Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd – Aktualności (strona 116)

Samorząd – Aktualności

Zadanie nr 5.3

Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników samorządowych.   Celem zadania jest wprowadzenie systemu oceny okresowej pracy urzędników Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej. Wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza procedura systematyzuje działania w skali roku i łączy element kwartalnego planowania pracy poszczególnych pracowników z systemem kwartalnej formalnej weryfikacji wyników ich pracy (co jednocześnie uzupełnia i …

Czytaj więcej »

Zadanie nr 5.1

Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy.   Celem zadania jest zagwarantowanie równego dostępu do stanowisk pracy i weryfikacja kandydatów na pracowników w oparciu na kryterium fachowości. Procedura zawiera wymóg konkursów na stanowiska kierownicze i urzędnicze. Załączniki dostępne pod adresem internetowym: http://www.bip.podkowalesna.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1515 1. Zarządzenie Burmistrza Nr 36/2005 z …

Czytaj więcej »

Zadanie nr 4.1

Opracowanie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego miasta oraz krótkiego materiału przybliżającego strategię mieszkańcom.   Celem zadania jest przygotowanie, z szerokim udziałem przedstawicieli społeczności lokalnej, strategii rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna, jako dokumentu analizującego, szanse i zagrożenia oraz aspiracje mieszkańców, i wyznaczającego w ich kontekście kierunki rozwoju miasta. Uchwalenie strategii przez Radę Miasta oraz …

Czytaj więcej »

Zadanie nr 3.4

Wprowadzenie do edukacji szkolnej zajęć dla dzieci z zakresu etyki społecznej.   Celem zadania jest wprowadzenie, z inspiracji samorządu, do nauczanie szkolnego elementów etyki w życiu publicznym. Są one elementem uzupełniającym standardowy program nauczania w gimnazjum i mają za zadanie pobudzić młodzież do refleksji nad problemami etycznymi w życiu codziennym …

Czytaj więcej »

Zadanie nr 3.2

Stworzenie wykazu organizacji pozarządowych na terenie miasta wraz ze wskazaniem rodzaju ich aktywności („mapa aktywności organizacji pozarządowych”).   Celem zadania jest przygotowanie listy organizacji pozarządowych (społecznych) funkcjonujących na terenie miasta ze wskazaniem form ich działalności, członków władz i adresów kontaktowych. Jest to forma promocji działalności tych organizacji przez Urząd Miasta, …

Czytaj więcej »

Zadanie nr 3.1

Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.   Celem niniejszego zadania, zbieżnego z zapisami Ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie, jest opracowanie (rocznego – zgodnie z ustawą) programu współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta. Najistotniejszym aspektem tego zadania jest wspólne z organizacjami opracowanie tego programu, a …

Czytaj więcej »

Zadanie nr 2.6

Opracowanie procedur postępowania w przypadku naruszenia zasad etycznego postępowania pracownika samorządowego.   Zgodnie z zasadami programu „Przejrzysta Polska” celem ustalenia niniejszej procedury jest stworzenie mechanizmów pozwalających na podejmowanie działań w przypadku łamania zapisów zasad postępowania pracowników Urzędu Miasta (patrz zadanie 2.3). Załączniki:   Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 75/2005 w sprawie …

Czytaj więcej »

Zadanie nr 2.5

Opracowanie planu i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu etyki w życiu publicznym.   Celem zadania jest wdrożenie do praktyki funkcjonowania Urzędu szkoleń z zakresu etyki zawodowej dla pracowników. Zgodnie ze standardem określonym w programie „Przejrzysta Polska” przygotowano i przeprowadzono w dniu 1.06.2005 kilkugodzinne wewnętrzne szkolenie dla wszystkich pracowników Urzędu …

Czytaj więcej »

Zadanie nr 2.3

Opracowanie zasad etycznego postępowania pracownika samorządowego.   Zgodnie z zasadami programu „Przejrzysta Polska” zasady etycznego postępowania pracowników samorządowych wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza uszczegóławiają zapisy kodeksu etycznego przygotowanego przez samych pracowników Urzędu Miasta (patrz zadanie 2.1). Załączniki:   Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 74/2005 w sprawie przyjęcia zasad etycznego postępowania pracowników Urzędu Miasta …

Czytaj więcej »

Zadanie nr 2.2

Przygotowanie i wdrożenie kodeksu etycznego radnego.   Kodeks jest zbiorem zasad i wartości jakimi kierują się radni. Załączniki:   KODEKS ETYCZNY RADNEGO Tekst kodeksu etycznego – deklaracja radnych przyjęta w dniu 15.12.2005.

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna