Ważne:

Biuro Rady Miasta

Beata Krupa tel.: 22 759 21 06

 

Przewodniczący Rady Miasta – Grzegorz Smoliński

 

Do zadań Biura Rady Miasta należy:


1. Obsługa organizacyjna posiedzeń Komisji i sesji Rady;
2. Sporządzanie protokółów z posiedzeń sesji;
3. Prowadzenie zbioru uchwał Rady oraz protokołów z sesji Rady i posiedzeń Komisji;
4. Przekazywanie uchwał, postanowień Rady oraz wniosków Komisji Burmistrzowi,
5. Prowadzenie rejestru uchwał i wniosków Komisji Rady;
6. Przyjmowanie i prowadzenie korespondencji Rady.
7. Nagrywanie posiedzeń sesji oraz prowadzenie zbioru nagrań;
8. Przepisywanie i powielanie materiałów na sesje;
9. Zawiadamianie radnych i zapraszanych gości o sesjach i zebraniach Komisji;
10. Rozsyłanie dokumentów i projektów uchwał na sesje i Komisje Rady oraz rozsyłanie dokumentów z sesji do adresatów;
11. Ogłaszanie uchwał sesji zgodnie z sentencją uchwały;
12. Współpraca z Wydziałem Prawnym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
13. Współpraca z Redakcją Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego;
14. Prowadzenie rejestru interpelacji i wniosków radnych oraz kontrola terminowej ich realizacji;
15. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących organizacji i funkcjonowania Rady oraz w innych sprawach w zakresie uzgodnionym z przełożonym;
16. Przyjmowanie i wysyłanie dokumentów do i z Biura Rady, prowadzenie ich ewidencji oraz archiwizacji;
17. Zapewnianie możliwości organizacyjnych dla zebrań Komisji Rady i odbywania dyżurów przez radnych;
18. Organizacja spotkań radnych z mieszkańcami miasta;
19. Wykonywanie zadań związanych z wyborami powszechnymi oraz na ławników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w zakresie uzgodnionym z przełożonym;
20. Zamieszczanie uchwał z sesji w Biuletynie Informacji Publicznej;
21. Zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej protokołów z Sesji Rady Miasta;
22. Redagowanie i przesyłanie informacji z Sesji do Biuletynu Miasta;
23. Umieszczanie zawiadomień o sesjach Rady i posiedzeniach Komisji na stronie internetowej Miasta.

Sprawdź również

(26.02.2018) Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony …

 
 

MENU

Podkowa Leśna