Ważne:

Biuro Rady Miasta

Beata Krupa, tel.: 22 759 21 06

 

Do zadań pracownika obsługującego Biuro Rady Miasta należy m.in.:

– prowadzenie biura Rady, w tym zapewnienie obsługi administracyjnej, załatwianie wszelkich spraw kancelaryjno-technicznych związanych z obsługą Rady,
– obsługa organizacyjno-techniczna komisji i sesji Rady,
– współpraca z Wydziałem Prawnym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalną Izbą Obrachunkową oraz Redakcją Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego,
– prowadzenie rejestru interpelacji oraz wniosków radnych i komisji oraz kontrola terminowej ich realizacji,
– prowadzenie rejestru uchwał Rady,
– zawiadamianie radnych i zapraszanych gości o sesjach i zebraniach Komisji,
– rozsyłanie dokumentów i projektów uchwał na sesje i komisje Rady oraz rozsyłanie dokumentów z sesji do adresatów,
– ogłaszanie uchwał sesji zgodnie z sentencją uchwały,
– przygotowywanie projektów uchwał dotyczących organizacji i funkcjonowania Rady oraz w innych sprawach w zakresie uzgodnionym z przełożonym,
– zapewnianie możliwości organizacyjnych dla zebrań komisji Rady i odbywania dyżurów przez radnych,
– prowadzenie rejestru przyznanych przez Radę tytułów honorowych obywateli,
– wykonywanie zadań związanych z wyborami na ławników,
– publikowanie uchwał i protokołów z sesji,
– przekazywanie – za pośrednictwem Sekretariatu Urzędu – korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych, prowadzenie jej ewidencji i archiwizacji,
– umieszczanie zawiadomień o sesjach i komisjach Rady na tablicach informacyjnych, na stronie internetowej miasta oraz w BIP,
– planowanie i rozliczanie wydatków związanych z obsługą Rady, w tym przygotowywanie informacji do wypłat diet radnych,
– wykonywanie poleceń służbowych Przewodniczącego Rady,
– organizowanie szkoleń dla radnych.

Sprawdź również

(22.09.2018) XLIX Uroczysta Sesja Rady Miasta

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content