Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / XXVIII Sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji

XXVIII Sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji

Podkowa Leśna, 24 stycznia 2013 r.

OSO.0002.28.2013

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję
XXVIII sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji
Sesja odbędzie się
31 stycznia 2013 r. o godz. 18.30
w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Sprawozdania Komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej z działalności za 2012 rok.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmiany uchwały budŜetowej miasta na 2013 rok,
2. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok,
3. przyjęcia planu pracy Komisji BudŜetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej
na 2013 rok,
4. przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok,
5. przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta
Podkowy Leśnej na 2013 rok,
6. przyjęcia planu pracy Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie
Miasta Podkowy Leśnej,
7. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez
szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności
i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych
prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2013,
8. w sprawie zmiany uchwały nr 13/IV/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 21 grudnia
2006 r. w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowy Leśnej.
9. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa
Leśna
IV. Interpelacje i zapytania.
V. Wolne wnioski.
VI. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Sprawdź również

XXXIX Sesja Rady Miasta 12.05.2022

Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Miasta na dzień 12.05.2022 r. – program i materiały

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content