Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / „Wyprawka szkolna” -dofinansowanie zakupu podręczników

„Wyprawka szkolna” -dofinansowanie zakupu podręczników

Na podstawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego lub w zawodach, a także zakupu materiałów edukacyjnych jest udzielana uczniom niepełnosprawnym. Podstawą do skorzystania z pomocy jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Poniżej warunki przyznania dofinansowania na rok szkolny 2017/2018.

Zakres pomocy

Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników obejmie się uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do:

 klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,

 klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

 klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

 klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego,

 uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, na zakup materiałów edukacyjnych – to dofinansowanie dotyczy uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do klasy II i III szkoły podstawowej, klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

 

Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych przysługuje uczniom klasy II i III szkoły podstawowej jedynie wtedy, gdy ci uczniowie nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Program nie obejmuje

Uczniów uczęszczających do klasy II i III szkoły podstawowej, w tym uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, a także ze względu na zapewnienie dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do odpowiednich klas szkół podstawowych oraz gimnazjów.

 

Tryb ubiegania się o przyznanie pomocy

Dofinansowanie udzielane jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia. Wnioskodawca otrzyma zwrot kosztów zakupu podręczników, po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników – faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka) lub rachunek, paragon lub oświadczenie
o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Wniosek Załącznik nr 1 składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 w terminie do dnia 12 września 2017 r.

 

 

 

Sprawdź również

Nowa nawierzchnia na Borowin i Różanej

Zakończył się remont ulic Borowin i Różanej, na których wykonano nawierzchnię z płyt betonowych. W …

 
 

MENU

Podkowa Leśna