Ważne:
Strona Główna / Środowisko / Ile zapłacimy za śmieci

Ile zapłacimy za śmieci

Na podstawie uchwały nr 108/XVIII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Podkowa Leśna
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna zawiadamia, że:
od 1 kwietnia 2016 roku zmianie ulegają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i będą wynosić:
• 15 zł miesięcznie za osobę – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
• 30,00 zł miesięcznie za osobę – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny
W związku z powyższym miesięczna wysokość opłaty począwszy od miesiąca kwietnia 2016 r. stanowi iloczyn nowej stawki i danych podanych w złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku, gdy na nieruchomości zmienił się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania w następujących terminach:
– do 15 marca danego roku, (za miesiące: styczeń, luty, marzec)
– do 15 maja danego roku, (za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec)
– do 15 września danego roku, (za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień)
– do 15 listopada danego roku, (za miesiące: październik, listopad, grudzień).
na rachunek bankowy Urzędu Miasta Podkowa Leśna: 43 1240 5918 1111 0000 4909 0851
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 22 759 21 21 w godzinach urzędowania Urzędu Miasta Podkowa Leśna, pok. nr 11.

Agnieszka Radziak
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Sprawdź również

Zbiórka elektrośmieci

Informujemy, że dn. 28.09.2020 r. odbędzie się bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dla …

 
 

MENU

Podkowa Leśna