymania czystości i szcz. sposobu odbioru odpadów) pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>

Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłaszam konsultacje dwóch projektów uchwał (przedmiot konsultacji):

 1. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna,
 2. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Podkowa Leśna, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinie dotyczącej ich działalności.

Uwagi do konsultowanych projektów uchwał można składać w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym do dnia 30 września 2020 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna (ul. Akacjowa 39/41), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres urzadmiasta@podkowalesna.pl lub wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta.

Przedmiotowe projekty uchwał oraz formularz konsultacyjny znajdują się na stronie internetowej miasta (www.podkowalesna.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Podkowa Leśna (www.bip.podkowalesna.pl) w zakładce KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ i dostępne są w Urzędzie Miasta (pok. nr 5).

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
/-/
Artur Tusiński
 

Artykuł Ogłoszenie Burmistrza z 16 września 2020 r. o konsultacjach projektów uchwał (zmiana Regulaminu utrzymania czystości i szcz. sposobu odbioru odpadów) pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej https://podkowalesna.pl/komunikaty/skorzystaj-z-nieodplatnej-pomocy-prawnej/ Fri, 03 Jul 2020 07:19:11 +0000 http://podkowalesna.pl/?p=43965 Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce. Kto może otrzymać pomoc? Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych; Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy. Co …

Artykuł Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?

 • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
 • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Artykuł Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
Ogłoszenie Burmistrza z 24 czerwca 2020 r. o konsultacjach projektów uchwał (regulamin wynagradzania nauczycieli i nagrody) https://podkowalesna.pl/komunikaty/ogloszenie-burmistrza-z-24-czerwca-2020-r-o-konsultacjach-projektow-uchwal-regulamin-wynagradzania-nauczycieli-i-nagrody/ Wed, 24 Jun 2020 14:03:06 +0000 http://podkowalesna.pl/?p=43843 Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w …

Artykuł Ogłoszenie Burmistrza z 24 czerwca 2020 r. o konsultacjach projektów uchwał (regulamin wynagradzania nauczycieli i nagrody) pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>

Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłaszam konsultacje projektów uchwał w sprawach (przedmiot konsultacji):

1. ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkole, dla których Miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym,

2. ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli.

 

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Podkowa Leśna, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinie dotyczącej ich działalności.

Uwagi do konsultowanych projektów uchwał można składać w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym do dnia 8 lipca 2020 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna (ul. Akacjowa 39/41), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres urzadmiasta@podkowalesna.pl lub wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta.

Przedmiotowe projekty uchwał oraz formularz konsultacyjny znajdują się na stronie internetowej miasta (www.podkowalesna.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Podkowa Leśna (www.bip.podkowalesna.pl) w zakładce KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ i dostępne są w Urzędzie Miasta (pok. nr 5).

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
/-/
Artur Tusiński
 
 

Artykuł Ogłoszenie Burmistrza z 24 czerwca 2020 r. o konsultacjach projektów uchwał (regulamin wynagradzania nauczycieli i nagrody) pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
Ogłoszenie Burmistrza z 19 czerwca 2020 r. o konsultacjach projektu uchwały (średnia cena paliwa) https://podkowalesna.pl/komunikaty/ogloszenie-burmistrza-z-19-czerwca-2020-r-o-konsultacjach-projektu-uchwaly-srednia-cena-paliwa/ Fri, 19 Jun 2020 09:12:18 +0000 http://podkowalesna.pl/?p=43768 Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w …

Artykuł Ogłoszenie Burmistrza z 19 czerwca 2020 r. o konsultacjach projektu uchwały (średnia cena paliwa) pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>

Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłaszam konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Podkowa Leśna na rok szkolny 2020/2021.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Podkowa Leśna, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinie dotyczącej ich działalności.

Uwagi do konsultowanego projektu uchwały można składać w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym do dnia 3 lipca 2020 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna (ul. Akacjowa 39/41), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres urzadmiasta@podkowalesna.pl lub wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta.

Przedmiotowy projekt uchwały oraz formularz konsultacyjny znajdują się na stronie internetowej miasta (www.podkowalesna.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Podkowa Leśna (www.bip.podkowalesna.pl) w zakładce KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ i dostępne są w Urzędzie Miasta (pok. nr 5).

