Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / Nabór na urzędników wyborczych przedłużony do 16 kwietnia

Nabór na urzędników wyborczych przedłużony do 16 kwietnia

Szanowni Państwo,

nabór na urzędników wyborczych został przedłużony do 16 kwietnia 2018 r.  Poniżej uchwała Państwowej Komisji Wyborczej o przedłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń oraz o zmianie liczby urzędników w poszczególnych gminach oraz uchwała określająca szczegółowy zakres zadań urzędników wyborczych, sposób ich realizacji oraz zasady wynagradzania, a także zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego, a także informacje Krajowego Biura Wyborczego.

Informacja KBW dot. przedłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń kandydatów do 16 kwietnia 2018 r.

 

Uchwała PKW – liczba urzędników i przedłużenie terminu do 6 kwietnia 2018 r.

Uchwała PKW – zadania i wynagrodzenie urzędników

Wyjaśnienia KBW dot. powoływania urzędników wyborczych

Informacja KBW dot. przyjmowania zgłoszeń kandydatów

Liczba urzędników – po zmianach

 

Informacja z dnia 23.02.2018 r.:

Ruszył nabór osób, które chciałyby pełnić funkcję urzędnika wyborczego w wybranej gminie. Na zgłoszenia kandydaci mają 21 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej właściwej delegatury informacji o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń.

Zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem wyborczym w każdej gminie działać będą urzędnicy wyborczy, którzy będą tworzyć Korpus Urzędników Wyborczych. Urzędnik wyborczy nie będzie mógł wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której pracuje i w której mieszka (poza miastami na prawach powiatu). Nie będzie mógł należeć do partii politycznej ani prowadzić działalności niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją. Urzędnikiem wyborczym nie będzie mogła też być osoba, skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

W gminach do 20 tysięcy mieszkańców urzędników wyborczych będzie dwóch, w gminach do 50 tysięcy mieszkańców trzech, a w większych gminach dodatkowo po jednym urzędniku na każde 50 tysięcy mieszkańców – ale nie więcej niż w sumie siedmiu. W miastach wojewódzkich lub powiatowych będzie powoływany dodatkowo jeszcze jeden urzędnik wyborczy. W Warszawie liczba urzędników wyborczych ustalona będzie odrębnie dla każdej z dzielnic; ponadto powołanych będzie dwóch urzędników wyborczych wykonujących zadania o charakterze ponaddzielnicowym.

Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do dyrektora delegatury właściwej dla gminy, w której mają wykonywać funkcję. W zgłoszeniu należy podać imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego. Kandydat na urzędnika wyborczego musi być ponadto zatrudniony w administracji rządowej lub samorządowej, albo jednostkach im podległych lub przez nie nadzorowanych. Pracodawca musi potwierdzić na zgłoszeniu fakt zatrudnienia w jednym z takich miejsc.

Do zadań urzędników wyborczych należeć będzie między innymi przygotowanie i nadzór nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych, organizowanie szkoleń dla członków tych komisji a także dostarczenie kart do głosowania do obwodowych komisji wyborczych.

Szczegółowe informacje o naborze:

Informacja Krajowego Biura Wyborczego o naborzeprzedłużono do 16.04.2018 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej

Liczba urzędników w poszczególnych gminach

Wzór zgłoszenia

Sprawdź również

Ogłoszenie Burmistrza z dnia 8 listopada 2019 r. o konsultacjach projektu uchwały

Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. …

 
 

MENU

Podkowa Leśna