Ważne:

Biuro Rady Miasta

Beata Krupa tel.: 22 759 21 06

 

Do zadań pracownika obsługującego Biuro Rady Miasta należy m.in.:
1. obsługa organizacyjna posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta;
2. sporządzanie protokółów z sesji;
3. prowadzenie zbioru uchwał Rady Miasta oraz protokołów z sesji i posiedzeń komisji;
4. przekazywanie Burmistrzowi uchwał i stanowisk Rady Miasta oraz wniosków komisji,
5. prowadzenie rejestru uchwał i wniosków komisji;
6. prowadzenie obiegu korespondencji Rady;
7. nagrywanie audio posiedzeń sesji oraz gromadzenie zbioru nagrań;
8. gromadzenie materiałów na sesje;
9. zawiadamianie radnych i zapraszanych gości o sesjach i posiedzeniach komisji;
10. rozsyłanie dokumentów i projektów uchwał na sesje i komisje oraz rozsyłanie dokumentów z sesji do adresatów;
11. ogłaszanie uchwał sesji zgodnie z sentencją uchwały;
12. współpraca z Wydziałem Prawnym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Regionalną Izbą Obrachunkową;
13. współpraca z Redakcją Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego;
14. prowadzenie rejestru interpelacji i wniosków radnych;
15. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących organizacji i funkcjonowania Rady oraz w innych sprawach w zakresie uzgodnionym z przełożonym;
16. przyjmowanie i wysyłanie dokumentów do i z Biura Rady, prowadzenie ich ewidencji oraz archiwizacji;
17. zapewnianie spraw organizacyjnych związanych z posiedzeniami komisji i odbywania dyżurów przez radnych;
18. obsługa sesji Rady Miasta;
19. wykonywanie zadań związanych z wyborami powszechnymi oraz na ławników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w zakresie uzgodnionym z przełożonym;
20. publikacja uchwał;
21. publikacja protokołów z sesji, nagrań video oraz imiennych wykazów głosowań uchwał;
22. redagowanie i przesyłanie
do Biuletynu Miasta informacji dot. Rady Miasta;
23. publikacja zawiadomień o sesjach Rady i posiedzeniach komisji.

Sprawdź również

(22.09.2018) XLIX Uroczysta Sesja Rady Miasta

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o …

 
 

MENU

Podkowa Leśna