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
/-/
Artur Tusiński

 

Projekt uchwały

Formularz konsultacyjny

Artykuł Ogłoszenie Burmistrza z 19 czerwca 2020 r. o konsultacjach projektu uchwały (średnia cena paliwa) pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie https://podkowalesna.pl/komunikaty/nieodplatna-pomoc-prawna-i-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie-2/ Tue, 02 Jun 2020 07:11:55 +0000 http://podkowalesna.pl/?p=43612 Informujemy że od dnia 16 maja 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku zgodnie z art. 4  ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 …

Artykuł Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
Informujemy że od dnia 16 maja 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku zgodnie z art. 4  ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Artykuł Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
WKD przywraca zwykły rozkład jazdy https://podkowalesna.pl/miasto-ogrod/miasto-ogrod-aktualnosci/wkd-przywraca-zwykly-rozklad-jazdy/ Fri, 15 May 2020 06:24:16 +0000 http://podkowalesna.pl/?p=43444 Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że od dnia 18.05.2020 (poniedziałek) zostaje przywrócony w pełnym zakresie roczny rozkład jazdy pociągów WKD ważny od dnia 15.12.2019, tj. według organizacji obowiązującej przed wprowadzeniem przez Radę Ministrów RP stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Komunikat – Przywrócenie rozkładu jazdy od 18 maja …

Artykuł WKD przywraca zwykły rozkład jazdy pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że od dnia 18.05.2020 (poniedziałek) zostaje przywrócony w pełnym zakresie roczny rozkład jazdy pociągów WKD ważny od dnia 15.12.2019, tj. według organizacji obowiązującej przed wprowadzeniem przez Radę Ministrów RP stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Komunikat – Przywrócenie rozkładu jazdy od 18 maja 2020

Informacje na stronie internetowej WKD:
https://www.wkd.com.pl/aktualnosci/1013-rozklad-jazdy-pociagow-od-18-maja-2020-r.html
https://www.wkd.com.pl/aktualnosci/994-zalecenia-ministerstwa-zdrowia-w-zakresie-koronawirusa.html

 

Artykuł WKD przywraca zwykły rozkład jazdy pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
KRUS – komunikat https://podkowalesna.pl/komunikaty/krus-komunikat/ Thu, 07 May 2020 13:43:21 +0000 http://podkowalesna.pl/?p=43374 Artykuł KRUS – komunikat pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>

Artykuł KRUS – komunikat pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
Planowane uruchomienie przedszkola https://podkowalesna.pl/miasto-ogrod/miasto-ogrod-aktualnosci/planowane-uruchomienie-przedszkola/ Tue, 05 May 2020 08:36:46 +0000 http://podkowalesna.pl/?p=43354 Szanowni Państwo, Informujemy, że od dnia 11 maja 2020 r., planujemy – po uzyskaniu pozytywnej opinii Sanepidu, uruchomienie jednej grupy przedszkolnej (liczącej do 12 osób w/g wytycznych GIS-u). W pierwszej kolejności miejsce w przedszkolu będą miały zapewnione dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem …

Artykuł Planowane uruchomienie przedszkola pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 11 maja 2020 r., planujemy – po uzyskaniu pozytywnej opinii Sanepidu, uruchomienie jednej grupy przedszkolnej (liczącej do 12 osób w/g wytycznych GIS-u).

W pierwszej kolejności miejsce w przedszkolu będą miały zapewnione dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Z uwagi na konieczność prowadzenia zdalnego nauczania w zakresie realizacji podstawy programowej zostaje skrócony czas pracy placówki – od dnia 11 maja 2020 r. do odwołania Przedszkole im. Krasnala Hałabały będzie czynne w godzinach 8.00- 16.00.

W następnym etapie planujemy uruchomienie drugiej grupy przedszkolnej, dla dzieci rodziców, którzy swoją pracę będą musieli wykonywać poza miejscem swojego zamieszkania i nie będą mogli skorzystać z zasiłku opiekuńczego.

Docelowo, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS-u, w przedszkolu będzie mogło przebywać maksymalnie 48 dzieci, tym samym w dalszych etapach będą uruchomiane kolejne dwie grupy, jeżeli będzie takie zapotrzebowanie oraz dostateczna ilość personelu.

Decyzje o przyjęciu dziecka do przedszkola będą rozpatrywane indywidualnie, w zależności od sytuacji rodziny, pracy zawodowej rodziców, przez Dyrektora przedszkola.

O szczegółach funkcjonowania reżimu sanitarnego zostaną Państwo poinformowani w późniejszym terminie.

