Strona Główna / Środowisko / Więcej informacji o nowym systemie gospodarowania odpadami

Więcej informacji o nowym systemie gospodarowania odpadami

 • 1. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi sprzed posesji odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:
 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady mokre i popiół;
 • zebrane selektywnie odpady suche (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe);
 • szkło;
 • odpady zielone;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów prowadzonych samodzielnie;
 • zużyte opony.
 1. Odpady oraz gruz z drobnych remontów w ilości do pięciu worków o pojemności do 120l przy każdorazowym odbiorze odpadów wielkogabarytowych.
 2. Odbieranie odpadów komunalnych, odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Miasto Podkowa Leśna zawarło umowę na odbiór i zagospodarowane odpadów komunalnych w danym rejonie, zamieszczonym na stronie internetowej www.podkowalesna.pl i przekazanym właścicielom nieruchomości.
 3. Odpady komunalne gromadzone będą w workach/pojemnikach zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie.
 4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia swobodnego dostępu i dojazdu do pojemników/worków w dniu ich odbioru do godz. 6.00, przez przedsiębiorcę opisanego w pkt. 3 niniejszego paragrafu.
 5. Odpady, o których mowa w ust. 1, zebrane na terenie nieruchomości niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, będą traktowane, jako odpady zmieszane.
 6. Odpady zgromadzone w workach niespełniających wymogów Regulaminu, nie będą odbierane.
 7. W danym dniu nie będą odbierane wystawione inne rodzaje odpadów niż określone w harmonogramie odbioru.
 8. W zabudowie jednorodzinnej należy wystawiać pojemniki i worki przed wejście na teren nieruchomości. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od tego wymogu w porozumieniu z przedsiębiorcą uprawnionym do odbierania odpadów komunalnych.
 9. W przypadku, gdy na terenie nieruchomości zlokalizowana jest altanka śmietnikowa z bezpośrednim, udostępnionym wejściem od strony ulicy, odbiór może być realizowany z tej altanki.
 • 2. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych sprzed posesji:

1)    odpady komunalne zmieszane:

 1. a) zabudowa jednorodzinna – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
 2. b) zabudowa wielolokalowa (budynki mieszkalne inne niż te, o których mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne) – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, z zastrzeżeniem, że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne z budynków wielolokalowych ustala się na jeden raz na tydzień.

2)    odpady segregowane:

 1. a) zabudowa jednorodzinna – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
 2. b) zabudowa wielolokalowa (budynki mieszkalne inne niż te, o których mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne) – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

3)    meble i inne odpady wielkogabarytowe ( w tym chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz gruz z drobnych remontów):

 1. a) zabudowa jednorodzinna – nie rzadziej niż dwa razy w roku,
 2. b) zabudowa wielolokalowa (budynki mieszkalne inne niż te, o których mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne) – nie rzadziej niż 4 razy w roku,

4)    odpady zielone:

 1. a) zabudowa jednorodzinna i wielolokalowa (budynki mieszkalne inne niż te, o których mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne) – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w ilości do 1 worka miesięcznie w okresie od 1 stycznia do 30 września i od 1 do 31 grudnia oraz w ilości do 10 worków miesięcznie w okresie od 1 października do 30 listopada.

 

 • 3. 1. W ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w punktach selektywnej zbiórki odpadów utworzonych przez Gminę Milanówek, na mocy porozumienia międzygminnego, odbierane są w każdej ilości, dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, zebrane w sposób selektywny niżej wymienione odpady:
 • zebrane selektywnie odpady suche (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe);
 • szkło;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • świetlówki;
 • przeterminowane leki;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie do 1 m³ jednorazowo raz w miesiącu;
 • chemikalia;
 • zużyte opony.
 1. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych ustawia się oznakowane pojemniki na poszczególne rodzaje odpadów.
 2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest na rogu ulic Turczynek i Wiatracznej, który świadczy usługi we wtorek i czwartek w godzinach od 10 do 18 i w soboty w godzinach od 8 do 15.
 3. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku, do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.
 4. Pracownicy obsługujący punkt mają prawo odmówić przyjęcia odpadów innych niż wymienione w ust. 1.
 5. Oddający odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
 • ma obowiązek okazania w punkcie potwierdzenia, że wnosi opłatę za odpady za dany kwartał/ miesiąc.
 • ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczenia ich w miejscu i w sposób wskazany przez pracownika PSZOK.
 • w przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa.
 • 4.1. Właściciele nieruchomości mają prawo zgłaszania Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właściciela nieruchomości oraz Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w terminie 3 dni roboczych od stwierdzenia takiego zdarzenia.
 1. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu właściciel nieruchomości dokonuje:
 • drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: urzadmiasta@podkowalesna.pl;
 • telefonicznie na nr telefonu 22 759 21 25;
 • osobiście w Referacie Infrastruktury Komunalnej w pokoju nr 11.
 1. Zgłoszenie (w przypadku korespondencji) powinno zawierać oznakowanie dokonującego zgłoszenia oraz podpis.
 2. Zgłoszenia dokonane po terminie określonym w pkt 2) oraz anonimowe nie będą rozpatrywane z zastrzeżeniem przypadków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

Reklamacje w sprawie pominięcia odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości można także zgłaszać bezpośrednio do firmy SIR – COM do biura obsługi klienta pod nr te.: 22-723-89-59 lub na e-mail: biuro@sir-com.pl

 Justyna Cimochowska, 22 759 21 25

Zasady sortowania odpadów

 

Sprawdź również

Bezdomniak do adopcji

Bezdomniak do adopcji około półtoraroczny kocurek szuka domu. Zamieszkuje w okolicy ulic Wrzosowej/Paproci, w miejsce …

 
 

MENU

Podkowa Leśna