Ważne:
Strona Główna / Środowisko / Środowisko - Aktualności / Informacja w sprawie zakazu spalania liści i palenia ognisk na posesjach

Informacja w sprawie zakazu spalania liści i palenia ognisk na posesjach

Szanowni mieszkańcy,

Zgodnie z art. 30 ust. 1 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zakazuje się przetwarzania odpadów (w tym w sposób termiczny) poza instalacjami i urządzeniami.

Z kolei art. 31 ust. 7 tej ustawy przewiduje, że dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, lecz jedynie wówczas, gdy nie są objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

W myśl art. 191 ww. ustawy ten, kto wbrew zakazowi określonemu w art. 155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, podlega karze aresztu lub grzywny. Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogródku lub na działce, może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł.

Innym przepisem mogącym mieć zastosowanie w przypadku palenia ogniska na terenie prywatnej posesji jest przepis art. 144 Kodeksu cywilnego, nakazujący powstrzymanie się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Palenie ogniska powodujące przedostawanie się dymu na sąsiednie nieruchomości stanowi naruszenie tego nakazu. Przedostanie się dymu pochodzącego z takiego paleniska w miejsce dostępne publicznie może być uznane za zanieczyszczenie w rozumieniu art. 145 Kodeksu wykroczeń, które zagrożone jest mandatem karnym w wysokości do 500 zł. Należy się liczyć w takiej sytuacji z możliwością wezwania przez sąsiadów policji i straży pożarnej.

Zgodnie z Uchwałą Nr 274/XLII/2017  Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna, odpady zielone (trawa i liście) odbierane są w sposób limitowany- po 1 worku miesięcznie, w październiku
i listopadzie po 10 worków miesięcznie. Pozostałe ilości odpadów zielonych mieszkańcy powinni zagospodarować we własnym zakresie, np. kompostując lub zlecając odbiór odpowiedniej firmie zbierającej tego typu odpady.

Sprawdź również

Spotkanie edukacyjne

ZAPRASZA NA SPOTKANIE EDUKACYJNE  na temat zasad segregacji odpadów oraz właściwej segregacji odpadów ulegających biodegradacji …

 
 

MENU

Podkowa Leśna