Ważne:
Strona Główna / Miasto-Ogród / Miasto Ogród - Aktualności / Raport o stanie miasta Podkowa Leśna w 2019 r.

Raport o stanie miasta Podkowa Leśna w 2019 r.

Wzorem ubiegłego roku Burmistrz Miasta Podkowa Leśna przygotował i przekazał Radzie Miasta „Raport o stanie miasta Podkowa Leśna w 2019 roku”. Debata nad dokumentem, w której będą mogli zabierać także głos mieszkańcy, odbędzie się na sesji absolutoryjnej planowanej na 9 lipca 2020 r.

Informacje o stanie miasta

Raport o stanie miasta obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta w 2019 roku, w tym realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta i budżetu partycypacyjnego. W dokumencie są także informacje o sytuacji finansowej samorządu i dane związane z funkcjonowaniem gminy w takich obszarach, jak: oświata, kultura, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, infrastruktura, sprawy obywatelskie i administracyjne, przedsiębiorczość, odpady komunalne, zamówienia publiczne, planowanie przestrzenne, bezpieczeństwo publiczne, kontrole zewnętrzne, dotacje, współpraca z innymi samorządami, gmina w rankingach i konkursach.

Debata nad raportem

Ustawa o samorządzie gminnym wskazuje, że rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia burmistrzowi absolutorium. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której głos zabierają radni i mieszkańcy. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Po zakończeniu debaty rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Debata zostanie przeprowadzona na sesji Rady Miasta planowanej na 9 lipca br.

Zgłoszenia do debaty

Zgodnie z przepisami mieszkaniec miasta, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie miasta, musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenia można składać w Biurze Rady Miasta (pok. nr 5 Urzędu Miasta Podkowa Leśna) do dnia 8 lipca br.

Treść raportu

Raport zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta w zakładce „Sprawozdania i raporty”. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem oraz do udziału w sesji Rady Miasta i w debacie.

Link do Raportu >> https://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2003/12/Raport-o-stanie-Miasta-Podkowa-Le%C5%9Bna-w-2019-r..pdf

Sprawdź również

XXIX Sesja Rady Miasta 29.07.2021

Zawiadomienie o zwołaniu sesji – program i materiały

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content