Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / Nabór na urzędników wyborczych przedłużony do 6 kwietnia

Nabór na urzędników wyborczych przedłużony do 6 kwietnia

Szanowni Państwo,

nabór na urzędników wyborczych został przedłużony do 6 kwietnia 2018 r.  Poniżej uchwała Państwowej Komisji Wyborczej o przedłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń oraz o zmianie liczby urzędników w poszczególnych gminach oraz uchwała określająca szczegółowy zakres zadań urzędników wyborczych, sposób ich realizacji oraz zasady wynagradzania, a także zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego, a także informacje Krajowego Biura Wyborczego.

Uchwała PKW – liczba urzędników i przedłużenie terminu

Uchwała PKW – zadania i wynagrodzenie urzędników

Wyjaśnienia KBW dot. powoływania urzędników wyborczych

Informacja KBW dot. przyjmowania zgłoszeń kandydatów

Liczba urzędników – po zmianach

 

Informacja z dnia 23.02.2018 r.:

Ruszył nabór osób, które chciałyby pełnić funkcję urzędnika wyborczego w wybranej gminie. Na zgłoszenia kandydaci mają 21 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej właściwej delegatury informacji o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń.

Zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem wyborczym w każdej gminie działać będą urzędnicy wyborczy, którzy będą tworzyć Korpus Urzędników Wyborczych. Urzędnik wyborczy nie będzie mógł wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której pracuje i w której mieszka (poza miastami na prawach powiatu). Nie będzie mógł należeć do partii politycznej ani prowadzić działalności niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją. Urzędnikiem wyborczym nie będzie mogła też być osoba, skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

W gminach do 20 tysięcy mieszkańców urzędników wyborczych będzie dwóch, w gminach do 50 tysięcy mieszkańców trzech, a w większych gminach dodatkowo po jednym urzędniku na każde 50 tysięcy mieszkańców – ale nie więcej niż w sumie siedmiu. W miastach wojewódzkich lub powiatowych będzie powoływany dodatkowo jeszcze jeden urzędnik wyborczy. W Warszawie liczba urzędników wyborczych ustalona będzie odrębnie dla każdej z dzielnic; ponadto powołanych będzie dwóch urzędników wyborczych wykonujących zadania o charakterze ponaddzielnicowym.

Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do dyrektora delegatury właściwej dla gminy, w której mają wykonywać funkcję. W zgłoszeniu należy podać imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego. Kandydat na urzędnika wyborczego musi być ponadto zatrudniony w administracji rządowej lub samorządowej, albo jednostkach im podległych lub przez nie nadzorowanych. Pracodawca musi potwierdzić na zgłoszeniu fakt zatrudnienia w jednym z takich miejsc.

Do zadań urzędników wyborczych należeć będzie między innymi przygotowanie i nadzór nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych, organizowanie szkoleń dla członków tych komisji a także dostarczenie kart do głosowania do obwodowych komisji wyborczych.

Szczegółowe informacje o naborze:

Informacja Krajowego Biura Wyborczego o naborzeprzedłużono do 06.04.2018 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej

Liczba urzędników w poszczególnych gminach

Wzór zgłoszenia

Sprawdź również

(26.02.2018) Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony …

 
 
MENU

Podkowa Leśna