Ważne:
Strona Główna / Aktualności / Możliwość otrzymania dotacji z WFOŚiGW na wymianę pieca

Możliwość otrzymania dotacji z WFOŚiGW na wymianę pieca

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dniem 09.01.2017r. rozpoczął nabór w ramach programu: „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”

Celem programu jest poprawa jakości powietrza – ograniczenie dwutlenku węgla CO2, pyłów PM2,5, PM10 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi.

Wniosek o dofinansowanie składa jednostka samorządu terytorialnego (gmina), a ostatecznymi odbiorcami korzyści są osoby fizyczne mieszkające na terenie gminy ubiegającej się o dofinansowanie.

W związku z powyższym Urząd Miasta Podkowa Leśna prowadzi nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie w terminie do dnia 03 lutego 2017 r.

DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA WYNOSI DO 75% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH, JEDNAKŻE NIE WIĘCEJ NIŻ 5 000,00 ZŁ DLA OSTATECZNEGO ODBIORCY.

DOFINANSOWANIU PODLEGAĆ BĘDĄ ZADANIA, KTÓRYCH ZAKOŃCZENIE NASTĄPI W 2017 ROKU.

WARUNKIEM REALIZACJI ZADANIA PRZEZ GMINĘ  BĘDZIE UZYSKANIE DOFINANSOWANIA Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE.

 Rodzaje przedsięwzięć

Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą (kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym), zastąpienie kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biomasą źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotłów na węgiel lub ekogroszek).

UWAGA:

Program nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo np. w domkach letniskowych oraz zadań polegających na montażu kominków.

Koszty  kwalifikowane:

  1. koszt kotła (z elementami dodatkowymi tj. zasobnikiem c.w.u., podajnikiem), koszt czujnika tlenku węgla (czadu),
  2. podatek VAT, gdy stanowi koszt ponoszony na realizację zadania, a beneficjent nie ma możliwości jego odliczenia lub odzyskania na mocy odrębnych przepisów.

Koszty niekwalifikowane:

  1. koszty przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji inwestycji,
  2. demontaż starej instalacji źródła ciepła,
  3. zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni oraz zbiornikami na paliwo,
  4. wkład kominowy,
  5. roboty instalacyjne wewnątrz obiektów – modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.,
  6. koszt przyłącza do sieci,
  7. rozruch technologiczny instalacji i urządzeń,
  8. koszt nadzoru nad realizacją inwestycji.

Przed rozpoczęciem ewentualnych prac prosimy o kontakt z Urzędem Miasta Podkowa Leśna. Osoby, które rozpoczną prace przed 01.03.2017 r. mogą stracić możliwość ubiegania się o dotację z WFOŚiGW.

Więcej informacji na temat projektu w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej, ul. Akacjowa 39/41, nr tel. 22 759-21-24

Prosimy o złożenie deklaracji przystąpienia do projektu dostępnej na stronie internetowej www.podkowalesna.pl  lub w siedzibie Urzędu Miasta Podkowa Leśna – deklaracja przystąpienia do programu .

Deklaracje przystąpienia do programu rozpatrywane będą według kolejności wpływu do Urzędu.

Sprawdź również

Konkurs na logo znaku promocyjnego „Stworzono w Podkowie Leśnej”

Zapraszamy do udziału w konkursie na projekt logo, które stanie się oficjalną identyfikacją graficzną produktów …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content