Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / XL Sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji

XL Sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zwołuję

XL sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji

Sesja odbędzie się

3 kwietnia 2014  r. o godz. 18.30

w sali widowiskowo-kinowej

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

II. Informacja Burmistrza o działalności pomiędzy sesjami.

III. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025,

2. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

3. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

4. zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy,

5. trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji,

6. zawierania porozumień pomiędzy miastem Podkowa Leśna a gminą Grodzisk Mazowiecki a dotyczących zasad prowadzenia punktów nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego,

7. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2014 r.

8. konsultacji projektu Statutu Miasta Podkowa Leśna z mieszkańcami Miasta Podkowy Leśnej,

9. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Podkowa Leśna,

10. zmiany uchwały nr 109/XXI/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej,

11. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.

IV. Przyjęcie protokołu z XXXVIII i XXXIX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

V. Interpelacje i zapytania.

VI. Sprawy różne.

VII. Wolne wnioski.

VIII. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta

Podkowa Leśna

/-/

Alina Stencka

Projekty uchwał wniesione na XL sesję

Sprawdź również

XXXIX Sesja Rady Miasta 12.05.2022

Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Miasta na dzień 12.05.2022 r. – program i materiały

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content