Artykuł Planowane uruchomienie przedszkola pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
Komunikat w/s przedszkola https://podkowalesna.pl/miasto-ogrod/miasto-ogrod-aktualnosci/komunikat-w-s-przedszkola/ Thu, 30 Apr 2020 16:55:38 +0000 http://podkowalesna.pl/?p=43331 Wczoraj, 29 kwietnia, zostaliśmy zaskoczeni informacją premiera o możliwości uruchomienia żłobków i przedszkoli w ciągu kilku dni. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej organ prowadzący 6 maja może otworzyć przedszkola. W trosce o zdrowie dzieci analizujemy możliwość przystosowania naszego przedszkola do wymogów postawionych przez MEN, m.in. zapewnienia pomieszczeń (w tym do izolacji) oraz ich wyposażenia, …

Artykuł Komunikat w/s przedszkola pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
Wczoraj, 29 kwietnia, zostaliśmy zaskoczeni informacją premiera o możliwości uruchomienia żłobków i przedszkoli w ciągu kilku dni. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej organ prowadzący 6 maja może otworzyć przedszkola.

W trosce o zdrowie dzieci analizujemy możliwość przystosowania naszego przedszkola do wymogów postawionych przez MEN, m.in. zapewnienia pomieszczeń (w tym do izolacji) oraz ich wyposażenia, zaopatrzenia pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem, dezynfekcji zabawek, urządzeń, klamek, poręczy, blatów itp., zorganizowanie bezpiecznego wyżywienia.

Liczba dzieci w grupie musi zostać ograniczona. W/g ministerstwa w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu (m.in. pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, handlowców i przedsiębiorstw produkcyjnych).

Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek obawy, wątpliwości, może pozostać z dzieckiem w domu i zasiłek opiekuńczy nadal będzie wypłacany. Dyrektor placówki musi opracować procedury bezpieczeństwa i przygotować sale do ewentualnego korzystania. W związku z tym poprosiłem Panią Dyrektor o zebranie deklaracji od rodziców dzieci uczęszczających do naszego przedszkola, czy są zainteresowani posłaniem dziecka do przedszkola.

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, dzieci i ich rodzin, konieczność wdrożenia procedur i przystosowanie pomieszczeń, na chwilę obecną wątpliwa jest możliwości uruchomienia przedszkola 6 maja, niemniej robimy wszystko, aby placówkę, jeżeli rodzice potwierdzą  taką konieczność, otworzyć jak najszybciej.

Decyzja o otwarciu placówek prywatnych należy do ich właścicieli, a nie gminy.

Kolejne informacje w sprawie przedszkola publicznego zostaną podane 4 maja br.

Artykuł Komunikat w/s przedszkola pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
UWAGA! Zagrożenie pożarowe https://podkowalesna.pl/srodowisko/srodowisko-aktualnosci/uwaga-zagrozenie-pozarowe-2/ Thu, 23 Apr 2020 10:16:31 +0000 http://podkowalesna.pl/?p=43210 W związku z obowiązującym najwyższym stopniem zagrożenia pożarowego w lasach, apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania w lesie, a także korzystania z przestrzeni publicznych i ogrodów. W obecnych warunkach, kiedy ściółka leśna jest bardzo sucha, nawet najmniejsze źródło ognia może spowodować groźny pożar. Apelujemy: Nie używaj otwartego ognia! >> Zabronione jest rozpalanie ognisk nie …

Artykuł UWAGA! Zagrożenie pożarowe pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
W związku z obowiązującym najwyższym stopniem zagrożenia pożarowego w lasach, apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania w lesie, a także korzystania z przestrzeni publicznych i ogrodów. W obecnych warunkach, kiedy ściółka leśna jest bardzo sucha, nawet najmniejsze źródło ognia może spowodować groźny pożar.

Apelujemy:

 • Nie używaj otwartego ognia! >> Zabronione jest rozpalanie ognisk nie tylko w kompleksach leśnych, ale również w odległości 100 metrów od nich.
 • Nie zostawiaj śmieci w lesie >> mogą być przyczyną pożaru.
 • Nie podejmuj prac ogrodowych, które mogłyby spowodować pożar.

Na terenie miasta został przeprowadzony przegląd hydrantów. Burmistrz Miasta Podkowa Leśna zdecydował także o wymianie hydrantów podziemnych, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie lasu, na nadziemne, aby ułatwić ewentualne akcje strażaków.

W przypadku zagrożenia, należy natychmiast powiadomić służby korzystając z numerów alarmowych: 112 lub 998.

Artykuł UWAGA! Zagrożenie pożarowe pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>