Ważne:
Strona Główna / Środowisko / Środowisko - Aktualności / Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej przez miasto Podkowa Leśna

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej przez miasto Podkowa Leśna

Zgodnie z art.  6  ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2021 r. poz. 2166 z późn. zm.) jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania, stosując co najmniej jeden ze środków poprawy efektywności energetycznej.

Wg w/w ustawy środkami poprawy efektywności energetycznej są:

1) realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;

2) nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;

4) realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2022 r. poz. 438 z późn.zm.);

5)  wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz.U. z 2020 r. poz. 634);;

Miasto Podkowa Leśna realizuje obowiązek związany ze stosowaniem środków efektywności energetycznej poprzez:

1.wykonywanie sukcesywnej termomodernizacji obiektów należących do gminy, np.

2015 r. – Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Jana Pawła II nr29 w Podkowie Leśnej

2016 r. – Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Jaworowej 13 w Podkowie Leśnej 

2018 r. – Wykonanie ocieplenia zewnętrznego budynku wraz z elewacją zewnętrzną, wymianą drzwi wejściowych wymiana okien w budynku przy ul. Akacjowej 39/41.

2018 r. – wykonanie termomodernizacji stropów, piwnic i poddasza w budynku przy ul. Błońskiej 50 w Podkowie Leśnej

2021 r. – wykonanie termomodernizacji stropów piwnic i poddasza w budynku przy ul. Jaworowej 13 w Podkowie Leśnej

2021 r. – wybudowano nowy budynek przedszkola w systemie pasywnym przy ul. Miejskiej 7 w Podkowie Leśnej.

  1. wykorzystywanie odnawialnych źródła energii– instalacje solarne

2018 r. – wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,5 kWp w budynku przy ul. Błońskiej 50 w Podkowie Leśnej

2021 r.- wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 24 kWp w budynku przy ul. Miejskiej 7 w Podkowie Leśnej

  1. dokonywanie zakupów instalacji charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji, np.

2016 – 2017 wymiana oświetlenia ulicznego na LEDw ilości 999 szt. w całym Mieście Podkowa Leśna

  1. dokonywanie wymiany urządzeń na nowe, o niskim zużyciu energii i niskich kosztach eksploatacji, np.

Na początku 2018 r. wykonano kompleksową wymianę oświetlenia jarzeniowego w całym budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna na energooszczędne oświetlenie typu LED.

 

Sprawdź również

Śmieciowy problem

Od pewnego czasu Urząd Miasta boryka się z problemem nielegalnego podrzucania śmieci pod budynek należący …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content