Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / Nabór kandydatów na ławników

Nabór kandydatów na ławników

Szanowni Mieszkańcy!
Informujemy o rozpoczęciu naboru kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Rada Miasta  Podkowa Leśna może dokonać wyboru 4 ławników. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 10 lutego br.

Ławnikiem do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy może zostać wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2)  jest nieskazitelnego charakteru,
3)  ukończył 30 lat,
4)  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5)  nie przekroczył 70 lat,
6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
8) wykazuje szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Szczegółowe informacje oraz druki zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Wybory uzupełniające ławników 2020.

Sprawdź również

Bezpiecznie na Kościelnej

Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego zakończyła się przebudowa ulicy Kościelnej na odcinku od ulicy Akacjowej do …

 
 

MENU

Podkowa Leśna