Ważne:
Strona Główna / Komunikaty / Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2022 roku”

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2022 roku”

Informacja z dnia 16.03.2022 r. – Konsultacje zakończone – uwag nie zgłoszono

 

Ogłoszenie z dnia 01.03.2022r.

Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia
22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłaszam konsultacje projektu aktu prawa miejscowego.

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2022 roku”.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Podkowa Leśna, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, w dziedzinie dotyczącej ich działalności.

Uwagi do konsultowanego projektu uchwały można składać w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym do dnia 15 marca 2022 r. do godz. 16.00 – w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzadmiasta@podkowalesna.pl lub wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta.

Przedmiotowy projekt uchwały oraz formularz konsultacyjny znajdują się na stronie internetowej miasta (www.podkowalesna.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Podkowa Leśna (www.bip.podkowalesna.pl) w zakładce KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ i są dostępne w Urzędzie Miasta (pok. nr 5).

 

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Artur Tusiński

Projekt Uchwały
Formularz konsultacyjny

Sprawdź również

XLV sesja Rady Miasta 24.11.2022

Zawiadomienie o zwołaniu XLV sesji Rady Miasta na dzień 24 listopada 2022 r. – program …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content