Strona Główna / Środowisko / Środowisko - Aktualności / Nowy model gospodarowania odpadami komunalnymi

Nowy model gospodarowania odpadami komunalnymi

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna zawiadamia, że:

 od 1 kwietnia 2016 r. zmianie ulegają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i będą wynosić:
• 15 zł miesięcznie za osobę – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
• 30,00 zł miesięcznie za osobę – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny
W związku z powyższym miesięczna wysokość opłaty począwszy od miesiąca kwietnia 2016 r. stanowi iloczyn nowej stawki i danych podanych w złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku, gdy na nieruchomości zmienił się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania w następujących terminach:
– do 15 marca danego roku, (za miesiące: styczeń, luty, marzec)
– do 15 maja danego roku, (za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec)
– do 15 września danego roku, (za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień)
– do 15 listopada danego roku, (za miesiące: październik, listopad, grudzień)

na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany dla każdej nieruchomości.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 22 759 21 25 w godzinach urzędowania Urzędu Miasta Podkowa Leśna, pok. nr 11.
Justyna Cimochowska
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Firma odbierająca odpady komunalne z terenu Podkowy Leśnej w 2017 r.:

SIR – COM
Stanisław Zajączkowski
05-500 Nowa Iwiczna
ul. Krasickiego 65
tel.: 22 723-89-59, biuro@sir-com.pl

UWAGA: worki z logo firmy EKO-HETMAN Sp. z o.o. (czarne, żółte, białe) służą do gromadzenia odpadów komunalnych do wyczerpania zapasów.
Zwracamy się z prośbą o używanie worków zgodnie z ich przeznaczeniem. Do worków czarnych służących  do zbierania odpadów zmieszanuch NIE WRZUCAMY ODPADÓW ZIELONYCH (liści, trawy).

Lokalizacja pojemników na odzież: ul. Główna 5, ul. Błońska 46, ul. Orla 4, ul. Jelenia 19, ul. Świerkowa 1, przy skrzyżowaniu ulic Kwiatowej i Parkowej oraz Jeleniej i Lotniczej.

Przeterminowane leki można zostawiać w Aptece Podkowiańskiej, ul. Brwinowska 9 oraz w Aptece Głównej, ul. Słowiczej 1G.

Zużyte baterie i świetlówki można zostawić w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna- pojemniki znajdują się wewnątrz budynku przy drzwiach wejściowych

 

 Od dnia 1 lipca 2013 r. w Podkowie Leśnej zaczął funkcjonować nowy model gospodarowania odpadami komunalnymi polegający na przejęciu przez miasto obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych.

 

Jednocześnie Rada Miasta Podkowy Leśnej w drodze uchwały, określiła wzór deklaracji, w której właściciele nieruchomości położonych na terenie Podkowy Leśnej:

  • określą ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość;
  • wybiorą sposób gromadzenia odpadów (mieszany lub selektywny);
  • samodzielnie wyliczą miesięczną kwotę opłaty.

Dostęp do dokumentu możliwy będzie w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej (pokój nr 11), a także na stronie internetowej miasta (w zakładce Środowisko) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Deklaracja do pobrania:

 
Deklaracja 

Załącznik nr 1 do uchwały – wzór deklaracji

Wzór wypełnionej deklaracji:

deklaracja_wzor_zmiana
Wzór (wciśnij obrazek) 

Pierwsza deklaracja

Selektywna

Wzór (wciśnij obrazek) 

Pierwsza deklaracja

Nieselektywna

Wzór (wciśnij obrazek) 

Zmiana danych w deklaracji

np. selektywna

Wypełnione deklaracje powinny zostać dostarczone do Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej najpóźniej do dnia 31.03.2013 roku. Należy pamiętać, że każdorazowa zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość powoduje automatycznie konieczność dokonania aktualizacji poprzednio złożonej deklaracji. Wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość opłaty należy zgłaszać w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

Powyższe informacje oraz szczegółowy sposób i zakres odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów został określony w drodze uchwały Rady Miasta Podkowy Leśnej i jest dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Znajdziemy tam również dostosowany do wymagań Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna, który wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dokument ten przyjęty w drodze uchwały Rady Miasta zawiera szereg szczegółowych informacji dotyczących funkcjonowania nowego modelu gospodarki odpadami.

Rozpoczęta przez Urząd Miejski w Podkowie Leśnej kampania informacyjno-edukacyjna ma na celu zapoznanie mieszkańców z nową ustawą i wynikającymi z niej zmianami systemu gospodarki odpadami w naszym mieście.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać również w Referacie Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej (pokój 11, tel. 22 759 21 25).

Sprawozdanie odpady za 2016 r.

Sprawozdanie-odpady 2015 r.

Gmina Podkowa Leśna osiągnęła następujące wskaźniki w 2012 roku:
Łączna ilość odpadów komunalnych wyniosła: 1 041,17 Mg, w tym:
– 63% odpady komunalne zmieszane tj. 664,61 Mg,
– 23% odpady komunalne zebrane selektywnie tj. 234,8 Mg.

Ile zapłacimy za śmieci

 

HARMONOGRAM luty-kwiecień 2019

Harmonogram dla Rejonu 1

Harmonogram dla Rejonu 2

Harmonogram dla Rejonu 3

 

HARMONOGRAM na rok 2018:

Harmonogram dla Rejonu 1

Harmonogram dla Rejonu 2

Harmonogram dla Rejonu 3

 

HARMONOGRAM na rok 2017:

harmonogram 2017 – rejon 1

harmonogram 2017 – rejon 2

harmonogram 2017 – rejon 3

harmonogram 2017 – rejon 4

 

HARMONOGRAM na rok 2016

HARMONOGRAM na rok 2015 (wrzesień-grudzień)

HARMONOGRAM na rok 2015 (lipiec, sierpień)

HARMONOGRAM na rok 2015 (styczeń-czerwiec)

HARMONOGRAM na rok 2014 wersja 2

HARMONOGRAM na rok 2014

HARMONOGRAM (stary, na rok 2013)


FORMULARZ REKLAMACYJNY

WIĘCEJ INFORMACJI

Sprawdź również

Informacja od Nadleśnictwa Chojnów

 
 

Privacy Preference Center

MENU

Podkowa Leśna