Ważne:

Las Młochowski

W związku z licznymi sygnałami, które wpływają do Urzędu Miasta od zaniepokojonych mieszkańców Miasta Podkowa Leśna, związanych z wycinkami prowadzonymi na terenie Lasu Młochowskiego, urząd zwrócił się do Nadleśnictwa Chojnów o udzielenie odpowiedzi na pytania.

Czy prace gospodarcze wykonywane na terenie Lasu Młochowskiego mieszczą się w założeniach Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Chojnów na lata 2018-2027? Las Młochowski ma status lasu ochronnego; zakres prowadzonych w nim prac wydaje się zagrażać trwałości lasu i funkcjom, które pełni (w tym funkcji ochrony przyrody i funkcji rekreacyjnej).

Na terenie Lasu Młochowskiego Nadleśnictwo Chojnów prowadzi gospodarkę leśną w ramach zadań ujętych w obowiązującym Planie Urządzenia Lasu na lata 2018-2027. Niniejszy plan, zatwierdzony został Decyzją Ministra Środowiska w dniu 22 listopada 2018r. Jednym z elementów tego opracowania jest wykaz drzewostanów, które będą podlegać zabiegom pielęgnacyjnym (tzw. cięcia trzebieżowe) oraz cięciom rębnym. Informacje o powyższych pracach dostępne są m.in. w aplikacji Bank Danych o Lasach, do której link wskazujemy poniżej:

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy,         w zakładce:     opis taksacyjny –      wskazówki gospodarcze.

Powierzchnia lasów ochronnych na terenie Nadleśnictwa Chojnów wynosi 5 989,30 ha – co stanowi blisko 61 % całej powierzchni lasów nadleśnictwa. W lasach ochronnych (w tym także na terenie Lasu Młochowskiego), gospodarka leśna prowadzona jest w sposób zapewniający spełnianie funkcji ochronnych, dla których zostały one ustanowione oraz w sposób zabezpieczający trwałość lasu.

W jaki sposób kwalifikowane są drzewostany, które podlegają cięciom rębnym?

Podstawą planowania/wyboru poszczególnych powierzchni do cięć pielęgnacyjnych są potrzeby hodowlane lasu. Oznacza to, że określone drzewostany, tzw. wydzielenia leśne, w momencie osiągnięcia zbyt dużego przegęszczenia drzew, nie mające właściwych warunków do dalszego rozwoju koron, są kwalifikowane do zabiegów pielęgnacyjnych (trzebieży wczesnych lub trzebieży późnych – w zależności od wieku). Spośród drzewostanów dojrzałych, które osiągnęły już ustalony w Planie Urządzenia Lasu wiek rębności, lub do niego zbliżają się, typuje się wydzielenia w których realizowane są cięcia rębne. Powierzchnie do cięć rębnych typowane są na etapie sporządzania Planu Urządzenia Lasu. W naszych warunkach (w Nadleśnictwie Chojnów) cięcia rębne mają najczęściej charakter cięć gniazdowych, a każde gniazdo ma powierzchnię około 30 – 40 arów. Podstawą przyrodniczą prowadzenia cięć rębnych jest nieuchronne następstwo przemiany pokoleń – zastępujemy stary las młodymi drzewostanami – co znajduje również usankcjonowanie w prawie: (art. 8 ustawy o lasach).  „Gospodarkę leśną prowadzi się według następujących zasad: … 2) trwałości utrzymania lasów; 3) ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów.

Czy prace gospodarcze prowadzone są z uwzględnieniem możliwego wpływu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe bezpośredniego otoczenia, tj. czy w ich planowaniu uwzględnia się okres lęgowy ptaków oraz sąsiedztwo rezerwatów przyrody, miejsc pamięci i mogił wojennych?

Nadleśnictwo Chojnów prace pozyskaniowe prowadzi w przeciągu całego roku. Podstawą powyższego, są uregulowania wynikające z art. 52 ust. 6 Ustawy o ochronie przyrody który brzmi: „Wprowadzenie odstępstwa, o którym mowa w ust. 2 pkt 10, jest możliwe w sytuacji braku znacząco negatywnego wpływu gospodarki leśnej lub rolnej na stan zachowania gatunku.” oraz art. 14b ust. 2 pkt 3) ustawy o lasach: „Gospodarka leśna wykonywana zgodnie z wymaganiami dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej nie narusza przepisów o ochronie poszczególnych zasobów, tworów i składników przyrody, w szczególności przepisów art. 51 i art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340 oraz z 2019 r. poz. 1696 i 1815)” Potwierdzenie braku znacząco negatywnego wpływu gospodarki leśnej prowadzonej przez Nadleśnictwo zawarto w „Prognozie Oddziaływania na Środowisko Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Chojnów na lata 2018-2027”. Jednakże na etapie prac przygotowawczych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18.12.2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, przed rozpoczęciem pozyskania, nasi pracownicy kontrolują każdą powierzchnię pod kątem występowania tzw. drzew dziuplastych oraz drzew z widocznymi gniazdami. Drzewa te pozostawiane są jako ekologiczne.
Dodatkowymi czynnościami zapisanymi w aktualnym planie urządzenia lasu, są działania w bezpośrednim otoczeniu rezerwatów. W przypadku realizacji rębni złożonych w drzewostanach przylegających do rezerwatów pozostawia się tzw. strefę buforową, którą stanowi starodrzew o szerokości ok. 25 m od strony rezerwatu. Na terenie nadleśnictwa występują również liczne mogiły, pomniki, miejsca pamięci i inne cenne historycznie obiekty. W otoczeniu wspomnianych miejsc, także każdorazowo pozostawiane są kępy starodrzewu.

Jakie prace Nadleśnictwo zaplanowało na 2020 rok?

  1. Prace z zakresu pozyskania drewna zaplanowane na 2020 rok:

Grupa czynności

Adres leśny

Powierzchnia [ha]

TPP

17-02-1-05-347   -a   -00

6,03

TPP

17-02-1-05-347   -b   -00

10,51

TPP

17-02-1-05-347   -c   -00

5,31

TPP

17-02-1-05-352   -b   -00

1,79

TWP

17-02-1-05-352   -d   -00

1,69

IIIA

17-02-1-05-355   -c   -00

1,97

TPP

17-02-1-05-359   -b   -00

7,53

TPP

17-02-1-05-360   -j   -00

1,74

TPP

17-02-1-05-371   -c   -00

1,91

TPP

17-02-1-05-371   -d   -00

1,88

TWP

17-02-1-05-372   -g   -00

0,78

IIIA

17-02-1-05-373   -k   -00

2,03

Gdzie:

TPP – trzebież późna pozytywna

Cięcia pielęgnacyjne

TWP – trzebież wczesna pozytywna

IIIA – rębnia złożona

Cięcia rębne

Na kiedy zaplanowano wykonanie nasadzeń na terenach obecnie pozbawionych drzewostanu?

Prace w zakresie odnowienia lasu na terenie Lasu Młochowskiego prowadzone są na bieżąco. Zgodnie z ustawą o lasach, obowiązkiem leśników i każdego właściciela lasu jest ponowne wprowadzenie roślinności leśnej (zakładanie upraw leśnych) w okresie 5 lat od usunięcia drzewostanu. Jest to naśladowanie naturalnych procesów występujących w przyrodzie, wspomnianej już nieuchronnej przemiany pokoleń, występującej zarówno w świecie flory jak i fauny.
Nadleśnictwo w zdecydowanej większości przypadków prace odnowieniowe przeprowadza w roku kolejnym po cieciach rębnych, nie wykorzystując „ustawowych” 5-ciu lat.

Czy Nadleśnictwo przygotowało podsumowanie prac wykonanych na terenie Lasu Młochowskiego w 2019 r.?

  1. Prace z zakresu pozyskania drewna wykonane w 2019 roku:

Adres leśny

Grupa czynności

Pow. [ha]

Masa pozyskana [m3]

17-02-1-05-348   -a   -00

TPP

17,07

265

17-02-1-05-348   -b   -00

TPP

5,04

133

17-02-1-05-357   -a   -01

IIIA

1,20

350

17-02-1-05-357   -m   -00

IIIA

0,90

115

17-02-1-05-358   -i   -00

IB

0,63

105

17-02-1-05-362   -k   -00

TPP

0,89

27

17-02-1-05-362   -l   -00

TPP

1,47

35

17-02-1-05-363   -a   -00

TPP

6,11

160

17-02-1-05-365   -f   -00

IIIA

0,72

272

17-02-1-05-365   -l   -00

IIIA

1,28

469

17-02-1-05-367   -i   -00

IIIAU

0,94

331

17-02-1-05-368   -d   -00

TPP

5,82

183

17-02-1-05-369   -b   -00

TPP

4,27

148

17-02-1-05-369   -f   -01

IIIA

2,46

971

17-02-1-05-373   -a   -00

IB

0,69

106

Gdzie:

TPP – trzebież późna pozytywna

Cięcia pielęgnacyjne

TWP – trzebież wczesna pozytywna

IIIA, IIIAU, IVD – rębnia złożona

Cięcia rębne

Urząd Miasta wystąpił do Nadleśnictwa z prośbą o zorganizowanie spotkania  z mieszkańcami, na którym omówione zostałyby sprawy związane z gospodarką leśną na naszych  terenach. Nadleśnictwo oprócz spotkania informacyjnego, zaproponowało nam także zorganizowanie lekcji ekologiczno- przyrodniczej, na której w części praktycznej planowane byłoby sadzenie lasu.  Z uwagi na obecną sytuację związaną  z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, spotkanie zostanie zorganizowane w bezpiecznym terminie, po ustąpieniu zagrożenia epidemicznego.

Sprawdź również

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Miasta Podkowa Leśna organizuje bezpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych dla mieszkańców Podkowy Leśnej. Zbiórka odbędzie …

 
 

MENU

Podkowa Leśna